Pārdomas

Ticība pret tenkām

fofoca-706x432Kur ir cilvēki, tur vienmēr ir : «viņš teica, viņam teica», tenkas, intrigas, kritika utml.

Nav svarīgi, vecs cilvēks, jauns vai bērns, mēle vienmēr vairākos gadījumos darbosies  priekš ļaunuma.

Draudze nav izņēmums. Tas notiek pat starp tā saucamiem garīgiem cilvēkiem.

Viņi lūdz Dievu un lūdz daudz, un uzreiz pēc tam kritizē citus.

Viņi lieto savu mēli, kā priekš labo, tā arī priekš ļauno.

Viņi mēģina kalpot Dievam, bet kalpo velnam.

Kā savaldīt savu mēli tikai priekš labo?

Kā pasargāt sevi no svešas mēles?

Ir tikai viens ceļš – ticība.

Ticība bez dvēseles, bez sirds, bez jūtām…

Kad jūs dzirdat balsis, kuras ir pretrunā ar Dieva Vārdu, šīs balsis dod šaubas, sliktu stāvokli, provocē iekšējo konfliktu, bailes, trauksmi, beidzot, tās ir balsis, kuras tikai nervozē.

Mums nekāvējoties jānosūta tās tieši uz elli.

Kas dzīvo pēc ticības, nedzīvo pēc jūtām – nespriež pēc ārēja izskata, nepievērš uzmanību redzamām lietām. Tādi cilvēki neuztver to, kas nāk no šīs tumšās pasaules.

VISPIRMS, VIŅI NOSTIPRINA SAVAS DOMAS UN DARBĪBAS UZ DIEVA SOLĪJUMIEM.

Viņi neinteresējas par tenkām, izsmiekliem un, it īpaši, par svešu cilvēku viedokļiem.

Viņi neuztraucas par savu reputāciju, par to, ko citi teiks utml.

Esiet gudri, mani dārgie; aizsargājiet savu ticību ar Dieva Vārda spēku, ignorējot jūtas!

Nepievērsiet uzmanību piezīmēm, kuri nozog jūsu mieru!

Esiet sapratīgi un sekojiet šim padomam:

«… mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs» (2. Korintiešiem 4:18)

Вера против сплетен

Где есть люди, там всегда есть: «он сказал, ему сказали», сплетни, интриги, критика и тому подобное.

Неважно, пожилой ли человек, молодой или ребенок, язык всегда будет работать в большинстве случаев во зло.

Церковь не является исключением. Это происходит даже среди якобы духовных людей.

Они молятся, молятся, молятся и сразу же после этого критикуют других.

Они используют свой язык, как на добро, так и во зло.

Они пытаются служить Богу, но служат дьяволу.

Как управлять своим языком только для добра?

Как оградить себя от чужого языка?

Существует только один путь – вера.

Вера без души, без сердца, без чувств…

Когда вы слышите голоса, которые противоречат Слову Божьему, эти голоса дают сомнение, плохое состояние, провоцируют внутренние конфликты, страхи, беспокойства, наконец, это голоса, которые только нервируют.

Мы должны незамедлительно отправить их прямо в ад.

Кто живет по вере, не живет по чувствам – не судит согласно внешности, не обращает внимания на видимые вещи. Такие люди не восприимчивы к тому, что приходит из этого темного мира.

Прежде ВСЕГО, ОНИ СВОИ МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДАЮТ НА ОБЕТОВАНИЯХ БОЖЬИХ.

Они не интересуются сплетнями, насмешками и, тем более, чужим мнением.

Они не беспокоятся о своей репутации, о том, что скажут другие и т.д.

Будьте мудрыми, мои дорогие; защищайте свою веру силой Слова Божьего, пренебрегая чувствами.

Не придавайте значения замечаниям, которые крадут ваш покой.

Будьте разумными и следуйте следующему совету:

«…мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Коринфянам 4:18)

Pievienot komentāru