Pārdomas

Dieva brīnumi Argentīnā

bm1-706x432

Sveicināti, bīskap!

Kad es runāju ar mācītājiem, viņi sāka stāstīt par apbrīnojamām cilvēku liecībām, kuri tika svētīti, kad jūs Buenosairesā un visā Argentīnā izaicinājāt cilvēkus, lai tie pārbaudītu Vārdu, kas rakstīts Psalmos 19:8

 «Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli…»

 

Janīna Gongora no pilsētas Mar-del-Plata, ir starp šiem cilvēkiem:

Trīs nedēļas atpakaļ es atgriezos draudzē ”
Dieva Valstība. Manī valdīja tukšums, kuru nekas nespēja aizpildīt. Bīskapa Masedo vārdi tik ļoti mani skāra, ka es izlēmu atteikties no narkotikām, alkohola, sliktiem draugiem un pārtraucu attiecības, kas nebija Dievam patīkamas

1-244x300

Tajā mirklī, kad bīskaps piedāvāja mums pārbaudīt Dieva Vārdu, es izlēmu pieņemt ūdens kristības. Šodien esmu cita Janīna.

Dona Estere Sančesa,63 gadi, cieta no sāpēm 17 gadus. Viņa stāsta:

Es ierados uz dievkalpojumu2-285x300 ar stiprām sāpēm mugurā un gurnos, es cietu no osteoartrīta, osteoporozes un skoliozes, kas traucēja man staigāt. Es knapi varēju nostāvēt dievkalpojuma laikā. Bet, kad bīskaps Masedo lūdza, sacīdams ka, ja Dievs ir šeit, tad kaut kam ir jānotiek. Es noticēju šim Vārdam un apstiprināju, ka visas manas sāpes ir izzudušas. Un tas bija kaut kas neticams! Šodien esmu vesela un ļoti laimīga

 

 

 

 

 

Pilsētā Rio-Kuarto, kura atrodas vairāk kā 600 km no Buenosairesa, Marija Saldīvija stāsta:

3-300x223„Vairāk kā nedēļu mana meita atradās gultā un nespēja piecelties. Es gāju pie ārstiem, devu viņai zāles, bet nekas nemainījās. Pirms dievkalpojuma es piezvanīju viņai un situācija vēl joprojām nebija mainījusies. Bīskapa lūgšanas laikā, es lūdzu par viņu un saņēmu atbildi caur Vārdu. Dievkalpojuma beigās es atkal zvanīju viņai un viņa bija dziedināta un spēja staigāt.”

 

 

 

Mēnesi atpakaļ Fabians Salas ieradās draudzē „Dieva Valstība”, viņš bija atkarīgs no alkohola, marihuānas, kokaīna un LSD. Viņš bija neuzticīgs un agresīvs. Viņš bija apņēmības pilns izdarīt pašnāvību, kad viņa māte bija atradusi narkotiku pēdas. Bet svētdien, kad bīskaps Masedo izaicināja tos, kam ir ticība, atdod sevi uz Altāra uz visiem4-265x300 100%, Fabians pieņēma pašu svarīgāko lēmumu savā dzīvē : atdod savu dzīvi Dievam un kristīties ūdenī. Viņa dvēsele tika atjaunota un viņš pieņēma lēmumu atmest atkarības: ”Pēc šī dievkalpojuma es kļuvu jauns cilvēks, jo es noslēdzu derību ar Dievu”.

Cits piemērs ir Daniela Gonsalesa kungs:

5-300x285„Caur šo Bīskapa vārdu es sapratu, ka izmantoju savu sašutumu priekš daudzām lietām, lai atbrīvotos no atkarībām, atrisinātu savas ģimenes problēmas, bet nekad to neizmantoju, lai saņemtu Svēto Garu. Kad bīskaps piedāvāja mums izmēģināt Vārdu, es izmantoju savu sašutumu un saņēmu kristību ar Svēto Garu.”

 

6-272x300

Rosio Ramiro no Santa-Fe provinces stāsta:

„Kad bīskaps palūdza mūs pārbaudīt Dieva Vārdu, es paņēmu Bībeli un sacīju Dievam, ka ja Viņš grib, lai es būtu Viņa kalps, lai iedod man Viņa Garu, tāpēc, ka rakstīts, ka tas, kas lūdz- tas saņem. Tajā pat svētdienā es saņēmu, es tiku kristīta ar Svēto Garu. Tā bija pirmā reize triju gadu laikā, kad es izgāju no baznīcas ar pārliecību, ka Pats Dievs ir iekšā manī.”

 

Bīskap, aptuveni 5500 cilvēku pieņēma lēmumu kristīties ūdenī.

Atnāca Glābšana!

Lai Dievs bagātīgi svētī jūs, donu Esteri un jūsu ģimeni.

Sastādīja: Bīskaps Džalms Bezehs

 

Чудеса Божьи в Аргентине

Здравствуйте, епископ!

Когда я разговаривал с пасторами, они стали рассказывать удивительные свидетельства людей, которые были благословлены, когда вы в Буэнос-Айресе и по всей Аргентине бросили вызов людям, чтобы они испытали слова, написанные в Псалме 18:8

«Закон Господа совершен, укрепляет душу…»

Среди этих людей Янина Гонгора, город Мар-дель-Плата:

«Три недели назад я вернулась в Церковь «Царство Божие». Внутри меня была пустота, которую ничто не могло заполнить. Слова епископа Маседо настолько коснулись меня, что я решила отказаться от наркотиков, алкоголя, плохих друзей и прервать отношения, которые не угождали Богу.

В тот момент, когда епископ предложил нам испытать Слово Божье, я приняла решение креститься в воде. Сегодня я другая Янина».

Дона Эстер Санчес, 63 года, страдала от болей с 17 лет. Она рассказывает:

«Я пришла на служение с сильными болями в спине и бедрах, страдала от остеоартрита, остеопороза и сколиоза, что мешало мне ходить. Я едва могла стоять во время служения. Но когда епископ Маседо молился, говоря, что если Бог был там, что-то должно произойти. Я поверила в это Слово и подтверждаю, что все мои боли исчезли. Это было что-то невероятное! Сегодня я исцелена и очень счастлива».

В городе Рио-Куарто, более чем в 600 км от Буэнос-Айреса, Мария Сальдивия рассказывает:

«Больше недели моя дочь была в постели и не могла встать. Я ходила к врачам, давала ей лекарства, но ничего не менялось. Перед служением я позвонила, и она все еще была в той ситуации. Во время молитвы с епископом, я молилась за нее и получила ответ через слово. В конце служения я снова позвонила ей, она была исцелена и смогла ходить».

 

Месяц назад Фабиан Дарио Салас пришел в Церковь «Царство Божие» в зависимости от алкоголя, марихуаны, кокаина и ЛСД. Он был нервным и агрессивным.Он был полон решимости совершить самоубийство, когда его мать нашла следы наркотиков. Но в воскресенье, когда епископ Маседо бросил вызов тем, кто имеет веру, отдать себя на 100% на Алтарь, Фабиан принял самое важное решение в своей жизни: отдать себя Богу и креститься в воде. Его душа была восстановлена и он принял решение больше никогда не зависеть от зависимостей: «После этого служения я стал новым человеком, потому что я заключил завет с Богом».

Другим примером является г-н Даниэль Гонсалес:

«Через это слово епископа Маседо я понял, что использовал свое возмущение для многих вещей, например, чтобы освободиться от пристрастий и решить свои семейные проблемы, но никогда не использовал, чтобы получить Святого Духа. Когда епископ предложил нам испытать Слово, я использовал свое возмущение и получил крещение Духом Святым».

Росио Рамиро из провинции Санта-Фе говорит:

 

«Когда епископ попросил нас испытать Слово Божье, я взяла Библию и сказала Богу, что если Он хочет, чтобы я была Его слугой, пусть Он даст мне Его Дух, потому что написано, что тот, кто просит — получает. В то же воскресенье я получила, я была крещена Духом Святым. Это был первый раз за 3 года, когда я вышла из церкви с уверенностью, что Сам Бог во мне».

Епископ, около 5 500 человек в стране решили креститься в воде.
Спасение пришло!

Пусть Бог обильно благословит вас, дону Эстер и всю вашу семью.

Соcтавил: Епископ Джалма Безеха