Jaunumi

Bībele un Beigu Laiki

padenie-asteroida-v-ChelyabinskeAsteroīda nokrišana un zemestrīce Itālijā: dabas parādības, kas apdraud Zemi

Lindli Džonsons ,NASA nodaļas vadītājs pēc zemei tauvojošajiem objektiem, nesen veica asteroīdu pētījumus, kuri nokļuvuši zemes atmosfērā no 1988 līdz 2016.gadam.

Rezultātā skaitļi parādīja brīdinājumu saistībā ar asteroīda kritienu uz zemes. Tika konstatēti 698 kritieni.

Lielākais no tiem bija asteroīds, (izcelta uz iepriekš kartes) ,kas nokrita Čeļabinskā 15.februārī, 2013. gadā, kad 1500 cilvēki tika ievainoti.


Galvenā problēma slēpjas tajā, kā tas ir attēlots indikatorā «trieciena enerģija» uz kartes, pastāv asteroīdi, kas spēj radīt enerģiju, kas ir salīdzināms vai pat lielāks nekā atombumbas enerģija, kas nokrita Hirosimā, Japānā, 1945. gadā.

Ja šāda veida asteroīds nokristu uz vienu no lielākajām centrālajām planētas pilsētām, sekas var būt neiedomājamas.

Briesmas debesīs un uz zemes

Zemestrīces vilnis atkal sasniedzis Itālijas teritoriju.

Pagājušā gada augustā, pilsētā Amatrise, kas atrodas valsts centrālajā reģiona, satricināja 6.2 balles pēc Rihtera skalas, liela zemestrīce.

Pēdējā zemes grūdieni bija no 5,0 līdz 5,4 ballēm, kas notika 18.datumā , tāpat centrālajā reģionā.

Pilsētā Farindola, provincē Pescara, zemestrīces rezultātā radušās sniega lavīnas dēļ tika aprakts hotelis. Tiek ziņots, ka tajā laikā tur atradās 29 cilvēki, viesi un darbinieki. Divi no viesnīcas darbiniekiem tika izglābti un tika atrasti trīs bojāgājušie.

Bībele un Beigu Laiki

Atklāsmes grāmatā 6. nodaļā 13.pantā mēs redzam, ka dabas parādības, tādas kā asteroīdu krišana var būt daļa no Beigu Laikiem: « debess zvaigznes krita uz zemi, kā vīģes kokam, stipra vēja kratītam, krīt negatavi augļi.»

Bībele stāsta «debess zvaigznes krita uz zemes», un mēs varam saprast, ka šeit tiek runāts par iespējamiem asteroīdiem.

Tāpat ari mēs redzam, ka Atklāsmes grāmatā tiek aprakstīta stipra zemestrīce: «Tanī pašā stundā notika liela zemestrīce, pilsētas desmitā daļa sagruva, un šinī zemestrīcē gāja bojā septiņi tūkstoši cilvēku, un pārējos pārņēma bailes, un tie deva godu Dievam debesīs. …» Atklāsmes grāmata 11:13

Meklējiet glābšanu

Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par to, kā sasniegt Mūžīgo Glābšanu Kungā Jēzū, piedalīties ikdienas sanāksmēs, kuras notiek katrā Dieva Valstības templī / draudzē.

Падение астероида и трепет в Италии: природные явления, которые угрожают Земле

Линдли Джонсон, руководитель подразделения НАСА по исследованию приближающихся к Земле объектов, недавно провела исследование по астероидам, которые попали в атмосферу земли с 1988 по 2016 год.

Вывод чисел показал предупреждение об опасности, связанной с падением астероида на планету. Было обнаружено 698 падений.

Самым крупным из них был астероид, упавший в Челябинске (выделен на карте выше) 15 февраля 2013 года, когда 1500 человек получили ранения.

padenie-asteroida

Главная проблема заключается в том, что, как показывает индикатор «Энергии удара» на карте, есть астероиды, которые способны генерировать энергию, сопоставимую или даже превышающую энергию атомной бомбы, которая упала на Хиросиму, в Японии, в 1945 году.

Если астероид такого размера упадет на один из крупных центральных городов планеты, последствия будут невообразимыми.

Опасность в небе и на земле

Волна землетрясений снова достигла итальянской земли.

В августе прошлого года, в городе Аматрис, расположенного в центральном регионе страны, был потрясен землетрясением магнитудой 6,2 баллов по шкале Рихтера.

Последними были подземные толчки интенсивностью от 5,0 до 5,4 баллов, произошедшие 18 числа, также в центральном регионе.

В городе Фариндола, в провинции Пескара, под лавиной, обрушившейся из-за сейсмических толчков, был погребен отель. Есть информация, что в тот момент в нем находилось 29 человек, гостей и сотрудников. Два сотрудника отеля были спасены и три тела найдены.

Библия и Конец Времен

В книге Откровения 6 главе 13 стихе мы видим, что природные явления, такие как падение астероидов, могут быть частью Конца Времен: «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.»

Библия говорит, что «звезды небесные пали на землю», и мы можем предположить, что здесь говорится о возможном падении астероидов.

Мы также видим, что в книге Откровения описано сильное землетрясение: «И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом…» Откровение 13:13

Ищите Спасения

Если вы хотите больше узнать о том, как достичь Вечное Спасение в Господе Иисусе, примите участие в ежедневных встречах, которые проходят в каждом Храме Церкви Царство Божие.

Pievienot komentāru