Pārdomas

Daniela Gavēņa 3. diena

homem-706x432  Kāpēc es nesaņēmu Svēto Garu?

Ja reiz Svētais Gars jau bija sūtīts, kāpēc tad vairākums kristiešu vēl nesaņēma Viņu?
Kas cilvēkam traucē būt apzīmogotam ar Svēto Garu?
Trūkst ticības, vai nopelni? Pilnīga veltīšana?

Ir daudz iemeslu.

Es uzskatu, ka pats lielākais šķērslis, lai saņemtu Svēto Garu ir pilnīgas atdeves trūkums.

Dievs Svētais Gars nozīmē Visuvarenā Dieva nonākšana uz 100% uz tiem, kuri tic. Tam, kurš grib Viņu saņemt, ir jābūt gatavam atdot sevi uz 100% Viņa Dēlam Jēzum Kristum.

Tas ir VISS DIEVIŠĶŠ pretī VISAM NO TĀ, KURŠ TIC.
Diemžēl, cilvēki nav gatavi atteikties no savas dzīves vai no saviem grēkiem.

Viņi pieņēma Jēzu kā Glābēju, bet negrib, lai Viņš būtu par viņu Kungu.
Viņi grib baudīt brīvo dzīvi, bez jebkādām nopietnām saistībām ar Viņu.

Tikai tas, kurš saņēma Svētā Gara zīmogu var teikt, ka tic Viņam.

Jo tas, kurš tic, pieņem atbildību no Jēzus Kunga ģimenes, pasaules un elles priekšā.

Ne vairāk ne mazāk. Tas ir jā-jā vai nē-nē. VAI TICU VAI NETICU!

Daudzie izliekas, ka Kungs Jēzus ir viņu dzīves Kungs un Glābējs. Izliekas, ka ir uzticīgi Viņam. Izliekas, ka ir garīgi. Izliekas, ka meklē Viņu. Izliekas, ka viņi ir no Dieva. Visu laiku izliekas un izliekas…
Iet gads pēc gada, bet viņi joprojam izliekas.

Politiskajā sfērā notiek tā, cilvēks teica: «jūs izliekaties, ka turēsiet savu vārdu, bet es izlikšos, ka ticēšu jums». Un katrs paliek pie sava.

Protams, Dieva Gars neizliekas, ka tic cilvēku atdevei. Bet tā kā Viņš zin, kas ir cilvēkā iekšā, Viņš kļūst sarūgtināts, redzot tik daudz krāpšanas.
Bet velnam, otrādi, tas patīk.
Un cilvēka dzīve paliek saistīta bezgalīgi.
Draudzē viņš ir uzticīgs desmitajā tiesā, dara izaicinājumus, skaita lūgšanas, bet neatsakas no grēka brīvības.

Jēzus teica:

«Kurš tic Dēlam, mantos mūžīgo dzīvi, bet kurš netic Dēlam, neieraudzīs dzīvi, bet Dieva dusmas paliek uz viņa» (Jāņa 3:36).

TICĒT Bībeles oriģinālā nozīmē BEZNOSACĪJUMA ķermeņa, dvēseles un gara atdevi.

Lasiet arī:

Daniela Gavēņa 1. diena
Daniela Gavēņa 2. diena

 

Почему я не получил Духа Святого?

3-й день поста Даниила.

Если Дух Святой уже был послан, почему тогда большинство христиан еще не получили Его?
Что мешает человеку стать запечатленным Святым Духом?
Отсутствие веры или заслуг? Полного посвящения?

Есть много причин.

Я считаю, что самым большим препятствием для сошествия Святого Духа является отсутствие полной отдачи.

Бог Дух Святой означает сошествие Бога Всевышнего на 100% на тех, кто верит. Тот, кто хочет получить Его, должен быть готов отдать себя на 100% Его Сыну Иисусу Христу.

Это ВСЕ БОЖЬЕ взамен на ВСЕ ОТ ТОГО, КТО ВЕРИТ.
К сожалению, люди на самом деле не готовы отказаться от своей жизни или своих грехов.

Они приняли Иисуса как Спасителя, но не хотят, чтобы Он был их Господом.
Они хотят наслаждаться свободной жизнью, без каких-либо серьезных обязательств перед Ним.

Только тот, кто получил печать Духа Святого может сказать, что верит в Него.

Потому что тот, кто верит, принимает ответственность от Господа Иисуса перед семьей, миром и адом.

Ни больше ни меньше. Это да-да или нет-нет. ИЛИ ВЕРЮ ИЛИ НЕ ВЕРЮ!

Многие делают вид, что Господь Иисус — Господь и Спаситель их жизни. Делают вид, что верны Ему. Делают вид, что являются духовными. Делают вид, что ищут Его. Делают вид, что они от Бога. Все время притворяются и притворяются…
Год проходит за годом, а они все притворяются.

В политической сфере происходит так, человек говорит: «вы делаете вид, что сдержите свое слово, а я сделаю вид, что поверю вам». И каждый остается при своем.

Конечно, Дух Божий не делает вид, что верит в отдачу людей. Но так как Он знает, что внутри человека, Он огорчается, видя столько обмана.
А дьяволу, наоборот, это нравится.
И жизнь человека остается связанной бесконечно.
В церкви он верен в десятине, делает вызовы, молитвы, но не отказывается от свободы греха.

Иисус сказал:

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанна 3:36).

Верить в библейском оригинале означает БЕЗОГОВОРОЧНУЮ отдачу тела, души и духа.

Читайте также:

1-й день поста Даниила
2-й день поста Даниила

Pievienot komentāru