Pārdomas

Mozus krēsls

cadeira-706x432

«Tad Jēzus griezās pie ļaudīm un Saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem:
“Uz Mozus krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji.”
» (Mateja ev. 23:1-2).

Mozus bija Dieva izvēlēts cilvēks, lai atbrīvotu Izraēla tautu no ēģiptiešu verdzības, kura ilga 430 gadus. Visuaugstāka nolūks bija – darīt šo tautu par varenu nāciju uz zemes, tādēļ Viņš deva viņiem Savus likumus un noteikumus, lai tie pakļautos tiem un nodotu tos no paaudzes paaudzē.

Mozus saņēma Dievišķos likumus un nodeva tos ļaudīm. Viss Izraēls cienīja un ievēroja visas norādes, tāpēc ka atzina likuma varu, kuru izveidoja pats Dievs, lai virzītu viņus pie taisnības.

Interesanti atzīmēt to, ka Jēzus nevērsās pie reliģioziem cilvēkiem, bet gan pie pūļa un Saviem mācekļiem. Viņš vēlējās brīdināt tos par rakstu mācītājiem un farizejiem, jo viņi sevi uzskatīja par Mozus varas sargātājiem. Viņi vēlējās, lai visi izraēlieši skatītos uz viņiem kā uz Mozus aizstājējiem, lai visi redzētu, ka viņiem ir nodota misija, sekot tam vai tiek ievēroti Dieva likumi. Mozus krēsls bija pati cienījamākā un pamanāmāka pozīcija no visām. Tieši tādēļ visi kāroja ieņemt šo pozīciju.

Paskatieties, ko Jēzus sacīja par šo cilvēku raksturu:

«Visu, ko tie jums saka, to darait un turiet; bet pēc viņu darbiem nedarait. Jo tie gan māca, bet paši to nedara» (Mateja ev 23:3).

Lūk, kur ir liela starpība. Mozus Saņēma Dievišķo varu ne tikai tāpēc, ka viņš mācīja ļaudis pakļauties Visu Augstākā likumam, bet gan galvenokārt tāpēc, ka viņš pats bija piemērs Dieva baušļu paklausībā un cieņā.

Rakstu mācītāji un farizeji bija tāli no tā. Viņi bija negodīgi cilvēki. Viņiem nebija nekādas cieņas un godbijības pret svētām lietām. Maz vai pat pavisam viņus neinteresēja tautas problēmas, jo pašiem bija labi un viņiem nebija trūkums nekādās lietās. Kādā veidā cilvēki ar tik sīkiem un mantkārīgiem nodomiem, var iegūt Dieva labvēlību?

Patiesi Kunga Jēzus kalpi atrodas tur, kur Viņš- starp cietējiem, izmisušiem, noraidītiem, starp tiem, kas cieš no atkarībām, slimiem, apspiestiem, aizvainotiem un pazemotiem cilvēkiem. Tā ir pozīcija un vieta, kur jābūt Dieva kalpam. Jēzus atteicās no troņa blakus Tēvam, lai atnāktu uz šo pasauli un dzīvot starp tiem, kuri iet bojā. Viņš atdeva visu Sevi, lai dotu mums glābšanu. Tādēļ Tēvs Viņu pagodināja!

Tāpat Viņš pagodina tos, kas kalpo Viņa iemīļotajam Dēlam. Viņi nerūpējas par savu dzīvi vai ģimeni. Viņi nepretendē uz to, lai viņus ieraudzītu un paslavētu, vienīgais, ko viņi vēlas un kas dod viņiem apmierinātību, tas ir glābt dvēseles Dieva Valstībai.

 

Bīskaps Edirs Masedo

     Моисеево седалище

«Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи».

(Матфея23:1-2)

Моисей был человеком, избранным Богом, чтобы освободить народ Израиля от египетского рабства, которое длилось 430 лет. Намерение Всевышнего было сделать этот народ великой нацией на земле, поэтому Он дал им Свои законы и уставы, чтобы они подчинялись им и передавали их из поколения в поколение.

Моисей получил Божественные законы и передал их людям. Весь Израиль уважал и соблюдал все указания, потому что признал закон властью, образованной самим Богом, чтобы направлять их к истине.

Интересно отметить, что Иисус не обращался к религиозным людям, но к толпе и Своим ученикам. Он хотел предупредить их о намерении Книжников и фарисеев, ведь они считали себя хранителями власти Моисея. Они хотели, чтобы все израильтяне смотрели на них, как на заменителей Моисея, чтобы все видели, что им передана миссия, следить за повиновением законам Божьим. Седалище Моисея было самой видной и уважаемой позицией для всех. Именно поэтому все желали занять эту позицию.

Посмотрите, что сказал Иисус о характере этих людей:

«Итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают».

(Матфея23:3)

Вот где большая разница! Моисей получил Божественную власть не только потому, что он учил людей подчиняться законам Всевышнего, но главным образом потому, что сам был примером послушания и уважения к заповедям Господа.

Книжники и фарисеи были далеки от этого. Они были лишь недобросовестными людьми. У них не было никакого уважения и почтения к священным вещам. Мало или совсем их не интересовали проблемы народа, при том, что им самим было хорошо, и ни в чем они не испытывали нужды. Каким образом люди с такими мелкими и корыстными намерениями, могут иметь одобрение Божье?

Истинные служители Господа Иисуса находятся там, где Он, среди страждущих, отчаявшихся, отвергнутых, страдающих от зависимости, больных, подавленных, обиженных и униженных людей. Это позиция и место, где должен быть слуга Божий. Иисус отказался от престола рядом с Отцом ради того, чтобы прийти в этот мир и жить среди погибших. Он отдал всего Себя, чтобы дать нам спасение. Поэтому Отец почтил Его!

Он также почитает тех, кто служит Его возлюбленному Сыну. Они не переживают о своей жизни или семье. Они не претендует на то, чтобы их увидели и похвалили, единственное, чего они хотят и что дает им удовольствие, это спасать души для Царства Божьего.