Pārdomas

Altāra Uguns

Visi, kas tic ir izredzētie.altara uguns

Izredzēto raksturo- ticība, pārliecība, jo viss, kas cenšas bloķēt viņu , tiek aprīts ar ticības uguni, kas deg iekš viņa.

Kas ir piepildīts ar Ticības Garu, tas nepārdzīvo par cenu, kuru jāsamaksā, par upuri, kuru jāupurē.

 « tā ka augstas kārtas vīrs būs dārgāks par tīru zeltu un parasts cilvēks vērtīgāks par Ofīras zeltu.» (Jesajas gr. 13:12).

Kas būs īstens Ofīras zelts? Tie būs izredzētie.

Tādēļ kampaņa „Svētā uguns” nav priekš visiem kalpotājiem, bet gan priekš izredzētajiem, jo Altāris ir vieta, kur tiek attīrīts zelts.

«Jūs ģeķi un aklie! Jo kas ir vairāk: vai zelts vai Templis, kas svētī zeltu??» (Mateja ev. 23:17).

Neskatoties uz to, ka zelts tika sajaukts ar piemaisījumiem(grēku), tiklīdz tas tiks uzlikts uz Altāra, attīrīšana atdalīs to.

Zelts zina, attīrīšanas ceļu- tas ir caur uguni. Izredzētie zina viņu ticības iekarošanas un attīrīšanas ceļu- tas ir Sinaja kalna Altāris.

Izredzētos sauc vārdā.Mozus tika saukts vārdā, viņš uzkāpa uz dabīgo Dieva Altāri, Sinaja kalnā, un tur Vārds uzrunāja viņu, un uguns no krūma attīrīja viņu. Tieši tāpat arī jūs tiksiet saukti vārdā šajā kampaņā, un uguns no Sinaja kalna Altāra attīrīs jūs.

 

Tikai izredzētie , tie, kas tic, tie, kas ir zelts, uzkāpos uz Altāra, lai izdarītu īstu upuri.

 

Огонь Алтаря

Все, кто верит – избранны.

Характеристика избранного – это вера, убежденность, потому что все, что пытается блокировать его, поглощается огнем веры, горящим внутри него.

Кто проникнут Духом Веры, тот не переживает о цене, которую он должен заплатить, о жертве, которую должен сделать.

«сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи — дороже золота Офирского».

(Исаия13:12)

Кто является настоящим золотом Офира? Это избранные.

Поэтому Кампания «Святой огонь» не для всех служителей, но для избранных, потому что Алтарь является местом для очищения золота.

«Безумные и слепые! Что больше, золото, или храм, освящающий золото?»

(Матфея23:17)

Не смотря на то, что золото было смешано с примесями (грехом), как только оно будет положено на Алтарь, очищение разделит их.

Золото знает путь очищения – это огонь. Избранные знают путь завоевания и очищения их веры – это Алтарь горы Синай.

Избранных называют по имени.
Моисей был назван по имени, он поднялся на естественный Божий Алтарь, на гору Синай, и там Слово говорило с ним, и огонь с куста очистил его. Точно также и вы будете названы по имени в этой кампании, и огонь с Алтаря горы Синай очистит вас.

Только избранные, те, кто верит, те, кто золото, поднимутся на Алтарь, чтобы сделать истинную жертву.