Pārdomas

Daniela Gavēņa 8. diena

light-706x432Gara augļi


«Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība» (Galatiešiem 5:22)Šķiet, tekstā ir pretrunas. Pāvils nosauc deviņus tikumus, bet saka, ka auglis ir viens. Auglis vienskaitlī nozīmē sirds. Ne Ādama sirds, cieta un dumpīga sirds, bet miesas sirds, kuru ir transplantējis Svētais Gars.

Šo tekstu varētu izlasīt šādi: Bet Gara sirds — mīlestība, prieks…Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. (Ecēhiēla 36:26)

Piedzimušajiem no Gara noteikti ir jauna sirds un jauns gars. Jauns gars nozīmē jauns prāts, Dievišķīgais saprāts. 1 Korintiešiem 2:16

Tāpēc jaunu sirdi apvieno deviņi tikumi, kas veido Dieva raksturu.

Tā kā jauna sirds ir tikumīga, mīlestībai, par ko iet runa, nav nekāda sakara ar īpašumtiesīgām, egoistiskām un miesīgām jūtām, kas tik ļoti mīlētas, dievinātas un kultivētas šajā pasaulē. Tieši otrādi!

Mīlestība, kā arī citi jaunas sirds tikumi, līdzīga Mūžīgā Dieva mīlestībai. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa ev. 3:16 Dieva mīlestība ir pretstatā ar šīs pasaules mīlestību. To ir neispejami saprsat bez pārmaiņām, pilnīgi jaunas piedzimšanas.

Mīlestība pret Dievu bija un ir upuris. Tai nav nekas kopīgs ar jūtām. Kurš ar sirdi mīl Dieva Garu, tas upurē dēļ mīlsetības un otrādi. Tāpēc, kā ticība, tā mīlestība, pieprasa upuri. Kurš mīl, negrib precēties, lai kļūtu laimīgs, bet lai padarītu laimīgu savu mīļoto cilvēku. Kurš mīl Kungu Jēzu Kristu, tas grib sagādāt prieku Viņam ar savu upura uzvedību.

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1. diena
Daniela Gavēņa 2. diena
Daniela Gavēņa 3. diena
Daniela Gavēņa 4. diena
Daniela Gavēņa 5. diena
Daniela Gavēņa 7. diena

 

 

Плод Духа

8-й день поста Даниила


«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Галатам 5:22)

Кажется, в тексте есть несоответствие. Павел называет девять добродетелей, но говорит, что плод один. Плод в единственном числе означает сердце. Не сердце Адама, каменное и мятежное, но плотяное, которое пересадил Святой Дух.

Этот стих можно было бы прочитать так: Но сердце Духа — любовь, радость … И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. (Иезекииль 36:26)

У рожденных от Духа обязательно есть новое сердце и новый дух. Новый дух означает новый ум, Божественный разум. 1-е Коринфянам 2:16

Поэтому новое сердце объединяет девять добродетелей, которые составляют характер Божий.

Так как новое сердце добродетельно, любовь, о которой идет речь, не имеет ничего общего с собственническим, эгоистичным и плотским чувством, которое так любят, боготворят и культивируют в этом мире. Наоборот!

Любовь, как и другие добродетели нового сердца, подобна любви Бога Вечного. Он так возлюбил мир, что Он отдал Своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Божья любовь идет в противовес любви этого мира. Ее невозможно понять без преображения, совершенного новым рождением.

Любовь к Богу была и есть жертвенная. У нее нет ничего общего с чувствами. Кто любит сердцем Духа Божьего, тот жертвует ради возлюбленного и наоборот. Потому что, как и вера, любовь требует жертвы. Кто любит, не хочет жениться, чтобы стать счастливым, но хочет сделать счастливым любимого человека. Кто любит Господа Иисуса Христа, тот хочет радовать Его жертвенным поведением.

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила
7-й день поста Даниила

Pievienot komentāru