Pārdomas

Bezveidīga un tukša

terra-706x432Vārdam vajadzīgas atvērtas ausis, kuras ir uzmanīgas un vēlas to klausīties. Ja ir ausis, lai klausītos un pakļauties tam, tad Dieva Vārds neatgriezīsies par velti.

Svētais teksts skaidri parāda, ka lietus baro zemi, kura saņem to. Ja zemes nav, kā lietus var pabarot viņu, lai viņa atnestu augļi?

« Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem» (1.Mozus 1:2)

Daudzu cilvēku dzīve bija tāda paša, kā Zeme: bezveidīga un tukša.

Neskatoties uz reliģiju, eveņģēlisko denomināciju, cilvēka dzīve ir joprojam bezveidīga un tukša…

Cilvēks tic Dievam, tic Bībelei, bet viņa dzīve neatbilst tam, kas ir rakstīts Dieva Vārdā.

Kāpēc?
Tāpēc ka Dieva Gars turpina virzīties viņa dzīvē, vēloties ienākt lai tur mājotu, bet cilvēks to neļauj. Tāpēc viņa dzīve joprojam ir bezveidīga un tukša.

Cilvēks var labi zināt Balsi, Vārdu, bet ja viņš neatlaidīgi turpina dzīvot saskaņā ar savām personīgām domām, idejām, sapņiem un personīgiem projektiem, viņa dzīve paliks bezveidīga un tukša.

Svētais Gars turpina runāt jūsu dzīvē… Bet kamēr ir šī stūrgalvība, jūsu dzīve paliks bezveidīga un tukša. Un neviens nevarēs neko izdarīt!

Lūgšana, gavēnis, piedalīšanās draudzē, nekas nevar izraidīt jūsu tukšumu, ja Dieva Gars nekontrolē jūsu dzīvi, ja tā nav paklausīga Viņam pilnīgi.

Бесформенная и пустая

Слово нуждается в открытых ушах, внимательных и желающих слушать его. Если есть уши, чтобы услышать и повиноваться ему, тогда Слово Божье не вернется тщетным.

Священный текст ясно показывает, что дождь питает землю, которая его получает. Если нет земли, как дождь может ее напитать, чтобы она принесла плод?

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Бытие 1:2)

Жизнь многих людей была такой же, как и Земля: бесформенной и пустой.

Несмотря на религию, евангельскую деноминацию, жизнь человека по-прежнему бесформенная и пустая…

Человек верит в Бога, верит в Библию, но его жизнь не соответствует тому, что написано в Слове Божьем.

Почему?
Потому что Дух Божий продолжает двигаться в его жизни, желая войти и сотворить там обитель, но человек не позволяет. Поэтому жизнь все еще бесформенная и пустая.

Человек может хорошо знать Голос, Слово, но если он упорно продолжает жить в соответствии со своими собственными мыслями, идеями, мечтами и личными проектами, его жизнь останется бесформенной и пустой.

Святой Дух продолжает говорить вашей жизни… Но пока есть это упрямство, ваша жизнь будет оставаться бесформенной и пустой. И никто ничего не сможет сделать!

Молитва, пост, участие в церкви, ничто не может удалить вашу пустоту, если Дух Божий не контролирует вашу жизнь, если она не послушна Ему полностью.

Pievienot komentāru