Pārdomas

Mana pateicība

59648f5165a12

Mani dārgie,

Vēlos izteikt Jums pateicību, pagaidu apcietinājuma centra Pineira darbiniekiem San-Paulo, par to, ka nosūtījat man šo vēstuli un gleznu, kura man patīk. Ziniet, tā ir mūsu privelēģija darīt šo darbu un nodot citiem to, ko mums ir devis Kungs Jēzus: brīvību.

« Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši… Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis…» (Mateja 25:35, 36)

Dievs atbrīvo ieslodzīto un paceļ kritušo, tāpēc esiet ticībā un esiet stipri!

Lai Dievs svētī visus bagātīgi Jēzus Kunga vārdā!

************************************************** ************************************************** ***************

Zemāk ir vēstules atšifrējums:

Cienījamais bīskap Edir Masedo,

Pirms iesākam, mēs gribētu uzrakstīt šeit mūsu sirsnīgo pateicību jums par visu, ko jūs esat izdarījuši un darat priekš tiem, kas atrodas ieslodzījumā.

Tas attiecas uz visiem, kas ir Draudzes «Dieva Valstība» sastāvā, no galvēnā bīskapa līdz parastam Draudzes loceklim.

Priekš mums tas bija liels gods pagaidu apcietinājuma centrā Pineiros San-Paulo — paskatīties filmu «Neko zaudēt» vienam no pirmajiem.

Cienījamais bīskap, šis milzīgais notikums, jūsu stāsts, neapšaubāmi, kļūs par lielisku dzīves piemēru priekš mums un tūkstošiem citu cilvēku. Jo sastopoties ar tik daudz grūtībām, jūs nepadevāties, bet ar ticību un pastāvību neatlaidīgi cīnījāties: pret visu. Par visiem.

2017. gadā mums bija unikālā iespēja izlasīt triloģiju «Neko zaudēt», bet mēs domājam, ka pateicoties audio un video tehnoloģiju attīstībai, šī filma atgādināja skatītājam to, kas jau bija aizmirsts, palīdzot pievērst uzmanību jaunām detaļām, par kurām daudzi vēl joprojām nezin.

Līdz ar vēstuli, mēs esam saņemuši arī gleznu, kas attēlo jūs uz altāra, un mēs atcerējāmies pāri, kas dara visu, lai atjaunot sliktas attiecības, donu Kristiāni un bīskapu Renato, kuri ir atbildīgi par mīlestības skolu.

Lai mūsu mīļais Dievs Kunga Jēzus Kristus vārdā turpina svētīt mūs un lai Viņa gaisma tiks izlieta uz visiem!

Ar cieņu,

Pagaidu apcietinājuma centrs Pineiros San-Paulo

Īpaša pateicība visiem Pagaidu apcietinājuma centra Pineiros darbiniekiem San-Paulo:

— D. Giljerme — ģenerāldirektors
— Kundze Eliāne — veselības aprūpes direktors
— Kundze Žizele — sociālais darbinieks
— Kundze Marsija — sociālais darbinieks
— Kundze Adriāna — audzināšanas darbu direktors
— Kungs Rodžerio — disciplinārās nodaļas direktors
— Kungs Abels — disciplinārās nodaļas direktors
— Kungs Ksavje — disciplinārās nodaļas direktors
— Kundze Ana — CIMIC direktors
— Kundze Fabiola — audzināšanas darbu direktors

Моя благодарность…

Мои дорогие,

Я хотел бы поблагодарить вас, сотрудников Центра временного заключения Пинейрос в Сан-Паулу, за то, что вы прислали мне это письмо и понравившуюся мне картину. Знайте, для нас привилегия делать эту работу и передавать то же самое, что дал нам Господь Иисус: свободу.

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня… в темнице был, и вы пришли ко Мне…» (Матфея 25:35, 36)

Господь освобождает заключенных и поднимает упавших, поэтому оставайтесь в вере и будьте сильными!

Пусть Бог благословит всех обильно во Имя Господа Иисуса!

************************************************** ************************************************** ***************

Ниже приводится расшифровка письма:

Уважаемый епископ Эдир Маседо,

Перед тем, как начать, мы хотели бы записать здесь нашу искреннюю благодарность вам за все, что вы сделали и делаете для тех, кто находится в заключении.

Это распространяются на всех, кто составляет церковное тело Церкви «Царство Божие», от главного епископа до простого члена Церкви.

Для нас в Центре временного заключения Пинейрос в Сан-Паулу — большая честь посмотреть фильм «Нечего терять» одними из первых.

Уважаемый епископ, это мега-событие, рассказывающее вашу историю, несомненно, станет отличным примером жизни для нас и тысяч других людей. Потому что перед лицом стольких трудностей, вы не сдавались, но с верой и посвящением упорно боролись: против всего. За всех.

В 2017 году у нас была уникальная возможность прочитать трилогию «Ничего терять», но мы считаем, что фильм с развитием аудио и видео технологий, напоминает зрителю то, что уже был забыто, помогая обратить внимание на новые детали, о которых многие до сих пор не знают.

Кроме письма, мы получили еще и картину? изображающую вас на алтаре и мы не могли не вспомнить пару, которая делает все, чтобы восстановить плохие отношения, дону Кристиане и епископа Ренато, ответственных за школу любви.

Пусть наш возлюбленный Бог во имя Господа Иисуса Христа продолжает благословлять нас и пусть Его свет изольется на всех.

С уважением,

Центр временного заключения Пинейрос в Сан-Паулу

Особая благодарность всем сотрудникам Центра временного заключения Пинейрос в Сан-Паулу:

— Д-р Гильерме — Генеральный директор
— г-жа Элиане — директор по вопросам здравоохранения
— Г-жа Жизель — Социальный работник
— Г-жа Марсия — Социальный работник
— Г-жа Адриана — Директор воспитательной работы
— Г-н Роджерио — Директор дисциплинарного отдела
— Г-н Абель — Директор Дисциплинарного отдела
— г-н Ксавье — директор Дисциплинарного отдела
— г-жа Ана — директор CIMIC
— Г-жа Фабиола — Директор воспитательной работы

Pievienot komentāru