Pārdomas

Topiet Svēta Gara pilni

ispolnyaytes-duhomIzpausme «Topiet svētā gara pilni» (Efeziešiem 5:18) nozīmē piepildīts ar Dieva domām, Viņa Vārdu.

No otras puses, tie, kuri ir Svētā Gara pildīti var «nodzist Gars», tas nozīme, ka viņi var piepildīt sevi ar pasaules piesārņojumu, neskatoties uz to, ka viņi iztukšojas no Svētā Gara.

Kā tas ir iespējams?

Draudzība pret ticību rada tādas domas:
Kurš zina, varbūt draudzība ar pasaules draugiem var pievest viņus pie Jēzu?
Kurš zina varbūt ja tikšos ar neticīgo, varbūt tad viņš kļūs savādāks?
Kurš zina, varbūt pēc kāzām es varēšu viņu pierunāt atnākt ar mani uz draudzi?

Gara vārds ir skaidrs, stiprs un nepārprotams:

«Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? ?» (2 Korintiešiem 6:14-15).

Eksistē milzīgs sātanu argumentu saraksts, kurš nes nāvējošu indi. Var dod daudz piemērus.

Daudzi, kuri tika kristīti ar Svēto Garu attālinājās no Viņa, ne tāpēc, ka krita kārdinājumā, bet tāpēc, ka viņi pretojās Dieva domām, un pieņēma sātana domas.

Krītot kārdinājumā ne vienmēr var pazaudēt Svēto Garu. Bet neatlaidīgi turpināt grēkot un pretoties Viņa balsij var beigties letāli.

Kurš ir skaidrā prātā, pat esot kristīts ar Svēto Garu, nekad dzīvē nav kļūdījies? Neviens, izņemot Kungu Jēzu.

Bet kad tas notiek:

«Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā — Jēzus Kristus, kas ir taisns. » (1 Jāņa vēstule 2:1)

Šajā gadījumā ir nepieciešams nožēlot grēkus un ātri tos atstāt.

Mēs visi mēdzam kļūdīties, pat tie, kuri ir kristīti ar Svēto Garu. Galu galā mēs esam tikai māla trauki.

Bet visi, kuriem ir Svētā Gara zīmogs, tiek Garā vadīti, tas brīdina viņus, ja tie ir uzstājīgi grēkā. Ja nav ātra nožēla, tā tad viņos «Gars nodziest».

Tie, kuri nav Svētā Gara pildīti, tiem nav garīgās izpratnes, tādēļ viņi ir vairāk neaizsargāti pret ļaunprātīgiem uzbrukumiem.

Lūk, kāpēc ir tik svarīgi investēt Svētā Gara pieņemšanā, lai saglabātu glābšanu.

Исполняйтесь Духом

Выражение «исполняйтесь Духом» (Ефесянам 5:18) означает наполняться мыслями Бога, Его Словом.

С другой стороны, запечатленные Духом Святым могут «погасить Дух», то есть они могут заполнять себя сквернами мира, несмотря на то, что этим они опустошаются от Духа.

Как это возможно?

Дружба против веры порождает такие мысли:
Кто знает, может дружба с друзьями из мира приведет их к Иисусу?
Кто знает, если я буду встречаться с неверующим, может он станет другим?
Кто знает, может после свадьбы я смогу уговорить его пойти со мной в церковь?

Слово Духа ясное, сильное и безошибочное:

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?»

(2Коринфянам6:14-15)

Существует огромный список сатанинских аргументов, которые несут смертельный яд. Можно привести множество примеров.

Многие, крещенные Святым Духом, отдалились от Него не потому, что они попали в искушение, но потому, что они сопротивлялись Божьим мыслям, и настаивали на сатанинских мыслях.

Падая в искушение, не обязательно потерять Святого Духа. Но настойчиво продолжать грешить и сопротивляться Его голосу может оказаться фатальным.

Кто в здравом уме, даже крещенный Духом Святым, никогда не ошибался в жизни? Никто, кроме Господа Иисуса.

Но когда это происходит:

«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника».

(1Иоанна2:1)

В этом случае нужно исповедовать грех и немедленно оставить его.

Мы все совершаем ошибки, даже те, кто крещен Святым Духом. В конце концов, мы лишь глиняные сосуды.

Но все запечатленные Духом имеют направление от Него, которое предупреждает их, если они настойчивы в грехе. Если нет немедленного покаяния, значит в них «угасает Дух».

Не крещенные Духом Святым, не имеют духовной проницательности, поэтому они более уязвимы к злым атакам.

Вот почему так важно инвестировать в принятие Святого Духа, чтобы сохранить свое спасение.

Pievienot komentāru