Pārdomas

Rīcība ar Ūriju

Совершенное сердце

“Tāpēc ka Dāvids bija darījis to, kas bija Tā Kunga acīs taisns, un viņš nebija novērsies ne no vienas pavēles, kādas Viņš tam deva, nevienu savu mūža dienu, izņemot vienīgi lietu ar hetieti Ūriju.”

(1.Ķēn. 15:5)

Dāvids bija nosaukts ne tikai par varenu karotāju, bet pirmkārt par to, kuram ir pilnīga sirds attiecībā uz Dievu.

Paklausība Visuaugstākā Vārdam mums dod šo pilnīgo sirdi.

Dievs vienmēr pret Dāvidu attiecās kā pret savu kalpu. Neskatoties uz to Visuaugstākais nekad nepieļāva viņa kļūdai palikt nemanītai.

Tā vietā, lai ietu uz karu, Dāvids izlēma palikt Jeruzālemē.
Staigājot pa balkonu, viņš ieraudzīja sievieti, kura mazgājās. Neskatoties uz to, ka viņa bija precēta, viņš ar to pārgulēja.

Drīz pēc tā, viņš aizsūtīja Ūriju, viņas vīru, uz pirmo rindu kaujā, lai viņš tiktu ievainots vai nogalināts. Tā arī tas notika.

Ja Dāvids būtu devies karā, kā to vajadzēja darīt, nekas tāds nebūtu noticis.

No viņa rīcības ar Ūriju, mēs saprotam, ka nevaram apstāties, lai atpūstos. Mums ir jācīnās 24 stundas diennaktī.

Jo priekš tā ir pietiekoši daudz iemeslu!

Mums ir jābūt modriem, saprātīgiem un nekad nevaram garīgi atpūsties!

Sastādīja: Bīskaps Džalma Bezeha

Поступок с Урией

«Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что Он заповедал ему, во все дни жизни своей, кроме поступка с Уриею Хеттеянином».

(3-еЦарств15:5)

Давид был назван не только великим воином, но, прежде всего, тем, кто имел совершенное сердце по отношению к Богу.

Послушание Слову Всевышнего дает нам это совершенное сердце.

Бог всегда относился к Давиду как к Своему слуге. Тем не менее, Всевышний никогда не позволял его ошибке остаться незамеченной.

Вместо того, чтобы идти на войну, Давид решил остаться в Иерусалиме.
Прогуливаясь на балконе, он увидел купающуюся женщину. Несмотря на то, что она была замужем, он с ней переспал.

Вскоре после этого он отправил Урию, ее мужа, на передовую в битве, где он мог быть ранен и убит. Так все и произошло.

Если бы Давид отправился на войну, как должен был, ничего этого не произошло бы.

Из его поступка с Урией, мы понимаем, что не можем останавливаться, чтобы отдыхать. Мы должны воевать 24 часа в сутки.

Ведь для этого достаточно причин!

Мы должны быть начеку, разумными и никогда не отдыхать духовно.

Составил: Епископ Джалма Безеха