Pārdomas

VIRTUĀLĀS “KRISTIETĪBAS” OTRA PUSE.

Šajos laikos, pateicoties tehnoloģijām, daudzi seko mūsu sludināšanai sociālajos tīklos vai kādā interneta kanālā, kuros ir atrodami ne tikai mūsu, bet neskaitāma daudzuma kristīga satura vēstis, kuras cilvēki var klausīties, skatīties un lietot. No vienas puses tas ir ļoti labi, no otras puses slikti.

Labi ir tas, ka Dieva Vārds ar tehnoloģiju attīstību pāriet robežas, aizsniedz tos, kurus nevar aizsniegt mācītājs, kurus nevar aizsniegt draudze un tas ir brīnišķīgi. Dievs deva cilvēkiem gudrību izgudrot sakaru līdzekļus evaņģēlija izplatīšanas paātrināšanai. Jo viens no pravietojumiem, viena no pazīmēm saistībā ar pasaules galu ir tā, ka evaņģēlijs tiks pasludināts visām tautām, katrai radībai, katram ir iespēja izdzirdēt Vārdu, un masu informācijas līdzekļi to atļauj.

Otrā puse tam visam ir tāda, ka daudzi kristieši pierod pie šīs informācijas un atsakās no draudzes apmeklēšanas, kas ir kristīgas ticības sastāvdaļa. Pat Bībele runā par to, ka jo tuvāk mēs esam laiku beigām, jo biežāk mums jāapmeklē draudze.

«Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.» Ebrejiem 10:24,25

Mums, kristiešiem, ir jāpaskubina citam citu uz Dieva Vārda praktizēšanu. Tādā veidā stimuls nāk no šīs mijiedarbības. Kad tu redzi, ka tavs draugs, ticības brālis ir piemērs, tu arī vēlies būt par piemēru.

Kāpēc daudzi vēlas pasaukt draugus, lai mājās skatītos pasaules čempionāta mačus? Jo ar draugu klātbūtni tā ir pavisam cita lieta. Kaut kā baudīšanai kopā ar citiem cilvēkiem ir īpaša vērtība. Kāds var būt prieks kliegt par iesistiem vārtiem, ja tu esi mājās viens? Tas nedod lielu baudījumu. Tikai mijiedarbība ar citiem cilvēkiem stimulē prieku. Cilvēki to saprot, kad viņiem saka par futbolu, par koledžu, par skolu, par daudzām citām dzīves sfērām, bet, kad runa iet par draudzi, ticību, cilvēki saka: “Es nebiju uz sapulci, bet skatījos mājās, Youyubā.”

Viena lieta ir tad, kad cilvēks piedalās dievkalpojumā caur internetu, jo kaut kādu iemeslu dēļ viņš nevar aiziet uz draudzi un cita lieta, kad var atnākt personīgi, bet izvēlās onlain dievkalpojumu. Kāpēc jūs ļaujat labam pārvērstiet par sliktu priekš jums? Dievs dzird lūgšanas un atrodas visur, bet Viņš izveidoja lūgšanu namu visām tautām. Dievs radīja draudzi, lai cilvēki ietu un stiprinātu viens otru.

Cilvēks mācās caur to, ko redz, dzird un arī praktizē. Eksistē tā saucamā sinestētiskā mācīšanās forma. Visas mūsu spējas ir iesaistītas šajā apmācībā. Tikai draudze to piedāvā kristietim, jo tikai tur jūs esiet koncentrēti uz Vārdu, jums ir iespēja atstāt savu vietu un iet līdz altārim, jūs atrodaties siltās attiecībās ar citiem brāļiem, kuri intensīvi meklē Dievu. Tieši tur Svētais Gars lieto mācītāju atkarībā no tā, kas tur atrodas. Vai zinājāt, ka daudzas reizes mēs, mācītāji, gatavojam svētrunu un kad mēs pieejam pie altāra, Dievs maina mūsu svētrunu? Cilvēki grib sludināt kaut ko vienu, bet pēkšķi saka kaut ko citu.

Kāpēc tā mainās? Jo Dievs lieto Savu kalpu, atkarībā no tā, kas atrodas draudzē. Jūsu draudzes apmeklēšana var izmainīt mācītāja svētrunu. Paskatieties kā Dievs pagodina cilvēku apvienošanos! Patiesi Jēzus sacīja:

«Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.» Mateja 18:20

Viņš šeit gribēja uzsvērt, ka Viņš īpašā veidā pagodinās cilvēkus, kuri sanāks pateicoties Viņam. Tātad, ja jūs atstājāt pieradumu sanākt kopā – nepadodieties šīm velna lamatām, nedraudzes cilvēku sarunām, kuri neiet uz draudzi un grib aizvilināt citus. Nepadodieties tam, rūpējaties par savu ticību. Un neaizmirstiet: jo vairāk mēs tuvojamies Tai dienai, jo viežāk mums ir jāapmeklē Dieva nams.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ВИРТУАЛЬНОГО «ХРИСТИАНСТВА»

В настоящее время, благодаря технологиям, многие следят за нашими проповедями в социальных сетях или на каком-либо интернет-канале, где доступны не только наши, но и бесчисленные сообщения христианского содержания, которые люди могут слушать, смотреть, использовать. Это очень хорошо с одной стороны и плохо — с другой.

Хорошо то, что Слово Божие с развитием технологией пересекает границы, достигает того, кого не может достичь пастор, кого не может достичь церковь, и это великолепно. Бог дал человеку мудрость изобретать средства связи для ускорения распространения Евангелия. Потому что одним из пророчеств, одним из признаков, связанных с концом света, является то, что Евангелие будет проповедано во всех нациях и народностях, каждой твари, у каждого есть возможность услышать Слово, и средства массовой информации позволяют это. Обратной стороной этого является то, что многие христиане привыкают к этой информации и отказываются от практики посещения церкви, которая является частью христианской веры. Даже Библия говорит, что, чем ближе мы подходим к концу времен, тем чаще мы должны посещать церковь.

«Будьте внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, усматриваете приближение дня оного». Евреям 10:24,25

Мы, христиане, должны поощрять друг друга практиковать Слово Божие. Таким образом, этот стимул исходит от этого взаимодействия. Когда ты видишь, что твой друг, брат по вере является примером, ты тоже хочешь быть примером. Почему многие хотят позвать друзей, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира дома? Потому что присутствие друзей там, это совсем другое дело. Наслаждение чем-то вместе с другими людьми имеет особую ценность. Какая может быть радость в том, что ты кричишь гол в одиночестве дома? Это не приносит большого удовольствия. Только взаимодействие с другими людьми стимулирует радость. Люди понимают, когда им говорят про футбол, про колледж, про школу, про многие другие сферы жизни, но когда речь идет о церкви, в плане веры, люди говорят: «Я не ходил на собрание, но смотрел его дома на Ютубе».

Одно дело, когда человек участвует в богослужении через Интернет, потому что по какой-то причине он не может пойти в церковь, и другое, — когда он можешь прийти лично, но выбирает онлайн-служение. Почему вы позволяете хорошему превратиться в плохое для вас. Бог слышит молитвы и находится везде, но Он устроил Дом молитвы для всех народов. Бог создал церковь, чтобы люди шли и укрепляли друг друга.

Человек учится через то, что видит, слышит, и практикует тоже. Существует форма обучения, называемая синестетической. Все наши способности задействованы в этом обучении, только церковь предлагает это христианину. Потому что именно там вы сосредоточены на Слове, у вас есть возможность покинуть свое место и подойти к Алтарю, вы находитесь в теплоте отношений с другими братьями, интенсивно ищущих Бога. Именно там Святой Дух использует пастора в зависимости от того, кто там присутствует. Знаете ли вы, что много раз мы, пасторы, готовим проповедь, и когда мы подходим к алтарю, Бог меняет нашу проповедь? Люди хотят проповедовать одно, и вдруг говорят другое.

Почему она меняется? Потому что Бог использует Своего слугу в зависимости от того, кто там. Ваше посещение церкви может изменить проповедь пастора. Тогда посмотрите, как Бог чтит объединение людей. На самом деле, Иисус сказал:

«Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18:20

Он хотел подчеркнуть здесь, что Он будет особым образом чтить людей, которые собираются благодаря Ему. Итак, если вы оставили привычку собираться, не попадайтесь в эту дьявольскую ловушку разговоров невоцерковленных людей, которые не ходят в церковь и хотят уводить других. Не поддавайтесь на это, дорожите своей верой. И не забывайте: чем ближе мы приближаемся к тому дню, тем чаще мы должны посещать Дом Божий.