Jaunumi

Draudze „Dieva Valstība” atklāja jaunu templi

templis-meksikaDraudze  „Dieva Valstība” katru dienu paplašina savu klātbūtni Ziemeļamerikas valstīs. Nesen Meksikā atklāja vēl vienu jaunu templi.

Mūsu galvenais mērķis- dvēseļu glābšana, palīdzēt cietējiem un palīdzēt viņiem iegūt labāku dzīvi bez depresijas un ciešanām. Tempļa atklāšana notika 13. Novembrī Īstapalapas rajonā, Mehiko. Šis rajons skaitās viens no visnemierīgākajiem  uz sabiedriski politiskās valsts kartes, kur tiek atzīmēts ļoti augsts vardarbības un ciešanu līmenis, kas sagrauj tur dzīvojošās ģimenes.

 

Dieva vārds sasniedz tos, kas to vēlas

3000 cilvēki pieņēma dalību atklāšanas ceremonijā. Galvenā zāle, kurā ir 1200 vietas un skatītāju zāle ar 300 vietām, bija pārpildītas, cilvēki pulcējās arī laukā pie tempļa. Jaunajā templī Īstapalapā ir speciāla telpa bērnu un jauniešu dievkalpojumiem, tāpat ir istaba zīdaiņiem, kurās ir arī gultiņas, arī zāle sieviešu grupai Godllywood.

Atklāšanas ceremonijā cilvēki sauca pēc palīdzības un tuvojās Dievam. Starp tiem, kas jau apmeklē baznīcu, ir liecības par to, kā atstāja pagātne veco dzīves veidu un atkarības.Mexico8-1

 «Bet Es tiem devu šādu pavēli: klausait Manu balsi, tad Es būšu jūsu Dievs, un jūs būsit Mana tauta; staigājiet pa visiem tiem ceļiem, ko Es jums pavēlu, lai jums labi klājas!
Bet tie Man neklausīja un savas ausis neatvēra; tie staigāja pēc savas ļaunās sirds padoma un pagrieza Man muguru un ne vaigu.
» (Jeremijas gr. 7:23, 24).

Ar šiem Bībeles pantiem, bīskaps Paulo Roberto, atbildīgais par draudzes „Dieva draudze” darbu Meksikā, sāka pirmo Dievkalpojumu.

„Atslēga, lai iegūtu veiksmīgu dzīvi visās sfērās, slēpjas paklausībā Dieva Vārdam. Ja jūs vēlaties izmainīt dzīvi, nepieciešams sekot Dieva padomiem, kas aprakstīti Bībelē, jo tā ir daudz vairāk kā vienkārši grāmata, tā ir īsta dzīves rokasgrāmata”- viņš skaidroja.

Brīnums un dzīves pārvērtības

Laulātie Marija Estere Figeroa un Patrisio Kruzs bija pirmie, kas uzkāpa uz jaunā tempļa altāra Īstapalapā, lai pastāstīt  visiem klātesošajiem, kā izmainījās viņu dzīve kopš tā laika, kad viņi sāka apmeklēt draudzi „Dieva Valstība”.

„Mūsu dzīve bija strīdu, dzeršanas un agresiju pilna. Sieva mani lamāja, jo es nācu mājās piedzēries, biju ļoti resns un bezatbildīgs. Viņai bija tam iemesls. Pietrūka nauda un bija tikai pārdzīvojumi. Viņai nācās meklēt ēdienu izgāztuvēs, lai viņa un bērni varētu paēst. Skumja un apkaunojoša situācija. Tā vietā, lai dzīvē virzītos uz priekšu, mēs vienkārši eksistējām”,-pastāstīja Patrisio.

Izmaiņas sākās, kad Marija Estere atnāca uz draudzi, un pēcāk paaicināja ar vīru iet viņai līdzi. „Es biju nelokāms, bet Dievs mani pārliecināja. Es atstāju atkarības, mums abiem ir izmainījies raksturs, atnāca uzplaukums. Šodien mums ir māja, automobilis, trīs zemes gabali. Mūsu dzīve sāka virzīties uz priekšu. Dievs ir, un kad esam uzticami Viņam, Viņš maina mūsu dzīvi”,- viņš dalījās.

 

Церковь «Царство Божие» открыла новый храм

Церковь «Царство Божие» каждый день расширяет свое присутствие в странах Северной Америки. Недавно в Мексике открылся еще один собор.

Наша главная цель — спасение душ, помогать страдающим и помочь им иметь лучшую жизнь без депрессии и страданий. Открытие собора состоялось 13 ноября в районе Истапалапа, Мехико. Район считается одним из самых беспокойных на общественно-политической карте страны, где отмечается высокий уровень насилия и страданий, разрушающие семьи, живущие там.

Слово Божие достигает тех, кто хочет

3 тысяч человек приняли участие в церемонии открытия. Главный зал, который насчитывает 1200 мест и зрительный зал, который вмещает 300 мест, были переполнены, люди также собрались на открытом воздухе возле храма. В новом храме в Истапалапа есть специальная комната для детского служения и молодежного служения, также есть комната для младенцев с детскими кроватками, есть зал для группы Godllywood.

На церемонии открытия люди взывали о помощи и приближались к Богу. Среди тех, кто уже посещает церковь, уже есть свидетельства людей, оставивших пристрастия и старый образ жизни.

«но такую заповедь дал им: «слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо».
Но они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом» (Иеремия 7:23, 24).

С этого библейского отрывка епископ Пауло Роберто, ответственный за работу Церкви «Царство Божие» в Мексике, начал первое служение.

«Ключом для того, чтобы иметь успешную жизнь во всех сферах, является послушание Слову Божьему. Если вы хотите изменить жизнь, нужно следовать советам Бога, описанным в Библии, потому что это гораздо больше, чем просто книга, это настоящее руководство к жизни», — объяснял он.

Чудо и преображение жизни

Супруги Мария Эстер Фигероа и Патрисио Круз были первыми, кто поднялся на алтарь нового храма в Истапалапа, чтобы рассказать всем присутствующим, как их жизнь изменилась с тех пор, как они стали посещать Церковь «Царство Божие».

«Наша жизнь была сплошными ссорами, пьянкой и агрессией. Жена ругала меня, потому что я приходил домой пьяным, был очень толстый и безответственный. У нее были на это основания. Денег не хватало, и были только переживания. Ей приходилось искать пищу в помойках, чтобы она и дети могли поесть. Печальная и унизительная ситуация. Вместо того, чтобы продвигаться в жизни, мы лишь существовали», — рассказал Патрисио.

Изменения начались, когда Мария Эстер пришла в церковь, а затем пригласила мужа пойти с ней. «Я был непреклонен, но Бог убедил меня. Я оставил зависимость, у нас изменился характер, пришло процветание. Сегодня у нас есть дом, автомобиль, три участка земли. Наша жизнь начала продвигаться вперед. Бог есть, и когда мы верны Ему, Он изменяет нашу жизнь», — поделился он.