Pārdomas

Vīlušies ticīgie

iranianos-em-igrejaĻoti iespējams, ka arī jūs tāpat kā vairums kristiešu mūsu valstī, esat vīlušies draudzēs, bet kāpēc?

Nereti var manīt, it īpaši Latvijā, cilvēki ir vīlušies evaņģēliskās draudzēs, mācītājos, doktrīnās un tradīcijās, kas nesaskan ar Bībeli. Tādas problēmas, kā: draudzē tenko; pārmetumi no vadības puses; personīgās problēmas, kuras tiek atrādītas visiem draudzes apmeklētājiem; mācītāja draugi un radinieki atrodas priviliģētās pozīcijās, bez jeb kāda garīgā pamatojuma…

Neskaitot to, ne reti, Dieva Vārda mācība tiek aizvietota ar personīgām doktrīnām, slavēšana tiek aizvietota ar emocionāliem šoviem, un bieži, pati svētākā vieta, kur ir jābūt Altārim, no kurienes tiek sludināts Dieva Vārds, tiek pārveidota par skatuvi, kur daudzi ( nemeklē to, lai sekotu Dieva gribai savā dzīvē), paceļas, lai apspriestu politiku vai arī lai pārdotu grāmatas un diskus, ar mērķi nopelnīt naudu.

Tā rezultāts, neskaitot īstenu kristiešu vilšanos un cerību sagrūšanu vēl arī liels cilvēku skaits, kuri tic Dievam, bet vairs netic draudzei. Netic un neuzticas saviem mācītājiem, misionāriem, apustuļiem un bīskapiem. Brīnumi, dziedināšana no slimībām, atbrīvošanās un pats svarīgākais — dzīves pārvērtības — tas ir retums. Visu ko Kungs Jēzus mācīja, palika otrajā plānā. Mums ir reliģiozu kristiešu paaudze, kura zina Bībeli pēc teorijas, bet viņiem nav priekšstats par to kā praktizēt Dieva Vārdu. Dzīvā ticība, kuru mēs redzam evaņģēlijā, ir nozudusi. Daudzi nemaz nezin kas tad īsti ir Svētais Gars, nezina Svētā Gara vērtību, neciena ģimenes savienību. Pēdējo gadu laikā laulību šķiršanas skaitlis starp kristiešiem biedējoši pieaug. Jaunieši izvēlas meklēt iekšējo mieru un balansu в pagānu reliģijās, tādās kā Reiki, Hare Krišņas, dēļ tā, ka neatrod mieru mājās un viņiem nepietiek piemēra no vecāku puses, kuri ir apjukuši nezinot ko darīt.

Vai tad pārstāja eksistēt Jēzus draudze? Vai tiešām vairs neeksistē glābšana, dzīves pārmaiņas un ģimenes atjaunošana?

Nē! Draudze ir dzīva, tas kas pietrūkst — tā ir virzība. Nepietiek atbalsts. Nepietiek mācītāji, kuri ir gatavi atdot savu dzīvi par savām avīm, bet nevis dēļ tā, ko šīs avis var piedāvāt.

« Un Es jums došu ganus pēc Mana prāta, kas jūs ganīs ar saprātu un gudrību »Jeremijas gr. 3:15

Tāpēc eksistē Palīdzības Centrs, lai palīdzētu jums nostiprināt un vingrināt jūsu ticību. Bībeles ticību ir caurspīdīgu un efektīvu praksē. Ticība, kura dara brīnumus un pārveido dzīves, ved neskaitāmu daudzumu cilvēku visā pasaulē pie pārmaiņām un tas ir rezultāts īstai atdevei un pievēršanai pie Kunga un Glābēja Jēzus Kristus.

Palīdzības Centrs — tā ir ticības skola. No svētdienas līdz svētdienai notiek ticības tikšanās, dziedināšana, atbrīvošana, Bībeles gaismā, ģimenes atjaunošana un Bībeles mācības, neskaitot atsevišķas grupas, kur jūs varēsiet aprunāties privāti un rast padomus, kur atbildēs uz jūsu vajadzībām.

« Bet bez ticības nevar patikt Dievam» (Ebrejiem 11:6)

Dodiet iespēju Dievam, bet vispirms, sev pašam. Ko jums zaudēt? Atcerieties, ka Jēzus ir dzīvs un ir gatavs sniegt jums palīdzības roku, kura izmainīs visu jūsu dzīvi. Atnāciet jebkurā no šiem laikiem, pieņemiet dalību ticības tikšanās, un parunājiet, ja sagribēsiet, ar vienu no mūsu mācītājiem, kuri neapšaubāmi ir jūsu rīcībā, lai jums palīdzētu.

Разочарованные верующие?

Очень вероятно, что вы, так же, как и большинство христиан в нашей стране, разочарованы в церквях, но почему?

Нередко можно обнаружить, особенно в Латвии, людей разочарованных в евангельских церквях, пасторах, доктринах и традициях, которые не согласованы с Библией. Такие проблемы, как: сплетни внутри церкви; обвинения со стороны руководства; личные проблемы, выставленные на обозрение всего прихода; друзья и родственники пасторов на привилегированных позициях, без какого-либо духовного основания…

Кроме того, не так редко, учение Слову Божьему заменено на личные доктрины, хвала заменена на эмоциональные шоу, и, часто, самое святое место, которым должен быть Алтарь, откуда проповедуется Слово Божье, превращается в сцену, куда многие (которые не ищут того, чтобы следовать воле Божьей в своей жизни), поднимаются, чтобы обсудить политику, или продать книги и диски с целью заработать деньги.

Результат этого, кроме разочарования и крушения надежд настоящих христиан, это высокое число людей, которые верят в Бога, но больше не верят в церковь. Не верят и не доверяют своим пасторам, миссионерам, апостолам и епископам. Чудеса, исцеление от болезней, освобождение и, самое главное — преобразованные жизни — это редкость. Все, чему Господь Иисус учил, осталось на втором плане. У нас поколение религиозных христиан, которые знают Библию на теории, но представления не имеют как практиковать Слово Божье. Живая вера, которую мы видим в евангелиях, потерялась. Многие не знают точно кто такой Дух Святой, не знают важность крещения Духом Святым, не ценят семейный союз. Число разводов в браках среди христиан пугающе умножается последние годы. Молодежь предпочитает искать внутренний мир и баланс в языческих религиях таких, как Рейки, Кришнаизм, Буддизм, из-за того, что не находят этот мир внутри дома, и им не хватает примера со стороны родителей, которые будучи растерянными не знают что делать.

Перестала ли церковь Иисуса существовать? Действительно ли больше не существует спасения, преображения жизни и восстановления семей?

Нет! Церковь жива, чего не хватает — это направление. Не хватает сопровождения. Не хватает пасторов, которые готовы отдать жизнь за своих овечек, а не за то, что эти овечки могут предложить.

«И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием»  (Иеремия 3:15)

Поэтому существует Центр Помощи, чтобы помочь вам укрепить и упражнять вашу веру. Библейскую веру, прозрачную и эффективную на практике. Веру, которая рождает чудеса и преображает жизни, приводя экстраординарное количество людей по всему миру к преображению посредством настоящей отдачи и обращения к Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Центр Помощи — это школа веры. От воскресения до воскресения проводятся встречи веры, исцеления, освобождения, процветания в свете Библии, восстановления семьи и Библейских учений, не считая отдельных групп, где вы можете найти личное общение и советы, которые отвечают вашей потребностям.

« А без веры угодить Богу невозможно» (Евреям 11:6)

Дайте шанс Богу, и прежде всего, самому себе. Что вам терять? Помните, что Иисус жив и готов протянуть руку помощи, которая изменит вашу жизнь. Приходите в любое из этого времени, примите участие во встрече веры, и поговорите, если захотите, с одним из наших пасторов, которые, несомненно, в вашем распоряжении, чтобы вам помочь

Pievienot komentāru