Pārdomas

Ciešanu kliedziens

shutterstock_116787109-706x471-465x210« Un Tas Kungs sacīja: “Vērodams esmu vērojis Manas tautas bēdas, kādas tai ir Ēģiptē. Viņas brēkšanu par tās uzraugiem Es esmu dzirdējis, jo Es zinu viņu ciešanas» (2. Mozus 3:7)

Visi Dieva tautas vajātāji un ienaidnieki atrodas Viņa priekšā, Viņš redz bēdas un ciešanas, izraisītas ar šo netaisnību. Dzirdot Savas tautas kliedzienus, Viņš nāk, lai aizstāvētu un pasargātu no visa ļauna.

Estere Bezerra

Вопль страдания

«И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его» (Исход 3:7)

Все гонители и враги Божьего народа находятся перед Ним, Он видит горе и страдание, вызванное этой несправедливостью. Слыша вопль Своего народа, Он приходит защищать и охранять от всякого зла.

Эстер Безерра