Pārdomas

Daniela Gavēņa 5. diena

espelho-706x432-2Kāpēc?

Kāpēc es jūtu stipru rūgtumu?

Kāpēc, pat ticot Dievam, es dzīvoju īstajā ellē? Vai esmu dzimis, lai ciestu? Vai tas ir mans liktenis? Pārbaude? Karma? Neveiksme? Es nevienam nedaru ļaunumu. Ja nevaru palīdzēt, tad vismaz, netraucēju. Bet vienalga, mana dzīve ir katastrofa. Es apprecējos, tāpēc ka sapņoju par jauno dzīvi. Bet manas problēmas vēl vairāk palielinājās. Vai Dievs vispār eksistē? Ja Viņš eksistē, kāpēc tad man nekas nesanāk?

Atbilde

Pasaulē ir divi saimnieki. Labais un ļaunais. Neatkarīgi no reliģijas, rasas, kultūras, sociālās klases, izglitības, ticības vai neticības Dievam, katrs cilvēks kļūst par viena vai otra kalpu. Neatkarīgi no tā, vai jūs ticat vai neticat, tas ir fakts. No tā nevar izvairīties.

Es biju dzimis par ļaunuma kalpu. Nevis pēc izvēles, bet manu vecāku nezināšanas dēļ. Pieaugot, es iepazinos ar Labā Kungu. Mans reliģiozais aklums bija tik spēcīgs, ka es nesapratu, cik biju pazaudējis. Es patiesīgi uzskatīju, ka katoliskai baznīcai bija pietiekams, lai izglābtu mani no Uguns un Sēra ezera. (Atklāsme 20:15)

Man trūkst vārdu, lai aprakstīt tos momentus. Es tikai zinu, ka manas acis un ausis atvērās, un es varēju vērot manu Kungu, dzirdēt un saprast Viņa Vardu. Neaprakstāmais prieks valdīja par mani. Nezinu, vai es raudāju vai smējos no šī lielā prieka savā dzēselē. Nekad nebiju pārdzīvojis neko līdzīgu. Slogs nogāzās no manas dvēseles, un tā vietā piepildījās ar debesa prieku. Es sasniedzu jaunu sirdi un arī jaunu dzīvi. Tas bija Gaismas Kunga darbs — jaunās dzīves radīšana. Pilnīgi jaunās.

«Es esmu Gaisma pasaulei; Kurš sekos man līdzi, vairs nestaigās tumsā», — sacīja Kungs Jēzus. Tas nozīmē, ka tas, kurš neseko Viņam līdzi, staigā tumsā. Tas ir iemesls, kura dēļ daudzie dzīvo ellē.

Ja saimnieks ir cietsirdīgs, tad viņa kalps būs nomākts. Bet ja viņš ir taisnīgs, tad kalps būs laimīgs kalpot viņam.

Dzīve ir atkarīga no kunga, kuram jūs kalpojāt. Ja jūs vēlāties izmainīt savu dzīvi, sākumā apmainiet kungu!

Cilvēks var pat saņemt brīnumu, bet ja jūs nevēlāties apmainīt kungu, jūsu dzīve paliks slikta.

Lai Dieva Gars atvēr saprātu tiem, kuri kalpo ļaunam!

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1. diena
Daniela Gavēņa 2. diena
Daniela Gavēņa 3. diena
Daniela Gavēņa 4. diena

 

 

Почему?

5-й день поста Даниила

Почему я испытал сильную горечь?

Почему, даже веря в Бога, я живу в настоящем аду? Я родился, чтобы страдать? Это моя судьба? Испытание? Карма? Неудача? Я никому не причиняю зла. Если я не могу помочь, то по крайней мере, не препятствую. Но все равно, моя жизнь — катастрофа. Я женился, потому что мечтал о новой жизни. Но мои проблемы лишь усугубились. Бог вообще существует? Если Он существует, почему тогда у меня ничего не получается?

Ответ

В мире есть два хозяина. Добро и зло. Независимо от религии, расы, культуры, социального класса, образования, веры или неверия в Бога, каждый человек является слугой того или другого. Независимо от того, верите вы или нет, но это факт. Этого не избежать.

Я родился слугой зла. Не по выбору, но из-за неведения моих родителей. Повзрослев, я познакомился с Господом Добра. Моя религиозная слепота до этого была настолько сильной, что я не понимал, насколько я потерян. Я искренне полагал, что католической церкви было достаточно, чтобы спасти меня от озера Огня и Серы. Откровение 20:15

У меня нет слов, чтобы описать те моменты. Я знаю только, что мои глаза и уши открылись, и я смог созерцать моего Господа, услышать и понять Его Слово. Неописуемая радость овладела мною. Я не знал, плакал я или смеялся от такой великой радости в душе. Я никогда не переживал ничего подобного. Груз свалился с моей души, и его место наполнилось небесной радостью. Я приобрел новое сердце и, следовательно, новую жизнь. Вот работа Господа Света — создание новой жизни. Совершенно новой.

«Я свет миру; Тот, кто следует за Мной, не будет ходить во тьме», — сказал Господь Иисус. Это означает, что тот, кто не следует за Ним, ходит во тьме. Это и есть причина, по которой многие живут в аду.

Если хозяин жестокий, его слуга будет угнетен. Но если он справедливый, слуга будет счастлив служить ему.

Жизнь зависит от господина, которому вы служите. Если вы хотите изменить свою жизнь, сначала измените господина.

Человек может даже получить чудо, но если вы не измените господина, ваша жизнь останется плохой.

Пусть Дух Божий откроет умы тех, кто служит злу!

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила

Pievienot komentāru