Pārdomas

Daniela Gavēņa 3. diena

homem-1-706x432
Svētais Gars runā tikai ar tiem, kas Viņu klausās
Paskatieties uz atsauksmi un rezultātu mācītāja dzīvē, kurš izlasījis grāmatu « Zelts un Altāris»Šī grāmata mani izģērba, pārgrieza uz otru pusi, salocīja iekšpusē un atklāja manī visu ļauno.Man ir kauns pašam par sevi un no visiem, esmu salauzts…Lasot šo grāmatu un pārdomājot to, mani aizrāva dziļas sāpas, es pat gribēju atteikties no gandrīz 20 gadu savas kalpošanas. Es sapratu, ka biju pavisam necienīgs kalpot SVĒTAJAM DIEVAM uz Viņa Altāra.

Es neizdarīju nekādu acīmredzamu grēku, bet biju netīrs dvēselē, ko es agrāk nebiju pamanījis.

Es lūdzu, saucu un daudz raudāju…
Bija nepieciešams pieņemt lēmumu.

No šīs grāmatas es uzzināju daudz to, ko patiesībā par sevi nezināju, es biju vīlies sevī.

Тas par ko SVĒTAIS GARS man teica, nebija pat ierakstīts šajā grāmatā:

Es izlēmu kļūt par citu vīrieti, citu kalpu un citu vīru. Esmu gatavs piedzīvot savus labākos gadus savā laulībā un kalpošanā manam Kungam uz Viņa Altāra.

Katru dienu es pateicos Dievam…

Bīskap, liels Jums paldies par to, ka rūpējaties par mums.

Fernando Novais

 

 

 

3-й день поста Даниила

Дух Святой говорит только с теми, кто слушает Его

 

Посмотрите отзыв и результаты в жизни пастора, который прочел книгу «Золото и алтарь»

Эта книга просто обнажила меня, вывернула наизнанку, выкрутила и обнаружила во мне все зло.

Я стыжусь самого себя и всех, я разбит…

Чтение этой книги и размышления над ней причинили мне настолько глубокую боль, что я хотел отказаться от почти 20 лет своего служения. Я понял, что был совершенно недостоин служить СВЯТЕЙШЕМУ БОГУ на Его Алтаре.

Я не совершал никакого видимого греха, но была нечистота в душе, которую я прежде не замечал.

Я молился, взывал и много плакал…
Необходимо было принять решение.

Из этой книги я узнал многое, чего в действительности не думал о себе, я был разочарован собой.

То, о чем говорил со мной СВЯТОЙ ДУХ, даже не написано в этой книге:

Я решил стать другим мужчиной, другим слугой и другим мужем. Я готов прожить лучшие годы в моем браке и служении моему Господу на Его Алтаре.

Я каждый день благодарю Бога…

Епископ, большое вам спасибо за то, что заботитесь о нас.

Фернандо Новайс

Здесь вы можете купить книгу «Золото и Алтарь».

 

Pievienot komentāru