Pārdomas

Neesiet nomākti

neesiet-nomakti

Ne maz cilvēkiem pēc upura uzbrūk velns. Tas ir fakts: velns vienmēr cenšas uzbrukt tiem, kuri izdarīja pilnīgu upuri.

Paskatieties uz ķēniņu Hiskiju (2. Laiku gr. 29, 30, 31 un 32 nodaļā): Pēc dažādu politisku, pilsonisku un reliģisku reformu uzstādīšanas, lai atjaunotu Altāri un atgrieztu dzīvu ticību, lai no jauna atvērtu Templi, ķēniņš Sanheribs pacēlās pret Izraēlu.

Svētie Raksti apstiprina, ka «Pēc šiem notikumiem un šī uzticības apliecinājuma Asīrijas ķēniņš Sanheribs cēlās un ielauzās Jūdā. Viņš apmetās telšu nometnēs ap visām stipri nocietinātām pilsētām, un viņš bija nospriedis tās atšķelt un pievienot sev.» (2. Laiku gr. 32:1)

Viens no faktoriem tam, ka Dievs pieņēma upuri, bija elles reakcija, izpausta caur draudiem un pretimstāvēšanu. (Ķēniņš Sanheribs bija velna iedvesmots)Vai tad tas nav tas, ko dara ļaunais, kad cilvēks iziet caur Altāri? Pat zinot, ka cilvēks izpatika Dievam, viņš vienalga grib izveidot situāciju, lai šis cilvēks pārstātu ticēt vai lai neitralizētu visu to, ko izdarīja. Un kad cilvēks ir garīgi nenobriedis, tad kļūst vājš un atslābis.

Bet kāda bija Hiskija reakcija pret ļaunā darbībām, kuri gribēja viņu novākt no Altāra? Viņš ņēma vēstuli ar draudiem no ķēniņa Sanheriba un nesa to Dieva priekšā. Viņš neaizgāja no Altāra.Dievs sūtīja eņģeli, lai iznīcinātu visus Hiskija ienaidniekus (2. Laiku gr. 32:21). Mēs nezinām kā Dievs darīs, ja pat Viņam vajadzēs sūtīt eņģeli, bet viens ir skaidrs: tas, kurš glabā ticību, uzticās Dievam, neatiet no Altāra, kurš ir neatlaidīgs, tas sasniegs dzīves izmaiņas, pēc kurām tik ļoti slāpst.

Pēc kara vienmēr atnāk uzvara un miers. Svētie Raksti apstiprina, ka «Tā Tas Kungs izglāba Hiskiju un Jeruzālemes iedzīvotājus no Sanheriba, Asīrijas ķēniņa, rokas un no ikviena ienaidnieka rokas un sagādāja mieru no visām pusēm. » (2. Laiku  gr. 32:22)

Lai Dievs Jūs visus svētī!

 

Не унывайте!!!

Немалое количество людей дьявол атакует после жертвы. Это факт: дьявол всегда пытается атаковать тех, кто сделал совершенную жертву.

Посмотрите на пример царя Езекии (2 Паралипоменон 29, 30, 31 и 32 глава): После установления различных политических, гражданских и религиозных реформ, чтобы восстановить Алтарь и возвратить живую веру, чтобы снова открыть Храм, царь Сеннахирим поднялся против Израиля.

Святое Писание подтверждает, что «После таких дел и верности, пришел Сеннахирим, царь Ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе» (2 Паралипоменон 32:1)

Одним из фактов того, что Бог принял эту жертву, была реакция ада, выраженная через угрозы и противостояние. (Царь Синнахирим был вдохновлён диаволом)Разве это не то, что делает зло, когда человек проходит через Алтарь? Даже зная, что человек угодил Богу, оно все равно пытается создать ситуацию, чтобы этот человек перестал верить или чтобы он нейтрализировал все то, что сделал. И когда человек незрелый духовно, то становится слабым и рассеянным.

 

Но какая была реакция Езекии перед действием зла, которое хотело убрать его с Алтаря? Он взял письмо с угрозами от царя Синнахирима и представил его Богу. Он не ушел с Алтаря.

Бог послал ангела, чтобы уничтожить всех врагов Езекии (2 Паралипоменон 32:21). Мы не знаем как Бог будет делать, даже если Он должен будет послать ангела, но одно это точно: тот, кто хранит веру, доверяет Богу, не уходит с Алтаря, кто настойчив, тот достигнет изменение жизни, которое так жаждал.

После войны всегда приходят победа и мир. Святое Писание подтверждает, что «Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахирима, царя Ассирийского, и от руки всех и оберегал их отовсюду» (2 Паралипоменон 32:22)

 

Пусть Бог сильно благословит всех вас!

Pievienot komentāru