Pārdomas

Daniela Gavēņa 9.diena

leitura-706x432Garā…

«Tā Kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam…» (Atkl.gr. 1:10)Tikai atrdodoties Garā var sadzirdēt Dieva Balsi un būt viņam paklausīgam.
Bet ko tad nozīmē būt Garā?
Vai ir iespējams atrasties Garā cilvēka labvēlīgos apstākļos? Nē.
Vai ir iespējams atrasties Garā kamēr miesa bauda pasaules priekus? Nē.

Kad tad ir iespējams atrasties Garā?

1. Kad prāts pārdomā Dieva Vārdu, vai kad domas ir aizņemtas ar Visuvareno;

2. Kad pārdomas par Dieva Vārdu pieprasa atteikšanos no visa, ko šī pasaule mums piedāvā. Vajag kļūt akliem un kurliem pret visu, kas notiek apkārt. Vajag atturēties no interneta, televizora, kino, laicīgas literatūras, un jebkuras izklaides, kura novērš prātu no Dieva lietām.

Protams, tas ir grūti. Tāpat kā iegūt dvēseles glābšanu.

Kungs Jēzus saka:

«Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet.
Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod» (Mateja ev. 7:13-14)

Patiesībā maz ir to, kuri upurē plato vārtu ērtības, šīs pasaules valstības vieglāko ceļu, lai ieietu Debesu Valstībā caur šaurajiem vārtiem. Lūk, kāpēc ir tik maz to kuri saņēmuši Svēto Garu.

Bet nav citu ceļu, katram, kurš grib samaksāt cenu par Dieva Garu, ir jāupurē, ir jāatsakās no miesas vēlmēm.

Daniela Gavēnis ir tikai priekš izslāpušiem pēc Dieva Gara.

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena
Daniela Gavēņa 4.diena
Daniela Gavēņa 5.diena
Daniela Gavēņa 7.diena
Daniela Gavēņa 8.diena

 

 

В духе…

9-й день поста Даниила

«Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный…» (Откровение 1:10)

Только находясь в Духе можно услышать Голос Божий и быть послушным ему.
Но что значит быть в Духе?
Можно ли быть в Духе при благоприятных человеческих условиях? Нет.
Можно ли жить в Духе, пока плоть наслаждается удовольствиями мира? Нет.

Как же тогда можно быть в Духе?

1. Когда ум размышляет над Словом Божьим или когда мысли заняты Всевышним;

2. Когда размышление над Словом Божьим требует отказа от всего, что этот мир предлагает нам. Нужно оставаться слепыми и глухими ко всему, что происходит вокруг. Нужно воздерживаться от Интернета, телевидения, кино, светской литературы и любого развлечения, которое отвлекает ум от вещей Духа.

Конечно, это сложно. Так же как трудно иметь спасение души.

Господь Иисус говорит:

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (от Матфея 7:13-14).

На самом деле мало тех, кто жертвует удобством широких ворот, легкого пути царства этого мира, чтобы войти в Царство Небесное через узкие ворота. Вот почему так мало тех, кто получил полноту Святого Духа.

Но нет другого пути, каждый, кто хочет заплатить цену за получение Духа Божьего, должен жертвовать, должен воздерживаться от похоти плоти.

Пост Даниила только для жаждущих Духа Божьего.

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила
7-й день поста Даниила
8-й день поста Даниила

Pievienot komentāru