Pārdomas

Prasiet Dievam

“Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts.  Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi? Jeb skarpiju, kad tas lūdz olu? Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?”

(Lk. 11:9-13)

Citiem vārdien sakot, ja Jūsu bērni prasa Jums kaut ko labu, Jūs varētu viņiem dot kaut ko sliktu? Jūs varētu dot čūsku, akmeni vai skorpjonu saviem bērniem? Nē! Un pat ja Jūs būtu ļauni, viņiem nedotu ļaunu. Bet kā tad Dievs, esot labs, varētu dot kādam kaut ko sliktu, kad tas prasa labu?

Daudz vairāk kā olas, maizi, zivi vai kaut ko, ko cilvēki uzskata par svarīgu, Dievs grib dot Savu Garu. Jo nekas un neviens nav svarīgāks par Svēto Garu.

Cilvēkam vajag meklēt, prasīt un klauvēt. Jo kā cilvēks var saņemt, ja neprasa, kā var atrast, ja nemeklē, kā viņam atvērs durvis, ja viņš neklauvē? Mums ir jādara sava daļa, bet Dievs darīs savējo. Mācekļu daļa bija gaidīt Jeruzālemē, bet Dieva daļa bija nonākt pār viņiem ar Spēku no Augšas.

“Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes.” (Lk. 24:49)

 

Sastādīja: Bīskaps Romualdo Panseiro

 

“И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, [когда] сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, [когда попросит] рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него” (Лука 11:9-13).

Другими словами, если ваши дети просят у вас что-то хорошее, вы могли бы дать им что-то плохое? Вы могли бы дать змею, скорпиона или камень своим детям? Нет! И даже вы, будучи злы, не дали бы им злое. Но как Бог, будучи хорошим, может дать что-то плохое тому, кто просит у Него что-то хорошее?

Гораздо больше яиц, хлеба, рыбы или чего-то, что люди считают важным, Бог хочет дать Духа Своего. Потому что никто и ничто не является более важным, чем Святой Дух.

Человек должен искать, просить и стучать. Потому что, как человек может получить, если не просит, найти, если не ищет, как перед ним откроют дверь, если он не постучит? Мы должны делать нашу часть, а Бог сделает свою. Часть учеников заключалась в ожидании в Иерусалиме, а часть Бога заключалась в том, чтобы сойти на них Силой Свыше.

“И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше” (Лука 24:49).

Составил: Епископ Ромуальдо Пансейро