Pārdomas

Daniela Gavēņa 7.diena

oracao-706x432-2Zem Svētā Gara ēnas

Jaunās dzīves brīnums notiek tāpat, kā notika Jēzus, Dieva Dēla, piedzimšana: Visuvarenā Dieva Gars piepildīja Mariju un tad Jēzus tika ieņemts.

Tieši tas pats process notiek ar citiem, dzimušiem no Gara, Dieva bērniem.
30 gadus vēlāk, Jēzus mācīja Jūdas priekšniekam, kā patiesi kļūt par Dieva bērnu.

«… ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā» (Jāņa ev. 3:5)

Piedzimt no ūdens, tas ir cilvēciko domu apmaiņa pret Dieva domām. Dievišķais ūdens nomazgā bezjēdzīgās, veltīgās un tukšās domas un tā vietā dod dzīvās Dieva domas.

Piedzimšana no Gara notiek tāpat, kā notika ar jaunavu Mariju, kad viņai parādījās Eņģelis:

«Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos…» (Lūkas ev. 1:35)

Tam vajag notikt ar visiem. Ar visiem, kuri ar pazemību tic Dieva Vārdam.
Tāpēc, tas kurš piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu.
Svētais Gars caur apustuli Pāvilu arī par to runā:

«Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam» (Romiešiem 8:9)

Atļaujiet pajautāt: Vai Jūs jau saņēmāt Svēto Garu?

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1.diena
Daniela Gavēņa 2.diena
Daniela Gavēņa 3.diena
Daniela Gavēņa 4.diena
Daniela Gavēņa 5.diena

 

7-й день поста Даниила

Чудо новой жизни происходит также, как произошло рождение Иисуса, Сына Божьего: Дух Всевышнего сошел на Марию, и тогда был зачат Иисус.

Тот же процесс происходит по отношению к другим, рожденным от Духа, детям Божьим.
Тридцать лет спустя Иисус учил начальника Иудейского, как по-настоящему стать дитем Божьим:

«…если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:5).

Рождение от воды это обмен человеческих мыслей на мысли Божьи. Божественная вода смывает бесполезные, тщетные и пустые мысли и вместо них дает живые мысли Божьи.

А рождение от Духа происходит так же, как было с девой Марией, когда ей явился Ангел:

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя…» (от Луки 1:35).

Это должно произойти со всеми. Всеми, кто со смирением верит в Слово Божье.
Поэтому тот, кто родится, наречется Сыном Божьим.
Святой Дух через апостола Павла также говорит об этом:

«Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Римлянам 8:9)

Позвольте спросить: а вы уже получили Дух Христа?

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила
3-й день поста Даниила
4-й день поста Даниила
5-й день поста Даниила

Pievienot komentāru