Pārdomas

Svētā Gara spēkā

luz-706x432Naktī, kad Kungs Jēzus bija nodots ienaidniekiem un krustā sists, Viņš bija uz Eļļas kalna, kad pienāca romiešu karavīri, farizeji un ebreji. Pēc nodevēja zināma skūpsta ienaidnieki satvēra Viņu.

« Tad Sīmanis Pēteris, kam bija zobens, izvilka to, cirta augstā priestera kalpam un nocirta tam labo ausi. Bet kalpa vārds bija Malhs» (Jāņa 18:10)

Viss, ko Pēteris varēja izdarīt tajā brīdī — ievainot karavīru ar zobenu un, protams, viņš atkal saņēma pārmetumu no Jēzu, kurš teica:

« Tad Jēzus saka tam: «Bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā. Jeb vai tu domā, ka Es nevarētu lūgt Savu Tēvu un Viņš Man nesūtītu tūlīt vairāk nekā divpadsmit leģionu eņģeļu?»  (Mateja 26:52, 53)

Šeit mēs redzam rezultātu no rīcības pēc sirds impulsa, pēc emocijām. Pēteris ar savu rokas spēku ne tikai traucēja Dieva plānus, bet  nevarēja izdarīt neko sliktāku, kā ievainot augstā priestera kalpu. Esmu pārliecināts, ka Malhs bija pārsteigts ar to, kas notika, kad tika pēc dažām sekundēm pēc tam, kad viņa ausis tika nocirts, Jēzus izdarīja šo brīnumu. Bet ko vēl Pētera dusmas provocēja tajā brīdī klātesošo dzīvē? NEKO!

Tāda arī ir to cilvēku dzīve, kuri dzīvo draudzēs, bet bez Svētā Gara klātbūtnes. Viņu sasniegtais rezultāts vienmērs ir mazs, gandrīz nav uztverams. Viņi cīnas ar saviem zobeniem, lieto savu «emocionālo ticību», sakot, ka esot sašutumā, bet tas ir laicīgs un pasīvs sašutums. Tas nemaina neko viņu dzīvēs, kā arī «Malhu» dzīvēs, kuri ir apkārt.

Tas viss izmainījās Vasarsvētku dienā. Svētais Gars nonāca uz mācekļiem, kā uguns liesma, un paskatieties, kas notika ar Pēteri, ar to pašo Pēteri, kas bija nocirtis Malham ausi!

Saņemot Svēto Garu, Pēteris pieceļas un dod vienkāršo, bet stipro vārdu, jo viņš tika piepildīts ar Svēto Garu (Ap. Darbi 2. nod.)

« Tad lai viss Israēla nams zina un nešaubās, ka Dievs Viņu ir darījis par Kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā.» Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem: «Brāļi, ko lai mēs darām?» (Ap.Darbi 2:36-37)

Vai pamanījāt starpību? Nebija nekāda strīda, nekādas bļaušanas, nekādu sitienu, nekādas agresijas, nebija vietas emocijām, tikai gudrai ticībai. Ir svarīgi atzīmēt, ka tukšais Pēteris ievainoja tikai vienu Malhu, bet Pēteris, piepildītais ar Svēto Garu, pieskarās 3000 cilvēkiem. Dzirdot viņa sūtījumu, viņi teica: « Brāļi, ko lai mēs darām?»

« Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu;» ( Ap.Darbi 2:41)

Ar vienkāršo sūtījumu, Pēteris, piepildītais ar Svēto Garu, izraisīja grēku nožēlošanu un jaunās dzīves sākumu 3000 cilvēkiem vienā laikā.

Tagad apstājietis un padomājiet: ko Dievs izdarīs caur jūsu dzīvi jūsu ģimenē, draugos, kaimiņos, kolēģos, kad jūs tiksiet piepildīti ar Svēto Garu?

Dārgais lasītāj, tas ir atkarīgs no jums!

Ja jūs esat tukši, meklējiet Viņu un piepildieties ar Svēto Garu!. Meklējiet Viņu gavēnī, lūgšanā, atsakoties no miesas priekiem, no aizvainojumiem un no visā, kas traucē Visuvarenam Dievam būt vienīgam Kungam jūsu dzīvē!

Vienam ir jābūt skaidram: ar saviem spēkiem jūs sasniegsiet ierobežotu rezultātu. Bet Svētā Gara spēkā nav ierobežojumu!

Lai Dievs svētī jūs!

В силе Святого Духа

В ночь, когда Господь Иисус был предан врагам и распят, Он был на Масличной горе, когда к нему подошли римские солдаты, фарисеи и иудеи. После известного поцелуя предателя солдаты схватили Его.

«Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх» (Иоанн 18:10)

Все, что мог сделать Петр в этот момент — это ранить солдата мечом и, конечно же, он снова получил упрек от Иисуса, который сказал:

«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?»  (Матфея 26:52, 53)

Здесь мы видим результат действия по импульсу сердца, эмоциям. Петр силой своей руки не только нарушал планы Бога, но и не мог сделать ничего хуже, чем ранить слугу священника. Я уверен, что Малх был поражен тем, что произошло, когда спустя всего несколько секунд после того, как его ухо было отрезано, Иисус совершил это чудо. Но что еще гнев Петра спровоцировал в тот момент в жизни присутствующих? НИЧЕГО!

Такова жизнь тех, кто живет внутри церквей, без присутствия Святого Духа. Достигнутый ими результат всегда мал, едва заметен. Они сражаются своими мечами, используют свою «эмоциональную веру», говорят что они возмущены, но это временное и пассивное возмущение. Оно ничего не меняет в их жизни, как и в жизни «Малхов», которые их окружают.

Все это изменилось, когда наступил день Пятидесятницы. Святой Дух сошел на учеников, как пламя огня, и посмотрите, что случилось с Петром, тем же Петром, который отрезал ухо Малха.

Получив Святого Духа, Петр встает и дает простое, но сильное слово, потому что он исполнился Духа Святого (Деян. 2 глава)

«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?» (Деяния 2:36-37)

Вы заметили разницу? Не было никакой ссоры, никакого крика, никаких ударов, никакой агрессии, не было места для эмоций, только разумная вера. Важно отметить, что пустой Петр ранил только одного Малха, но Петр, исполненный Святым Духом, коснулся 3000 человек. Услышав его послание, они сказали: «Что нам делать, мужи братья?»

«Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деяния 2:41)

С помощью простого послания Петр, исполненный Святого Духа, привел к покаянию и новой жизни 3000 человек в одно время.

Теперь остановитесь и подумайте: что Бог сделает через вашу жизнь, в вашей семье, друзьях, соседях, коллегах, когда вы будете наполнены Святым Духом?

Дорогой читатель, это зависит от вас!

Если вы пусты, ищите Его и исполняйтесь Святым Духом. Ищите Его в посте, молитве и мольбе, отказываясь от удовольствий плоти, обид и всего, что мешает Всемогущему Богу быть единственным Господом вашей жизни!

Одно должно быть ясно: своими силами вы добьетесь ограниченного результата. А в силе Святого Духа нет ограничений!

Да благословит вас Бог!

Pievienot komentāru