Kam mēs ticam

 

Mēs ticam, ka caur Dieva Vārdu ir iespējams risinājums jebkurai problēmai un izeja jebkurai grūtai dzīves situācijai.

Ka ūdenskristības ir ļoti svarīgas tiem, kuri patiešām grib sākt jaunu dzīvi ar Jēzu. Rezultātā notiek mūsu dabīgās dzīves atdalīšana un derība ar jaunu, kristīgu dzīves veidu, atstājot grēka ietekmi uz mūsu „es”.

Mēs uzskatām, ka ūdens kristības ir pats svarīgakais lēmums, kuru cilvēks var pieņemt savas kristīgās dzīves sākumā.

 bible

 

 

Ticības pamats.

 • Mēs ticam, ka Bībele – Jaunā un Vecā derība orģinālajā formā ir Dieva iedvesmoti raksti, un pieņemam tos kā galēju patiesību ticībai un dzīvei.
 • Mēs ticam, ka ir viens Dievs, kurš eksistē trīs formās – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars.
 • Mēs ticam, ka Jēzus Kristus bija ieņemts caur Svēto Garu un piedzima caur jaunavu Mariju, ka Viņš bija patiess Dievs un patiess cilvēks.
 • Ka Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības; ka cilvēks grēkoja un tādā veidā radās fiziska un garīga nāve;
 • ka visi cilvēki piedzimst ar grēcīgu dabu, kas dzīvo pārkāpumos un tādā veidā dara cilvēku vainīgu;
 • Ka Jēzus Kristus nomira par mūsu grēkiem, un ir upuris par mums saskaņā ar Svētajiem rakstiem, un visi tie, kas tic Viņam ir glābti caur viņa izlietajām asinīm;
 •  Jēzus Kristus miesas augšamcelšanai , Viņa pacelšanai debesīs un Viņa pašreizējai eksistencei kā mūsu Augstākajam Priesterim un Advokātam;
 • Ka Jēzus Kristus atgriezīsies godībā;
 • Ka tie, kuri nožēlo savus grēkus, ticībā pieņem Jēzu Kristu par savu Kungu un liek Viņu par prioritāti, var piedzimt no jauna caur Svēto Garu un kļūt par Dieva bērniem;
 • Svētā Gara kristībai, kura stiprina ticīgos kalpošanai un pavada ar pārdabiskām dāvanām un vienotību Svētajā Garā;
 • Dieva ieceltajām – apustuļa, pravieša, evaņģēlista, mācītaja un skolotāja kalpošanām;
 • Uz taisno un netaisno augšāmcelšanos, uz mūžīgām svētībām taisnajiem un mūžīgu pazušanu tiem, kuri atraida glābšanu;
 • Ka Patiesā Draudze sastāv no visiem tiem, kuri ir Jēzus Kristus izpirkti un dzimuši no Svētā Gara; ka draudzei uz zemes ir jāatspoguļo šīs Garīgās Draudzes tēls un tādā veidā jāved cilvēkus uz personīgu pieredzi ar Jēzu, kas arī ir galvenā jēga draudzes apmeklēšanai;
 • Ka Kungs Jēzus Kristus noteica divus sakramentus: ūdens kristības un Svēto Vakarēdienu, lai tie tiktu pieņemti kā paklausības un ticības apliecinājuma un turpinājuma akti; ka ūdens kristība ir ticīgā pagremdēšana ūdenī  kā Jēzus Kristus apglabāšanas un augšāmcelšanās līdzība un, ka Svētais Vakarēdiens ir mūsu Glābēja ķermeņa un asiņu pieņemšana kā Viņa upura pieminēšana, līdz tam, kad Viņš atgriezīsies.
 • Ka Dievišķā dziedināšana Vecajā un Jaunajā derībā ir neatņemama evaņģēlija sastāvdaļa;
 • Ka Bībele māca to, ka bez svētas dzīves neviens nevar iepazīt Dievu;
 • Cilvēka svēttapšanai kā kaut kam noteiktam un konkrētam, un tajā pašā laikā kā pakāpeniskam žēlestības procesam visas dzīves garumā.