Pārdomas

Zināt vai just

coracao-706x432 Kas ir kopīgs sirdij ar velnu?

Abi ir viltīgi un ārkārtīgi samaitāti.
« Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?» (Jeremijas 17:9)

Kamēr Jēzus runā par sirdi kā par sliktu domu avotu: « Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi» (Mateja 15:19)

Pāvels runā par miesas darbiem kā par sirds domām: «Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību» (Galatiešiem 5:19-21)

Sirds un miesa – tas ir vien un tas pats.
Miesas darbi un sirds domas – tas ir vien un tas pats.
Varam teikt, ka piedzimušie no miesas, tas ir tas pats, ka piedzimušie no sirds.
Tāpat kā piedzimušie no sirds bija apaugļoti emocijās, tā arī piedzimušie no miesas bija apaugļoti jūtās.
Tādiem «kristiešiem» patīk vārds, kurš ir ļoti emocionāls.
Viņiem patīk mācītāja apskāvieni.
Viņiem patīk parādīt sevi, dzirdēt uzslavu, atzinību un cieņu.
Ja tā nav, viņu kārstā sirds atdziest, un viņi atstāj ticību…

Piedzimtie no miesas – tie ir cilvēki, kuri rīkojas pēc emocijām.
Draudzē viņi jūtas labi, bet ārpus, — viņi jūtas auksti.
Viņi dzīvo tikai ar to, ko jūt vai nejūt. Tāpēc viņi nevar uzvarēt paši sevi un it īpaši – pasauli.
Viņu ticība ir apmānījusi viņus, tā ticība, kas nāk no viņu sirds, kas tiek nostiprināta ar jūtām. Tur viņa ir bijusi, dzimusi un turpina atrasties, tur  nostiprinoties vairāk un vairāk.
Emocionāls padoms, emocionāla mūzika, emocionāls dievkalpojums, pielūgšana, pilna ar emocijām, galu galā, viņu ticība – tas ir emociju auglis.
Tikai putas. Cilvēki ar tādu ticību nevar būt paklausīgi Dieva Vārdam, nevar uzvarēt apstākļus, vajāšanas un kārdinājumus tuksnesī.
Tādam ticības tipam nav drosmes, lai turēt zobenu un aizstāvētos. Tāds cilvēks, iespējams, pat var aizstāvēt savu denomināciju, mācītāju, bet nekad – savu ticību.
Viņa gļēvulība visu pieņem, bet nevar cīnīties. Pieņem pat būt līdzīgs ļaunumam, bet tikai lai necīnīties pret to.

Ticība no sirds – tā ir tikai virsma. Kā izkusis kaujas uguns priekšā. Tā aizver ausis, dzirdot kaujas cauruļu zvanu, bēg prom no kaujas.
Kā Svētais Gars var paļauties uz tādiem cilvēkiem?
Reliģijas un reliģiozi cilvēki ir tieši tādi. Apzināti vai neapzināti, viņi strādā saskaņā ar elli. Daudzi cilvēki silda savu ticību ar emociju «segu»; citi slēpjas aiz tradīcijām. Un vēl ir tādi, kuri vienkārši ir siltie.

Bet pretēji reliģiozai ticībai ir gudrā ticība. Ticība, kura domā, apsver visu, analizē un novērtē.
Šī ticība tic tam, ka Dievs nevar apmānīt, nevar atteikties no tā, ko ir apsolījis; tic, ka Viņš izdarīs tieši to, ko ir apsolījis. Šī ticības īpašība nav atkarīga no apstākļiem, neskatās atpakaļ vai apkārt. Tā vienmēr iet uz priekšu, neatkarīgi no tā, cik tas prasa.
Kā priekšzīme ir apustulis Pāvils, viņš izmantoja gudro ticību saskaņā ar Dieva domām. Viņš atstāja dārgo padomu:
«Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan — aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai — Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū» (Filipiešiem 3:13-14)

Timotejam viņš sacīja: «Tālab es arī ciešu visu šo, bet es nekaunos, jo es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai» (2.Timotejam 1:12)

Viņš zināja, nevis jūta To, kam viņš ticēja.
Un jūs, lasītāj? Zināt (prāts) vai jūtat (sirds) To, kam jūs ticat?

Знать или чувствовать

общего у сердца с дьяволом?

Оба лукавы и крайне испорчены.
«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иеремия 17:9)

Пока Иисус говорит о сердце, как об источнике плохих мыслей: «ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Матфей 15:19)

Павел говорит о делах плоти, как о мыслях сердца: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Галатам 5:19-21)

Сердце и плоть – это одно и то же.
Дела плоти и сердечные мысли – это одно и то же.
Мы можем сказать, что рожденные от плоти, это все равно, что рожденные от сердца.
Как рожденные от сердца были зачаты в эмоциях, так же и рожденные от плоти были зачаты в чувствах.
Таким «христианам» нравится слово, которое очень эмоционально.
Им нравятся объятия пастора.
Им нравится показывать себя, слышать похвалу, признания и почтение.
Если этого нет, их горячее сердце остывает, и они оставляют веру…

Рожденные от плоти – это люди, поступающие по эмоциям.
В церкви они чувствуют себя хорошо, но вне, — они чувствуют себя холодными.
Они живут только тем, что чувствуют или не чувствуют. Поэтому, они не могут победить сами себя и тем более – мир.
Они обмануты верой, которая приходит из их сердца, которая подкрепляется чувствами. Там она была, родилась и продолжает там пребывать, все больше укрепляясь.
Эмоциональный совет, эмоциональная музыка, эмоциональное служение, поклонение, полное эмоций, в конце концов, их вера – это плод эмоций.
Только пена. Люди с такой верой не могут быть послушными Слову Божьему, победить обстоятельства, гонения и искушения в пустыне.
Такой тип веры не имеет смелости, чтобы держать меч и защищаться. Даже, возможно, может защищать свою деноминацию, пастора, но никогда – свою веру.
Ее трусость все принимает, но не может бороться. Принимает даже быть похожей на зло, только лишь бы не бороться против него.

Вера от сердца – это лишь поверхность. Она расплавляется перед огнем битвы. Она затыкает уши, услышав трубный зов битвы, бежит прочь от битвы.
Как Дух Святой может рассчитывать на таких людей?
Религии и религиозные люди именно такие. Осознанно или неосознанно они работают в согласии с адом. Многие люди согревают свою веру «одеялом» эмоций; другие прячутся за традициями. А еще есть не только такие, но и просто теплые.

Но противоположно религиозной вере есть мудрая вера. Вера, которая думает, взвешивает все, размышляет и оценивает.
Эта вера верит в то, что Бог не может обмануть, не может отказаться от того, что обещал; верит, что Он сделает именно то, что обещал. Это качество веры не зависит от обстоятельств, не смотрит назад и по сторонам. Она всегда идет вперед, чего бы это ни стоило.
Пример этого апостол Павел, он использовал мудрую веру согласно Божьим мыслям. Он оставил драгоценный совет:
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед,
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Филиппийцам 3:13-14).
Тимофею он сказал: «По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» (2 Тимофею 1:12)

Он знал, а не чувствовал Того, в Кого верил.
И вы, читатель? Знаете (разум) или чувствуете (сердце) Того, в Кого верите?

Pievienot komentāru