Pārdomas

Patiess liecinieks

истинный свидетель

Viņš ne tikai runā patiesību, viņš elpo, dzīvo, praktizē un atspoguļo to, kā vienīgo realitāti, ko pazīst…

Patiess liecinieks ir dzīvības glābējs, bet, kas melus runā, ir nepatiess liecinieks.

(Salamana pamācības 14:25)

 

Patiess liecinieks ir tas, kurš ir izglāba savu dvēseli no mūžīgās nāves, nožēloja visus savus grēkus, caur ūdens kristībām apglabāja savu pagātni un uzstājīgi meklē Svēto Garu. Jā, viņš tika kristīts, un tādā veidā kļuva par patiesu Liecinieku ar faktiem, pierādījumiem un raksturu. Ir redzama atšķirība starp to, kāds viņš bija pirms un kāds kļuva pēc tam , kad iepazina Dzīvo Dievu un saka kalpot Viņam caur Kristību ar Svēto Garu.

Tikai tādā veidā mēs kļūstam par Patiesiem Kalpiem, kad Kungs Jēzus ir augšāmcēlies un dzīvo iekšā mūsos.

„Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.

(Apustuļu darbi 1:8)

Neaizmirstiet, ka liecinieks – tas ir tas, kurš, ir piedzīvojis notikumus, kurš tos redzēja… Tāpēc patiess liecinieks var runāt ar varu, vīrišķību un pārliecību par sevi, tāpēc, ka viņš runā par to, ko pats izdzīvo, zina, nevis par to, ko ir tikai dzirdējis.

Patiess liecinieks atbrīvo dvēseles, jo bez tā, ka viņš jau evaņģelizē, viņš glābj un atved dvēseles uz draudzi, lai izglābtu tās no ciešanām, no elles, kurā viņas dzīvo. Viņš atbrīvo no meliem, kuri pārvērta viņu dzīves sāpēs un rūgtumā!!!

Viņa liecība ir patiesa, jo viņš ir iepazinis un saņēmis to pašu Dieva Garu, kurš ir patiesība:

“Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība…”

(Jāņa ev. 14:6)

Un jūs, esat Patiess Liecinieks?

Daži cilvēki ir priecīgi liecināt par dziedināšanu, uzplaukumu un realizāciju privātajā dzīvē, atbrīvošanos no atkarībām… Bet viņi nav Patiesi Liecinieki, kuri atbrīvo dvēseles tādēļ, ka vēl nav bijuši kristīti ar Svēto Garu.

Dieva liecinieks ir patiess, un patiesam lieciniekam pienākas liecināt Viņa bērniem…

Sastādījis: bīskaps Žulio Freitas

 

 

Истинный свидетель

Он не только говорит правду, он дышит, живет, практикует и отражает ее в качестве единственной реальности, которую знает…

«Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи».

(Притчи14:25)

Истинный Свидетель — это тот, кто спас свою собственную душу от вечной смерти, покаялся в своих грехах, похоронил через водное крещение свое прошлое и настойчиво ищет Святого Духа. Да, он был крещен, и, таким образом, стал истинным Свидетелем с фактами, доказательствами и характером. Видна разница между до и после того, как он познал Живого Бога и стал служить Ему через крещение Святым Духом.

Только так мы становимся Верным Свидетелем, когда Господь Иисус воскрес и снова живет в нас.

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

(Деяния1:8)

Не забывайте, что свидетель — это тот, кто пережил события, которые видел… Поэтому истинный свидетель может говорить с властью, мужеством и уверенностью в себе, потому что он говорит о том, чем живет, что знает, а не только о том, что слышал.

Истинный свидетель освобождает души, потому что кроме того, что он евангелизирует, он спасает и приводит (в Церковь) души, чтобы освободить их от страданий, ада, в котором они живут. Он освобождает от лжи, которой они были обмануты, которая порождала в их жизнях боль и горе!!!

Его свидетельство истинно, потому что он познал и получил тот же Дух Господа, который есть истина:

«Я есмь путь и истина и жизнь…».

(Иоанна14:6)

А вы, Верный Свидетель?

Некоторые люди счастливы иметь свидетельство исцеления, процветания, реализации в личной жизни, освобождения от пристрастий… Но они не не Верные Свидетели, освобождающие души, потому что еще не были крещены Духом Святым.

Свидетель Божий истинен, а истинный свидетель также должен свидетельствовать Его детям…

Составил: Епископ Жулио Фрейтас