Pārdomas

Neiespējami…

deserto-706x432Cik neiespējams pagatavot omleti, nesasitot olas, tik neiespējami:

Sasniegt Solīto Zemi, neizejot tuksnesi;

Stāties Jaunā Hanaāna valdījumā, neizejot cauri Jordānas upei;

Iemantot pasauli, nepiedzimstot no Svētā Gara (1. Jāņa 5:4);

Kas uzvarēs, tas tiks ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. (Atklāsme 3:5);Iegūt Debesu Valstību, nelaužot miesas gribu;

Sekot Jēzum, neaizliedzot sevi, neņemot uz sevi savu krustu un nestaigājot Viņam pakaļ katru dienu (Lukas 9:23);

Piederēt Kungam Jēzum, bez Viņa Svētā Gara (Romiešiem 8:9);

Balstīties uz savu miesu un dzīvot, vai balstīties uz Garu un nomirt ( Romiešiem 8:6);

Sēdēt uz žoga (saliekot rokas) un sasniegt Dieva solījumus;

Neklausīties Dieva Vārdu un būt svētītam;

Sasniegt Svētību Ieleju, neizejot cauri Izlemtības Ielejai (2. Laiku. 20);

Jebkurā gadījumā, nedrīkst kalpot diviem kungiem un būt pašam par svētību (1. Mozus 12:2)!

Tātad, kāda ir jūsu pozīcija Visaugstākā priekšā?

Невозможно…

Как невозможно приготовить омлет, не разбив яиц, также невозможно:

Достичь Земли Обетованной, не проходя пустыню;

Вступить во владение Новым Ханааном, не проходя через реку Иордан;

Завоевать мир, не родившись от Духа Святого (1-е Иоанна 5:4);

Побеждающий облечется в белые одежды; и не изгладится (не изглажу) имя (имени) его из книги жизни. (Откровение 3:5);

Завладеть Царством Небесным, не ломая волю плоти;

Следовать за Иисусом, не отвергая себя, не взяв крест и не следуя за Ним каждый день (Лука 9:23);

Принадлежать Господу Иисусу, без Его Святого Духа (Римлянам 8:9);

Опираться на свою плоть и жить или опираться на Дух и умереть (Римлянам 8:6);

Сидеть на заборе (сложа руки) и достичь обетований Божьих;

Не слушаться Слова Божьего и быть благословленным;

Достичь Долины Благословений, не проходя через Долину Решимости (2 Пар. 20);

Во всяком случае, нельзя служить двум господам и быть самим благословением (Бытие 12:2)!

Итак, каково ваше положение перед Всевышним?

Pievienot komentāru