Pārdomas

Kas ir kampaņa Svētā Uguns Sinaja kalnā

Kampaņa Svētā Uguns Sinaja Kalnā parādījās priekš tiem, kuri tic, ka nav nekā neiespējama; priekš tiem, kuri tic Dieva apsolījumiem un tāpēc cīnās, lai kļūtu par uzvarētājiem šajā dzīvē.

Draudze «Dieva Valstība veic īpašas ticības kampaņās ar mērķi aizvest cilvēkus uz pārvērtībām visās dzīves sfērās.

Bīskapi un mācītāji no visas pasaules pacelsies uz Sinaja kalnu — svēto vietu, kur Dievs parādīja savu slavu izraēla tautas dzīvē, lai sauktu par visiem tiem, kuri tic, piedaloties kampaņā Svētā Uguns. Un tāpat kā pagātnē Izraēls sasniedza varenas uzvaras, tas pats notiek mūsu dienās.

Šī ticības kampaņa nav saistīta ar izmaiņām dzīvē vai tās uzlabošaun, bet nozīmē radikālas pārvērtības visās sfērās. Cilvēks var sasniegt tādus mērķus, par kuriem pat nesapņoja, piepildīt savus mērķus ticībā caur upuri

Pilnīgs upuris.

Kampaņas laikā tie, kuri piedalās tajā, materializē savu ticību, pieliekot visu spēku priekš tā, lai nestu Dieva priekšā pilnīgu upuri — kā garīgo, tā arī materiālo — lai savā dzīvē piepildītu Dieva apsolījumus.

Kā ir cilveki, kuri upurē visu priekš savas profesionālās izaugsmes, tā arī tiem, kuri vēlelas pārvērtības visās dzīves sfērās ir jāupurē.

Svētā Uguns Sinaja kalnā ir priekš tiem, kuri ir gatavi izdarīt īstu upuri, atdodot Dievam savu dzīvi pilnībā. Tā ir kā apmaiņa. Dievs mums dod Savu pinību, un mēs Viņam dodam to, kas esam. Citiem vārdiem sakot, kļūstot par pašu upuri.

Ja Jūs nevarat vairs dzīvot agrāko dzīvi, neredzot nekādas pārmaiņas, bet gribat izdarīt kaut ko, priekš izmaiņām, gribar redzēt Dieva apsolījumus savā dzīvē, tad Svētā Uguns ir priekš Jums!

Neatkarīgi no Jūsu reliģijas vai konfesijas, parādiet savu ticību Vienīgajam, Kurš spējīgs izmainīt Jūsu dzīvi pilnībā!

 

 

Что такое кампания Святой огонь на горе Синай?

Кампания Святой Огонь на горе Синай появилась для тех, кто верит, что нет ничего невозможного; для тех, кто верит в обетования Божьи и поэтому борется, чтобы стать победителем в этом мире.

Церковь Царство Божие осуществляет особое намерение веры с целью привести людей к преображению жизни во всех сферах.

Епископы и пасторы со всего мира поднимутся на гору Синай — святое место, где Бог проявил Свою славу в жизни Израильского народа, что бы взывать к Богу за всех тех, кто верит, принимая участие в кампании Святой Огонь. И также, как в прошлом Израиль достиг великих чудес, тоже самое происходит и в наши дни.

Это намерение веры не относится к изменению или улучшению жизни, но подразумевает радикальное преображение во всех сферах. Человек может достичь таких целей, о которых никогда даже не мечтал, осуществляет свои мечты по вере, через жертву.

Полноценная Жертва

Во время кампании, кто принимает в ней участие, материализует свою веру, прилагая все усилия для того, чтобы предоставить Богу совершенную жертву — как духовную, так и материальную — чтобы в своей жизни осуществились Божьи обетования.

Как есть люди, которые жертвуют всем ради профессионального успеха, так и те, кто желают преображения во всех сферах жизни должны жертвовать.

Святой Огонь на горе Синай для тех людей, кто готов сделать настоящую жертву, отдавая Богу свою жизнь полностью. Это как обмен. Бог дает нам Свою полноту и мы отдаем Ему то, кем являемся. Другими словами, становимся самой жертвой.

Если вы больше не можете жить прежней жизнью, не видя никаких перемен, но хотите сделать что-то, ради изменений, хотите видеть Божьи обетования в своей жизни, тогда Святой Огонь для вас!

Независимо от вашей религии или вероисповедания, проявите свою веру в Единственного, Который способен преобразить вашу жизнь полностью!

Pievienot komentāru