Pārdomas

Nē, Dievs, sirds!

biblia-706x432-1Svētiem Rakstiem ir četrdesmit rakstītāju, starp kuriem ir ķēniņi, kņazi, dzejnieki, filizofi, pravieši, valsts vadītāji, ārsti, nodokļu piedzinējs un advokāts.

Viņi visi ir no dažādiem sabiedrības slāņiem: dažiem bija izglītība visās tajās laika zinātnes sfērās, bet citi bija parasti zvejnieki bez izglītības.

Vecā Derība bija uzrakstīta ivritā. Aramiešu valodā bija uzrakstīti tikai daži teksti. Jaunā Derība sākotnēji bija uzrakstīta Grieķu valodā, kura tajā laikā tika lietota visbiežāk.

Neskatoties uz vairākiem autoriem no dažādiem sabiedrības slāņiem, uz dažādiem laikmetiem, jo visa Bībele bija uzrakstīta apmēram 1600 gadu laikā (no 1500. gada p.m.ē. līdz 100. gadam mūsu ēras), Bībele nekur nerunā sev pretī. Tas ir saistīts ar to, ka Bībelei ir tikai viens autors, Vienīgs Saprāts un Vienīgs Dieva Gars, kurš ir virzījis visus rakstītājus un visus kalpotājus.

Bībele — ir Dievs, kas runā ar cilvēcisko prātu. Kas runā caur cilvēku, kā cilvēks un priekš cilvēkam; bet vienmēr runā tikai Dievs.

Un rūpējoties par cilvēci, Viņš teica:

« Un Es jums došu ganus pēc Mana prāta, kas jūs ganīs ar saprātu un gudrību» (Jeremijas 3:15)

Ārkārtīgi svarīgi atzīmēt, ka pārdomājot Bībeli, Svētais Gars dod mums tīras ticības apzināšanu.

Šī ticība ir brīva no jūtām, no ilūzijām, bez fanātisma, beidzot, tā ir brīva no piecām dabiskām jūtām. Bet tā nav brīva no likstām, jo tieši tas palīdz mums augt, kļūt gudriem un attīstīties ticībā.

Pārdabiska ticība tiek dota cilvēkiem, piedzimušiem no Gara, kā sestā sajūta, lai uzvarētu šajā pasaulē un saglabātu mūžīgo dvēseles glābšanu.

« jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli — mūsu ticība» (1.Jāņa 5:4)

Tāpat kā fiziskas ausis dzird vārdus, tā arī garīgas ausis dzird labo Dieva Vārdu un atbalsta pārdabisko ticību, kura uzvar šaubu elli.

Garīgas ausis ir jūtīgas pret Dieva balsi, bet ir stabilas pret sirds balsi.

Diemžēl, gandrīz visi, kas sauc sevi par kristiešiem, ir nokļuvuši savu sirds jūtu verdzībā.

Turklāt, viņi grib Jēzu tikai kā Glābēju. Bet par Kungu ir kļuvusi viņu sirds.

 

 

Нет, Господь, сердце!

Священное Писание есть сорок писателей, среди которых цари, князья, поэты, философы, пророки, государственные деятели, врач, сборщик налогов и адвокат.

Все они из разных слоев общества: кто-то имел образование во всех сферах науки того времени, а другие были простыми рыбаками без образования.

Ветхий Завет был написан на иврите. На арамейском языке было написано всего несколько текстов. Новый Завет был первоначально написан на греческом языке, который в то время использовался чаще.

Несмотря на наличие нескольких авторов из разных слоев общества, на разные эпохи, ведь вся Библия была написана примерно за 1600 лет (с 1500 г. до н.э. вплоть до 100 года н.э.), но она нигде не противоречит себе. Это связано с тем, что у Библии всего один автор, Единый Разум и Единый Духа Божий, который и направлял всех писателей и слуг.

Библия — это Бог, говорящий с человеческим разумом. Говорящий через человека, как человек и для человека; но всегда говорит только Бог.

И заботясь о человеческом роде, Он говорит:

«И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием» (Иеремия 3:15)

Крайне важно отметить, что при размышлении над Библией Святой Дух дает нам осознание чистой веры.

Веры, свободной от чувств, иллюзий, без фанатизма, наконец, свободной от пяти естественных чувств. Но она не свободна от невзгод, потому что именно они помогают нам расти, стать мудрыми и развиваться в вере.

Сверхъестественная вера дается людям, рожденным от Духа, в качестве шестого чувства, чтобы побеждать в этом мире и сохранить вечное спасение души.

«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1-е Иоанна 5:4)

Как физические уши слышат слова, так и духовные уши слышат доброе слово Божие и поддерживают сверхъестественную веру, которая побеждает ад сомнений.

Духовные уши чувствительны к голосу Бога, но устойчивы к голосу сердца.

К сожалению, почти все, кто называют себя христианами, были порабощены чувствами сердца.

Кроме того, они хотят Иисуса только как Спасителя. А Господом стало их сердце.

Pievienot komentāru