Pārdomas

Patiess Dieva dārgums

sokrovisheAptuveni divus tūkstosus gadus atpakaļ Jūdā bija sieviete, kura cilvēku acīs bija nenozīmīga. Viņa bija atraitne, bez finansu resursiem, iespējams, bez ģimenes. Viņa bija atkarīga no citu cilvēku devības, lai izdzīvotu. Sociālajā pakāpē viņa bija pašā lejā, starp atraidītiem un bezpalīdzīgiem.

Reiz viņa aizgāja uz skaisto Kunga templi Jeruzālemē. Pazudusi pūlī, viņa uzkāpa pa kāpnēm, iegāja lielā zālē un piegāja pie dārguma. Tur, starp bagātiem un svarīgiem clvēkiem, viņa nolika savu ziedojumu Dievam. Viņas ziedojums bija nenozīmīgs visu klātesošo acīs, — vien nieka divas monētas, bet tas bija viss, kas viņai bija. Par to viņa varēja nopirkt nedaudz ēdiena uz vienu dienu.

Viņa nevarēja iedomāties, ka blakus viņai bija Pats Kungs, kuru viņa mīlēja un gribēja pagodināt. Kung Jēzus klusām noskatījās, ļoti izbrīnīdams par viņas atdevi, uzticību un mīlestību. Viņa atdeva Viņam visu savu dzīvi. Šīs divas monētas pārstāvēja viņas dzīvi Dievam. Kā bērns, kurš pilnīgi paļaujas uz savu tēvu, viņa metās Viņa apskāvienos, nepar ko nebaidīdamies, neliekot zem šaubām savu nākotni, nepieliekot lielu nozīmi tam, ka apgrūtināts stāvoklis diktēja viņai. Viņa vien gribēja parādīt Dievam, ka Viņš bija pirmais, ka nebija neviens šajā pasaulē svarīgāks, pat viņas personīgā eksistēšana. Viņa nolika savu dzīvi tajā dārgumā un kļuva par Dieva dārgumu; viņa atdeva pilnīgu upuri.

Kungs Jēzus uzreiz viņu pagodināja pret visiem. Viņa nespēja rīkoties savādāk. Viņa neatstāja Viņam izvēli. Savā nabadzībā, viņa Dievam deva vairāk, nekā tie kuriem bija lielas naudas summas. Viņi no atlikumiem deva Dievam, bet tas nedeva nekādu starpību viņu dzīvē. Neskatoties uz to, ka viņi deva daudz, sakot ka upurē, bet viņi neuzticējās Viņam. Bet atraitnes ziedojums pierādīja, ka viņa uzticējās. Es šaubos, ka viņa turpināja dzīvot nabadzībā vai bija nepieciešams kaut kas, tāpēc ka Kungs Jēzus nevarēja ignorēt šādu upuri. Viņš pagodīnāja viņu saviem mācekļiem, un protams, turpina pagodinat tos, kuri pagodina Viņu.

Atraitnes ziedojums, kaut gan materiālā nozīmē bija neliels, piesaistīja lielu Dieva uzmanību, tāpēc ka Viņš negaidīja naudu, bet šo cilvēku dzīves. Patiesa bagātība — tas nav finansu vērtības stāvoklīs, bet kā šis ziedojums attēlo sevi. Citu ziedojums Dievam pārstāvēja maz vai vispār neko. Tā bija nauda, bet naudai nav nekādas vērtības. Bet atraitne parādīja, ka viņas sirds nebija tāda, kā viņas finansiālais stāvoklis. Tāpēc ka, jo vairāk viņai bija trūkums, jo tuvāk viņas sirds bija uz Dieva Altāra.

Tas ir draudzes gars «Dieva Valstība», gars pilnai Dieva atdevei. Gars, kurš pamudina mūs būt atkarīgiem un paļauties uz Viņu, neskatoties pa pusēm, nepievēršot uzmanību apstākļiem, neklausot pasaules balsi — tāpēc ka pasaule ienīst patiesu upuri — un nekad sevi neskaitīt par upura situāciju. Un tieši tāpat, kā Kungs priecājās un pagodināja nabaga atraitni, Viņš līksmos un pagodinās tos, kuri patiešām noliek Dievu vairāk par visu, pirmo viņu dzīvē.

 

Истинное сокровище Божье

Около двух тысяч лет назад в Иудее была женщина, которая в глазах людей была незначительной.

Это была вдова, без финансовых ресурсов, вероятно, без семьи. Она зависела от щедрости других, чтобы выжить. На социальной лестнице она была в самом низу, рядом с отверженными и беспомощными.

Однажды она пошла в красивый храм Господень в Иерусалиме. Растворившись в толпе, она поднялась по лестнице, вошла в большой зал и пошла к сокровищнице. Там, среди богатых и важных людей, она положила свое пожертвование Богу. Ее пожертвование было незначительным в глазах всех присутствующих, — лишь две монеты, но это было все, что у нее было. На них она могла купить немного еды на один день.

Она не могла представить, что рядом с ней был Сам Господь, которого она любила и хотела почитать. Господь Иисус наблюдал молча, пораженный ее жестом отдачи, доверия и любви. Она отдала Ему всю свою жизнь. Эти две монеты представляли ее жизнь перед Богом. Как ребенок, который полностью полагается на своего отца, она бросилась в Его объятия, ничего не боясь, не ставя под сомнение свое будущее, не придавая большое значение тому, что диктовало ей ее тяжелое положение. Она лишь хотела показать Богу, что Он был первым, что не было ничего в этом мире более важного, даже ее собственное существование. Она положила свою жизнь в ту сокровищницу и стала сокровищем Бога; она отдала совершенную жертву.

Господь Иисус сразу почтил ее перед всеми. Он не мог поступить по-другому. Она не оставила ему выбора. В своей бедности, она дала Богу больше, чем те, у кого были большие суммы денег. Они от избытка давали Богу, но это не делало разницы в их жизни. Несмотря на то, что они давали много, говорили, что жертвуют, но они не доверяли Ему. Но пожертвование вдовы доказало, что она доверяла. Я сомневаюсь, что она продолжила жить в нищете или нуждалась в чем-то, потому что Господь Иисус не мог игнорировать такую жертву. Он почтил ее перед своими учениками и, конечно, продолжает чтить тех, кто почитает Его.

Пожертвование вдовы, хотя и было маленьким материальном плане, привлекло много внимания Бога, потому что Он не ждал денег, но жизнь этих людей. Истинное богатство — это не финансовая стоимость пожертвования, но что это пожертвование представляет собой. Пожертвование других представляло Богу очень мало или вообще ничего. Это были деньги, а деньги не имеют никакой ценности. Но вдова показала, что ее сердце было не таким, как ее финансовое состояние. Потому что чем больше она нуждалась, тем больше ее сердце было на Божьем Алтаре.

Это дух Церкви «Царство Божие», дух полной отдачи Богу. Дух, который побуждает нас зависеть и надеяться на Него, не глядя по сторонам, не обращая внимания на обстоятельства, не слушая голос мира — потому что мир ненавидит истинную жертву — и никогда не считать себя жертвой ситуации. И точно так же, как Господь радовался и почтил бедную вдову, Он возрадуется и почтит тех, кто действительно ставит Его превыше всего, первым в их жизни.

Pievienot komentāru