Pārdomas

Mana liecība

pegadas-706x432

 

«Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam» (Apustuļa darbi 1:8)

Kungs Jēzus nedod mums Svēto Garu, lai mēs kalpotu Viņam. Protams, fakts ka Viņa klātbūtne dabiskā veidā piešķir kvalitatīvu dzīvi, bez novirzēm uzvedībā vai raksturā. Bet galvenais Svētā Gara kristības mērķis ir iespēja kalpot par uzticamu liecinieku Viņa augšāmcelšanai.

Kā liecināt par viena cilvēka augšāmcelšanos, kurš miris 2000 gadus atpakaļ?

Pēc cilvēciskiem likumiem drīkst liecināt tikai par vai pret kādu, ja cilvēks ir bijis klāt pārkāpuma laikā. Turklāt, viņam vajadzēja redzēt vai dzirdēt  par to kas atgadījies.

Kā var redzēt Jēzus nāvi un augšāmcelšanos, kura notikusi 2000 gadu atpakaļ.

Kad Kungs Jēzus Kristus kristīs mūs ar Svēto Garu, Viņš runā, un mēs tieši un skaidri dzirdam Viņa balsi, kura runā dziļi mūsu būtībā, pašā dvēselē.

Tur, caur Jēzus Gara darbību, balss rada mūsos Dievišķo būtību un dod Vārdus, kuri patiešām apliecina Jēzus augšāmcelšanos.

Tāpēc kristības vai Dieva Gara zīmogs nosaka, ka Būtība un Dieva Vārds atspoguļojas mūsos.

 

Мои свидетельства

«но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния 1:8)

Господь Иисус не дал нам Святого Духа, чтобы мы служили Ему. Конечно, факт Его присутствия естественным образом дает качественную жизнь, без отклонений в поведении или характере. Но главной целью крещения Святым Духом является возможность служить Ему верным свидетелем воскресения Иисуса.

Как свидетельствовать о воскрешении одного человека, умершего 2000 лет назад?

По человеческим законам можно свидетельствовать только против или за кого-либо, если человек присутствовал во время преступления. Кроме того, он должен был видеть или слышать, что произошло.

Как можно было видеть смерть и воскресение Иисуса 2000 лет назад? Это невозможно.

Когда Господь Иисус Христос крестит нас Святым Духом, Он говорит, и мы четко и ясно слышим Его голос, который говорит в глубину нашего существа, в самую душу.

Там, через действие Духа Иисуса, голос порождает в нас Божественный образ и дает Слова, которые действительно подтверждают воскресение Иисуса.

Поэтому крещение или печать Духа Божьего определяет, что Образ и Слово Бога отражаются в нас.

Pievienot komentāru