Pārdomas

Uzvarēt sliktas domas

oracao-1-706x432Glābšana — tā nav vienkārša.

Lai to saglabātu, nepieciešams stingri zināt, ka mēs bijam izglābti, tagad esam izglābti, un būsim izglābti — ja būsim uzticīgi līdz galam.

Lai to izdarītu, mums vajag pārvarēt sliktas domas.

Kad Kungs Jēzus runā par šaurajām durvīm un ceļu, mums nav nekāda reāla priekštata par to, cik grūti ir būt izglābtam. Mateja 7:14
Tikai sastopoties ar kārdinājumiem, tūksnesi un problēmām, mēs varam saprast Viņa vārda nozīmi.

«… Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest» (1.Korintiešiem 10:13)

Viena no atslēgām uz glābšanu — tā ir lūgšana garā. To nepieciešams darīt uzreiz kad parādījās sliktas domas.
Nekāvējoties, bez vārdiem, savā prātā un ar visu spēku vajag izdzīt tās prom!

Piemēram, savā prātā padomājiet: «Jēzus vārdā, es saistu!»
Atkārtojiet to, kamēr netiksit atbrīvoti no tām!

Domas — labas vai sliktas — ir neizbēgamas.
Labām (saskaņā ar Dieva Vārdu) ir jāpieaug.
Sliktām, vai tām, kuras tikai izliekas par labām, ir jābūt aizdzītām prom.
Mēs nevaram tās apturēt, bet mums ir vara pār tām.

Ja ļaunas domas atnāk un mēs nepretojamies tām uzreiz, tās pieaug spēkā un var kļūt par draudu labai sirdsapziņai un, tādējādi, Glābšanai.

Un jo ilgāk tās turēt, jo grūtāk pēc tam no tām atbrīvoties.

Lūk kāpēc reākcijai, ar īsu lūgšanu prātā, ir jābūt zibens ātrai.

Pievienojiet tai ikdienas lūgšanu dienas sākumā un beigās:

« Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen!» (Mateja 6:9-13)

Победить плохие мысли

Спасение — это непросто.

Чтобы сохранить его, необходимо твердо знать, что мы были спасены, сейчас спасены, и будем спасены — если останемся верными до конца.

Чтобы сделать это, мы должны преодолевать плохие мысли.

Когда Господь Иисус говорит об узкой двери и пути, мы не имеем никакого реального представления о том, насколько трудно иметь Спасение. Матфея 7:14
Только перед лицом искушений, пустынь и проблем мы сможем понять значение Его слов.

«… верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1-е Коринфянам 10:13)

Один из ключей к спасению — молитва в духе. Это необходимо делать сразу же после возникновения плохих мыслей.
Мгновенно, без слов, в уме и со всей силой нужно изгнать их.

Например, в уме подумайте: «Во Имя Иисуса, связываю!»
Повторяйте это, пока не освободитесь от них.

Мысли — хорошие или плохие — неизбежны.
Хорошие (согласно Слову Божьему) должны взращиваться.
Плохие, или те, которые только кажутся хорошими, должны быть изгнаны.
Мы не можем остановить их, но у нас есть власть над ними.

Если злые мысли приходят, но мы не сопротивляемся им сразу, они набирают силу и могут стать угрозой для доброй совести и, следовательно, Спасения.

И чем дольше их хранить, тем труднее потом от них избавиться.

Вот почему реакция, посредством краткой молитвы в уме, должна быть молниеносной.

Добавьте к этому ежедневную молитву в начале и в конце дня:

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» (Матфея 6:9-13)

Pievienot komentāru