Pārdomas

Vai Dievam ir vajadzīga nauda?

moeda-706x432Ja Dievs ir gars, tad kāpēc Viņš ir izveidojis desmito tiesu un ziedojumus Savai tautai?

Desmito tiesu un ziedojumu likums bija radīts, lai tiesātu Dieva cilvēku sirdis, kad viņi iegāja Viņa klātbūtnē. (2-Mozus 23:15)

Šis likums nebija atvērts pagāniem, jo viņiem nebija tādas privilēģijas.

Desmitā tiesa nozīmē praktisko atzīšanu par to, ka Dievs ir visa Visuma Kungs, iekļaujot to cilvēku dzīves, kuri ir uzticīgi desmitā tiesā. Pirmie augļi norāda uz to, kas ir prioritāte ticīgo cilvēku dzīvē.

Izmantot pirmos augļus un likt uz Altāra atlikumus, lai gan 90%, nozīmē ignorēt Viņu kā Kungu.

Desmito tiesu ir izveidojis pats Dievs. Bet ziedojumus Viņš atstāj pēc katra ieskatiem.

Tajā laikā, kad desmitai tiesai ir precīzs skaits — 10% — ziedojums — tas nav! Tiem jābūt spontāniem, izteicot sirds brīvprātīgu gribu un cilvēka dvēseles prieku. (2-Korinfiešiem 9: 7)

Tie precīzi nosaka, kas ir cilvēka iekšā. Tā ir kā dāvana. Mīlestības pakāpe priekš cilvēku tiek mērīta ar dāvanu priekš viņa.

Tas ziedojums runā no cilvēka vārda un saka Dievam to, ko cilvēks nevar izteikt ar vārdiem. Tas atspoguļo patieso mīlestību vai nicinošo attieksmi pret Dievu.

Ziedojums kalpo arī kā par liecību pret vai par labu cilvēkam. Tie, kas sūdzas par savu nabadzīgo «kristīgo» dzīves kvalitāti, saņem savos ziedojumos atbildi no Dieva.

«… jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros» (Lukas 6:38)

Ziedojuma vērtība nav daudzumā, bet kvalitātē.
Fragmentā no Lūkas 21:2-4 Kungs māca, ka priekš Dieva labais ir labākā ienaidnieks. Lasiet un pārdomājiet!

 

 

Богу нужны деньги?

Если Бог есть дух, зачем Он установил десятины и жертвы для Своего народа?

Закон десятины и приношений был создан, чтобы судить сердца людей Божьих, когда они входили в Его присутствие. (Исход 23:15)

Этот закон не был раскрыт язычникам, потому что у них не было этой привилегии.

Десятина означает практическое признание того, что Бог — Господь всей вселенной, включая жизнь верного в десятине. Первые плоды или начатки показывают то, что является приоритетом в жизни верующих.

Использовать начатки и положить на Алтарь остатки, хоть 90%, означает игнорировать Его как Господа.

Десятины были установлены Богом. Но пожертвование Он оставляет на усмотрение каждого.

В то время как десятина имеет точное количество — 10% — пожертвования — нет! Они должны быть спонтанными, выражая добрую волю сердца и радость души человека. (2 Коринфянам 9: 7)

Они точно определяют, что находится внутри человека. Это как подарок. Степень любви к человеку измеряется даром для него.

Это пожертвование. Оно говорит от имени человека и говорит Богу, что человек не может выразить словами. Оно отражает искреннюю любовь или презрение к Богу.

Пожертвования также служат свидетелем против или в пользу человека. Те, кто жалуются на свое бедное «христианское» качество жизни, имеют в своих пожертвованиях ответ от Бога.

«… ибо какою мерою мерите, такою же отметится и вам» (Лука 6:38)

Стоимость пожертвования не в количестве, а в качестве.
В отрывке от Луки 21:2-4 Господь учит, что для Бога хорошее является врагом лучшего. Читайте и размышляйте!

 

 

Pievienot komentāru