Pārdomas

Viltots kristietis

cristao-706x432Dievišķā Gribā nav nekā šķīstākā un augstākā, kā novēlēt citam to, kas ir tev.

Savā lūgšanā Jēzus izteica savo vislielāko vēlēšanos:

« Svētais Tēvs, uzturi tos Savā Vārdā, ko Tu Man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs » (Jāņa 17:11)

Kā Dievs — Tēvs var atbildēt Dievam — Dēlam, ja tā saucamās kristiešu draudzēs ir Babilonijas valdīšana? Ja katrs runā savā valodā un mēklē savas intereses, nedomājot par kalpošanu, kuru viņi sauc par Dieva kalpošanu? Vai ir iespējams attīrīt Dieva Māju mūsdienās? Vai var atjaunot ēdamos un dzeramos upurus? Lasiet Joēla  1:9

Tikai tad, kad visi būs kristīti ar Svēto Garu, tas kļūs iespējams.

Gars, domas, ticība, sirds un kalpošanas vienotība neiespējama bez Svētā Gara personīgās iejaukšanās.

Viņš ir sūtījis Savu Garu, lai Viņa Draudze būtu unikāla, un lai visiem tās locekļiem būtu Dievišķā vienotība. Viņu Draudze — ir ķermenis. Viņš — ir galva. Svētais Gars — šī ķermeņa gars.

Kamēr baznīcas iestādes locekļiem nav Visaugstākā Gara, viņš nepieder Kristus Ķermenim. Pat aizņemot ievērojamo stāvokli vai pozīciju savā denominācijā!

« Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam.» (Romiešiem 8:9)

Tas ir galvenais iemesls Vasarsvētku Svētkiem, jo tāpat kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars — tas ir viens Dievs, tā arī kristiešiem ir jābūt  vienam ķermenim. Pretējā gadījumā viņi ir viltoti kristieši.

Фальшивый христианин

В Божественной Воле нет ничего более чистого и возвышенного, чем желать другому то, что есть у тебя.

В своей молитве Иисус выражает свое величайшее желание:

«Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» (Иоанна 17:11)

Как Бог-Отец может ответить Богу-Сыну, если в так называемых христианских церквях существует вавилонское владычество? Если каждый говорит на своем языке и ищет свои интересы, не думая о служении, которое они называют Господним? Возможно ли очистить Дом Божий в наши дни? Можно ли восстановить хлебное приношение и возлияние? Прочтите Иоиль 1:9.

Только тогда, когда все будут крещены Святым Духом, это станет возможно.

Невозможно иметь единство духа, мыслей, веры, сердца и служения без личного вмешательства Духа Божьего.

Он послал Свой Дух, чтобы Его Церковь была уникальной, и все ее члены имели одно Божественное единство. Его Церковь — тело. Он — глава. Дух Святой — дух этого Тела.

Пока члена церковного учреждения не имеет Духа Всевышнего, он не принадлежит Телу Христа. Даже занимая видное положение или позицию в своей деноминации!

«Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» (Римлянам 8:9)

Это главная причина Пятидесятницы. потому что также, как Отец, Сын и Святой Дух — это один Бог, так и христиане должны быть единым телом. В противном случае они являются лишь фальшивыми христианами.

Pievienot komentāru