Pārdomas

Bērni, kuri piepildīti ar mīlestību

shutterstock_700500994-465x210

 

«Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu.»  (1.Jāņa vēstule 4:7)

Mīlestība, tas ir auglis, kuram ir jābūt ik katrā mūsu dzīves brīdī, iznākam no Dieva. Bet dažos brīžos mums vajag būt pacietīgiem, iecietīgiem un saprātīgiem, un praktizēt to, tāpēc ka miesīgai dabai ir tendence viegli saniknoties. Ja mēs paglabātu šo dabu, tad garīgai būtībai, kura ir pilna ar mieru un gudrību, būs viegli dominēt.

 

Дети, наполненные любовью

«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. (1-Иоанна 4:7)

Любовь, это плод, который мы должны иметь в каждый момент нашей жизни, исходит от Бога. Но в определенные моменты мы должны иметь терпение, терпимость и понимание, и практиковать их, потому что плотская природа имеет тенденцию легко раздражаться. Если мы похоронили эту натуру, то духовной природе, которая есть полнота спокойствия и мудрости, будет легко преобладать.