Pārdomas

Nepadodaties nevienam draudam!

bitva«Tad amonietis Nahašs viņiem sacīja: Tikai tā esmu ar mieru ar jums visiem noslēgt derību, ka es jums visiem izduru labo aci, tā likdams kaunam nākt pār visu Israēlu.» Tad Jabešas vecaji viņam sacīja: «Dod mums septiņas dienas laika, lai mēs izsūtām vēstnešus pa visām Israēla robežām; ja tad nebūs neviena glābēja mums, mēs paši iziesim pie tevis »   (1 Samuela gr. 11:2-3)

Pievērsiet uzmanību, ka cilvēks bez gara, viegli padodas jau pie pirmajām BRIESMĀM!

Vecaji prasīja 7.dienas, lai padomātu. Jums nevajag domāt šādu aizvainojumu priekšā. Nahašs nozīmē čūska! Viņš necentās noslēgt vienotību, viņš gribēja atstāt savu zīmogu Dieva tautas dzīvē uz visu atlikušo dzīvi. Un kāpēc tieši aci? Vienkārši, tāpēc, ka acs parāda mūsu redzējumu. Tas ir tas, ko ļaunums dara, atnāk pie jums, viņš grib padarīt aklu jūsu redzējumu, nogalināt jūsu nākotni, un sakaut tā, ka tas atstās rētas uz visu atlikušo dzīvi. Viņš jums DRAUD caur problēmām, un katru reizi, kad jūs domājat cīnīties ar to vai nē, jūs jau zaudējat karu. Patiesībā, Nahaša viltīgais nodoms slēpās tajā, lai izslēgtu visus karavīrus. Vīrieši nesa vairogu kreisajā rokā, bet zobenu, šķēpu jeb lingu labajā pusē. Ar kreiso aci aiz vairoga un izrautu labo aci nav iespējams cīnīties! Bez redzējuma nav iespējams virzīties uz priekšu! Kā es sākšu ceļu, ja es neredzu kur eju? Darīsim kā Sauls, sašutīsim pret šo DRAUDU, neatkarīgi no krīzes…sniegsim šo ziedojumu, kā viņš to darīja, un Dieva Gars mūs piepildīs, lai dotu jums iespēju uzvarēt kaujā!

Vētra vai kluss vējš — iepriekš

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НИ НА КАКУЮ УГРОЗУ!

«И сказал им Наас Аммонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Иависа: дай нам сроку семь дней, чтобы послать нам послов во все пределы Израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе»   (1Царств11:2-3)

Обратите внимание, что человек без духа, легко сдается при первой же ОПАСНОСТИ!

Старейшины просили 7 дней, чтобы подумать. Вы не должны думать перед подобным оскорблением! Наас означает змея! Он не собирался заключать союз, он хотел оставить свой отпечаток в жизни Божьего народа на всю оставшуюся жизнь. И почему именно глаз? Просто, потому что глаз представляет наше видение. Это то, что зло делает, приходя к вам, оно хочет ослепить ваше видение, убить ваше будущее, и наложить такое поражение, которое оставит шрам на всю оставшуюся жизнь. Оно УГРОЖАЕТ вам через проблемы, и каждый раз, когда вы думаете о том, бороться с ней или нет, вы уже проиграли войну. На самом деле, хитрый замысел Нааса заключался в том, чтобы исключить всех боевых солдат. Мужчины носили щит в левой руке, а меч, копье или пращу в правой. С левым глазом за щитом, и выколотым правым глазом невозможно бороться! Без видения невозможно двигаться вперед! Как я буду начинать путь, если я не вижу, куда я иду? Давайте сделаем как Саул, возмутимся против этой УГРОЗЫ, называемой кризис… представим пожертвование, как он сделал, и Дух Божий наполнит вас, чтобы дать вам возможность победить в битвах!

Pievienot komentāru