Bīskaps Masedo

Jauna publikācija priekš pārdomām katrai dienai

Pārdomas

Svētā Gara izliešanās ir Dieva solījums tiem, kuri tic.

“Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes.” Lūkas 24:49

Kāpēc Jēkabs?

Un Dievs izvēlējās Jēkabu, lai visiem kas nāk uz draudzi parādītu pavisam skaidri, ka tie, kuri ir “nekas” un kuriem nav nekādu tiesību, ka Dievs vēlās tieši viņus.

Dzīvība un pārpilnība

“Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” Jāņa 10:10

Debesu mājoklis

Stefans tika nomētāts ar akmeņiem, bet viņš neskatījās uz akmeņiem. Viņš skatījās uz debesīm. Viņa acis bija fiksētas uz debesu mājokļiem un nevis uz paša dzīvību šajā pasaulē.

Mocības

Tā tas ir. Mocību brīdī mēs iepazīstam to, kas mēs patiesībā esam. Tā tas bija pagātnē un tā tas turpināsies līdz mūsu Kunga atnākšanai!

Būtība būt kristietim

Kad kāds atdod savu dzīvi Kungam Jēzum un pieņem ticību Viņam, patiesībā nomirst priekš šīs pasaules un viņa dzīve tiek apslēpta Viņā.

Saprātīgā ticība

Pārdabiska ticība nav domāta tam, lai veiktu maģiskas darbības un piepildītu personiskās vēlēšanās..

Strupceļš

Iedomājies, apmēram trīs miljons cilvēkiem jāatgriežās uz turieni, kur tie jau bija gājuši. Izskatījās pēc trakuma, bet mākonis un uguns turpināja, kā debesu GPS vadīt tautu.

Grēku nožēlas nozīme 7

Lai atdzimtu no Svētā Gara indivīdam ir vajadzīgs apzināties, ka viņš ir grēcinieks. Un caur šo atziņu cilvēkam ir iespēja tuvoties Dievam un tikt sauktam par Viņa bērnu.

Grēku nožēlas nozīme 6

Daudzi cilvēki diemžēl ir novērsti no Dieva klātbūtnes, bet iedomājas, ka dēļ tā, ka ir draudzē, viņi rīkojas pēc Dieva prāta.