Pārdomas

Tukšas rokas

maos-706x432«… jo tanī tu izgāji no Ēģiptes zemes; bet nenāciet Manā priekšā tukšām rokām.» (2.Mozus 23:15)

«… jo šajā laikā tu izgāji no Ēģiptes. Katram ir jāatnes Man dāvanas šajā laikā» (2.Mozus 23:15) (moderns tulkojums)

Divi teksti no Raksta norāda uz viena panta dažādām versijām ar vienu domu. Pievērsiet uzmanību Dieva pavēlei: neviens nevar stādīties Viņa priekšā ar tukšām rokām.

Kāpēc Visaugstākais Dievs prasa, lai tas, kas tuvojas Viņa Altārim (kas pārstāv pašu Dievu), atnestu materiālu ziedojumu, ja Dievs ir Gars?

To ir vienkārši paskaidrot, bet grūti saprast…
Grūti, tāpēc ka tas prasa gudro ticību; ticība, kura analīzē.

Lai kāds ziedojums priekš Dieva nebūtu pagātnē, tas simbolizēja Dieva upuri priekš šīs pasaules (Jāņa 3:16). Viņa Vissvētākais upuris šai pasaulei — tas ir Viņa vienīgais veids kā izglābt cilvēci.

Pēc pirmdzimtā grēka cilvēks kļuva nešķīsts un netaisnīgs. Kā Svētais Dievs varēja saskarties ar Savu visnešķīstāko radījumu? Tas ir neiespējams. Tikai pateicoties Viņa Svētākā Dēla Jēzus Kristus upurim tas kļuva iespējams, bruģēt ceļu, lai nešķīstie cilvēki varētu sasniegt Svēto Dievu.

Kad Ābrahama, Īzāka un Izraēla Dievs pieprasa, lai visiem cilvēkiem būtu ziedojums, kad viņi tuvojas viņam, tas ir tāpēc, ka šī dāvana simbolizē Upuri (Jēzu Kristu), kuru Viņš, Visaugstākais Dievs, deva šai pasaulei.

Absolūts upuris par mums, kā Viņš pieņems mūs ar tukšām rokām?

Katru reizi, kad mēs piesaucam Viņu lūgšanā, mēs piesaucam Kunga Jēzus Kristus vārdu ar mūsu lūpām, bet upuris mūsu rokās raksturo mūs.

Tukšas rokas nozīmē tukšo sirdi priekš Kunga Jēzus Kristus.

Пустые руки

«… ибо в оном ты вышел из Египта; и пусть не являются пред лице Мое с пустыми [руками]» (Исход 23:15)

«… ибо в это время ты вышел из Египта. Каждый должен в это время приносить Мне жертвы» (Исход 23:15) (современный перевод)

Два текста из писания указывают на разные версии одного стиха с единым сообщением. Обратите внимание на Божий указ: никто не должен предстать перед ним с пустыми руками.

Почему Всевышний Бог требует, чтобытот, кто приближается к Его Алтарю (который представляет самого Бога), приносил материальное приношение, если Бог есть Дух?

Это просто объяснить, но трудно понять…
Трудно, потому что это требует разумной веры; веры, которая рассуждает.

Каким бы ни было пожертвование Богу в прошлом, оно символизировало Божью жертву для этого мира (Иоанна 3:16). Его Самое Святое пожертвование миру — это Его единственный способ спасти человечество.

После первородного греха человек стал нечистым и несправедливым. Как Святой Святых мог общаться с самым грязным Своим творением? Это невозможно. Только благодаря жертве Его Святейшего Сына Иисуса Христа было возможно проложить путь, чтобы нечистые люди могли достичь Святого Святых.

Когда Бог Авраама, Исаака и Израиля требует, чтобы у всех людей было приношение, когда они приближаются к нему, то это потому, что это предложение символизирует Жертву (Иисуса Христа), которую Он, Всевышний Бог, дал этому миру.

Будучи Его совершенной жертвой за нас, как Он примет нас с пустыми руками?

Всякий раз, когда мы призываем Его в молитве, мы исповедуем нашими устами имя Господа Иисуса Христа, но жертва в наших руках определяет нас.

Пустые руки означают пустое сердце для Господа Иисуса Христа.

Pievienot komentāru