Pārdomas

Sagatavoja – Estere Bezerra

shutterstock_401625205-465x210

 

«Mities, mans dēls, klausīties mācības, kuras novērš no gudrības vārdiem!» Salamana pam. 19:27
Tie, kuri sauc Dievu par Tēvu, bet neklausās Viņa Instrukciju, būs pazuduši un nezinās ko darīt. Galu galā, viņu izvēles būs nepareizas un dēļ tā izies caur ciešanām un sāpēm.

« ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst.» Jāņā ev. 10:14
Ļoti viegli teikt, ka jūs pazīstat Dievu. Lucifers arī Viņu zināja, bet dēļ tā jau viņš nepārstāja būt par velnu. Patiesību sakot, Dievu zin tas kurš dzimis no Viņa, kurš dzīvo ciešās attiecībās ar Tēvu un pakļaujas Viņam kā dēls. Dēļ tā viņi ļoti labi pazīst Viņa Varu, Spēku un Raksturu. Viņš arī pārbauda sirdi, meklējot patiesumu.

«Itin kā Tēvs pazīst Mani, Es pazīstu Tēvu; un Es atdodu Savu dzīvību par Savām avīm.» Jāņa ev. 10:15

Kā Tēvs tā arī Dēls. Abi ir piepildīti ar žēlastību pret pazudušajām avīm. Tādā veidā Dēls apzinās un izpilda Tēva Gribu, kura ieslēdz to, lai glābtu un mūžīgi svētītu Viņu Debesu Valstībā.

«Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās Man jāatved; arī viņas dzirdēs Manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans.» Jāņa ev. 10:16

Būt vakcinētam uz Patiesu Vienkopības vīnakoku ir vienkārši brīnišķigi! Kāda privilēģīja būt vadītam pēc Jēzus, mūsu laipnam Mācītājam! Pakļauties Dieva Balsij, būt daļai no Dieva Ģimenes – tas man ir pagodinājums.

«Neesi par daudz ātrs ar savu muti, un lai tava sirds savā trauksmē nepārsteidzas kādu vārdu izrunāt Dieva priekšā, jo Dievs ir debesīs, bet tu esi virs zemes; tāpēc lai maz ir tavu vārdu! » Salamana macītājs 5:1

Atnākot uz Dieva Namu ar atvērtu sirdi, lai klausītos Viņa Gudros Vārdus, jūs parādat Viņam savas slāpes un izsalkumu pēc Viņa Taisnības. Un tas notiek tikai ar tiem, kuri patiešām sevi atdot Viņam un dzīvo ticībā, un atkarībā no Viņa Gara.
Estere Bezerra

 

Подготовил: Эстер Безерра

«Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений разума.» Притчи 19:27
Те, кто называет Бога Отцом, но не слушает Его Инструкции, будет потерян, не зная, что делать. В итоге, он выбирает неправильно, и из-за этого проходит через страдания и боль.

«Я есть пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.» Иоанна 10:14
Очень легко говорить, что вы знаете Бога. Люцифер тоже знал Его, но из-за этого он не перестает быть дьяволом. На самом деле, действительно знает Бога тот, кто родилсь от Него, кто живет в близких отношениях с Отцом и повинуется Ему как сын. Из-за этого они хорошо знают Его Власть, Силу и Характер. И Он также испытывает сердца, ища искренность.

«Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.» Иоанна10:15
Как Отец, так и Сын. Оба наполнены милосердием к потерянным душам. Таким образом, Сын знает и исполняет Волю Отца, которая заключается в том, чтобы спасти и благословить вечно в Его Небесном Царстве.

«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.» Иоанна 10:16

Быть привитым на Настоящую Виноградную Лозу, это просто прекрасно! Какая привилегия быть направляемым Иисусом, нашим добрым Пастором! Повиноваться Голосу Божьему, являться частью Божьей Семьи – это удовольствие для меня.

«Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги.» Экклесиаст 5:1

Приходя в Дом Божий с открытым сердцем, чтобы слушать Его Мудрые Слова, вы показываете Ему вашу жажду и голод по Его Справедливости. И это происходит только с теми, кто действительно отдает себя Ему и живет в вере и зависимости от Его Духа.

Эстер Безерра