Pārdomas

Viss, kas ir tīrs

shutterstock_522743866-706x471«Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet»  (Filipiešiem4:8)

Lai jūsu dvēsele būtu saglabāta un jūsu sirds būtu šķīsta, nepieciešams pakļaut savas domas Dieva Vārdam, tāpēc ka, tikai atkārtojot Viņa norādījumus, mūsu rīcības un vārdi būs autoratīvi, taisnīgi, tīri un labi.

Estere Bezerra

Всё, что чисто

«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте»  (Филлипийцам4:8)

Чтобы ваша душа была сохранена и ваше сердце было чистым, необходимо подчинять свои мысли Слову Божьему, потому что, только повторяя Его наставление, наши поступки и слова будут авторитетными, справедливыми, чистыми и добрыми.

Эстер Безерра

Pievienot komentāru