Pārdomas

Kā klausīties Dieva balsi?

palavra-706x432Var dzirdēt Dieva balsi. Bet vajadzīgas ausis, lai dzirdētu.

Fiziskās ausis ir visiem …

Bet ne visiem ir garīgās.

Dieva balsi var dzirdēt tikai ar garīgām ausīm,
jo Dievs ir gars, un Viņa balss ir garīga (Jāņa 4:24)

Lai Viņu dzirdētu, ir jābūt garā.

Cilvēcisko balsi var dzirdēt ar fiziskām ausīm.

Dieva balss ir garīga, to var dzirdēt tikai ar garīgām ausīm.
No Dieva Gara līdz cilvēka garam.

Kā jūs varat kļūt garīgi, lai Jūs varētu dzirdēt Dieva balsi?

Kad jūsu prāts pārdomā Dieva Vārdu.

Vienā svētdienā apustulis Jānis bija garā (Atklāsme 1:10)

Viņa domas bija ar Dieva domām.

Viņš pārdomāja Jēzus vārdus un visu, ko Viņš bija izdarījis.

Viņa mācības, Viņa solījumus, Viņa slavu…

Tad pēkšņi, aizmugurē viņš dzirdēja skaļo balsi.

Neskatoties uz to, ka šī balss bija skaļa kā trompete, tikai Jānis varēja dzirdēt viņu.

Tas pats notiek ar tiem, kas ir garā.

Tikai viņi var dzirdēt Dieva balsi. Viņi dzird un klausa viņu.

Как слушать голос Божий?

Можно услышать голос Божий. Но нужно иметь уши, чтобы слышать.

Физические уши есть у всех …

Но не у всех есть духовные.

Голос Божий можно услышать только духовными ушами,
потому что Бог есть дух, и Его голос духовный (Иоанна 4:24)

Для того, чтобы Его услышать, нужно быть в духе.

Человеческий голос можно услышать физическими ушами.

Божий голос – духовный, его можно услышать только духовными ушами.
От Духа Божьего к человеческому духу.

Как вы можете быть духовным, чтобы вы могли услышать голос Божий?

Когда ваш разум размышляет над Словом Божьим.

В одно воскресенье, апостол Иоанн был в духе (Откровение 1:10)

Его мысли были с мыслями Божьими.

Он размышлял над словами Иисуса и над всем, что Он сделал.

Его учением, Его обетованиями, Его славой…

Тогда внезапно, за спиной он услышал громкий голос.

Не смотря на то, что этот голос был громкий, как труба, только Иоанн мог его слышать.

То же самое происходит с теми, кто в духе.

Только они могут слышать голос Божий. Они слышат и слушаются его.

Pievienot komentāru