Pārdomas

Daniela Gavēņa 2. diena

espiritosanto-706x432 (1)Kā piedzimt no Gara

Piedzimšana no Dieva Dēla nenotiek caur cilvēka iejaukšanos. Nevar piedzimt no Dieva caur draudzi vai doktrīnu, vēl jo vairāk caur plašām bībeles zināšanām. Piedzimšana no Svētā Gara — Viņa personīgs darbs. Piedzimšana no Jēzus notiek pateicoties tam, ka Viņš dara šo brīnumu no brīnumiem.

Marija prasīja Enģelim, kā gan Jēzus var piedzimt viņā, ja viņai nebija nekādu saistību ar vīrieti. Daudzi cilvēki uzskata, ka ir piedzimuši no Dieva , tāpēc ka ir pieņēmuši Jēzu kā savu Glābēju un kristījušies ūdenī. Ar kristīgo doktrīnu nepietiek lai saņemtu apsolīto jauno piedzimšanu.

Eņģelis atbildēja:

«Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos» ( Lūk. ev. 1:35)

Kā Jēzus tika apaugļots Marijas miesās, tā arī Dieva bērni piedzimst no Svētā Gara, kas nozīmē, ka Viņs apēno tos. Šajā brīdī ir daudz asaru. Sākumā tās ir skumju asaras par izdarītajiem grēkiem, tā kā Svētais Gars norāda uz tiem. Jūtot sevi pilnīgi pazaudētam, cilvēks meklē To, kurš spēj viņu izglābt. Un atkal Svētais Gars norāda uz Glābēju.

Un cilvēks tad atdod visu sevi Kungam Jēzum ar visu spēku, visu sirdi un visu prātu. Un skumju asaras pārvēršas par neizskaidrojamām prieka asarām. No šī brīža cilvēks iegūst dievišķo raksturu, lai dzīvotu jaunu dzīvi.

Lasiet arī :

Daniela Gavēņa 1.diena

 

Как родиться от Духа

2-й день поста Даниила

Рождение от Сына Божьего не происходит через вмешательство человека. Нельзя родиться от Бога через церковь или доктрину, тем более через обширные библейские знания. Рождение от Святого Духа — лично Его работа. Рождение от Иисуса происходит благодаря тому, как Он совершает это чудо из чудес.

Мария спросила Ангела, как же Иисус может зародиться в ней, если у нее не было никакого контакта с мужчиной. Большинство людей считают, что родились от Бога, потому что приняли Иисуса как Спасителя и крестились в воде. Христианской доктрины недостаточно для обещанного нового рождения.

Ангел ответил:

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (от Луки 1:35)

Как Иисус был зачат во чреве Марии, так и дети Божьи зарождаются Духом Святым, то есть Он осеняет их. В этот момент есть много слез. Сначала это слезы печали из-за совершенных грехов, так как Дух Святой обличает. Чувствуя себя полностью потерянным, человек ищет Того, Кто может спасти его. И снова Святой Дух указывает на Спасителя.

И тогда человек отдает себя Господу Иисусу всеми силами, всем сердцем и всем разумом. И слезы печали превращаются в слезы невыразимой радости. С этого момента человек приобретает божественный характер, чтобы жить новой жизнью.

Читайте также:

1-й день поста Даниила

Pievienot komentāru