Pārdomas

Kāpēc depresija?

depression-706x432Kā ticība atnes dzīvi, tā šaubas atnes nāvi.
Tajā laikā, kad ticība stimulē sapņus, cerības un paceļ cilvēka pašvērtējumu, šaubas saindē sapņus, cerības un noved pie depresijas.

Šaubos, ka ir zāles, kas var izārstēt depresiju, arī šaubos par to, ja kāds praktizē ticību Dieva Vārdu, ka viņš var atrasties depresijā.

No garīgā viedokļa, depresija — tas ir pastāvīgs šaubu stāvoklis.
Es neesmu profesionālis medicīnā, bet es saprotu nedaudz garīgajā sfērā.
Depresija noteikti ir garīga problēma.

Kādas zāles spēj izārastēt dvēseles slimību?
Cik daudz cilvēku nobeidz savu dzīvi ar pašnāvību pēc depresijas lēkmēm?
Vai Freida filozofija var izmainīt šo situāciju? Nē.
Kāpēc?
Tāpēc ka, ja problēmai ir garīga izcelsme, tās risinājumam arī jābūt garīgam.
Kad tas attiecas uz garīgo problēmu, neiespējams izvairīties no ticību lietošanas.

Parasti, kad iet runa par ticību, nezinoši šajā jautājumā cilvēki uzreiz domā par kādu reliģiju. Viņiem nav taisnība!
Bībeles ticībai nav absolūti nekā kopīga ar reliģiju, vai kaut ko līdzīgu.
Bībele izslēdz jebkuras reliģijas.
Bībeles ticībā jūs atradīsiet garu un dzīvi. Gars un dzīve, kuri tek no Dzīves Avota.

Cilvēks sastāv no gara, dvēseles un ķermeņa.
Ķermenim vajadzīga fiziska palīdzība, dvēselei — mīlestība, bet cilvēka gars tiek barots tikai ar Dieva Vārda Garu — Bībeli.

Kad cilvēka gars netiek barots, CILVĒKS SEVĪ  IEKŠĒJI JŪT TUKŠUMU.
Šeit runa nav par reliģiju vai reliģiozitāti, bet par Dzīves Garu.
Vai gribat pierādījumus?
Izlasiet jebkuru grāmatu.

Tā var būt grāmata par filizofiju, pašpalīdzību, par romantiku vai kādu citu tēmu. Pēc tam analīzējiet! Pārbaudiet, kas ir izmainījies jūsos!
Esmu pilnīgi pārliecināts, nekas. Tajā vietā jūsu prāts kļuva vēl vairāk sajaukts, un jūs paši to sapratīsiet.

Tagad izdariet vēl vienu eksperimentu! Izlasiet Dzīves Grāmatu: Bībeli.
Lasiet Mozus grāmatu, labā un ļaunuma izcelšanos, pārdomājiet katru pantu! Pēc tam lasiet Psalmus, Salamana Pamācības, Jesajas grāmatu, Evaņģēliju no Lūkasa grāmatu …
Šaubos, ka beidzot lasīt vienu no šīm grāmatām, jūs paliksiet iepriekšējā stāvokļī.
Vai ziniet, kāpēc?
Tāpēc ka Dieva Vārda Gars pieskarsies jums.

Esiet vienmēr starojoši Kunga Jēzus Kristus Vārdā!

Почему депрессия?

Как вера приносит жизнь, так сомнения приносят смерть.
В то время как вера стимулирует мечты, надежды и поднимает самооценку человека, то сомнения отравляют мечты, надежды и приводят к депрессии.

Я сомневаюсь, что есть лекарство, которое может вылечить депрессию, а также сомневаюсь в том, что если кто-то практикует веру в Слово Божье, то он может находиться в депрессии.

С духовной точки зрения, депрессия — это состояние постоянного сомнения.
Я не профессионал в медицине, но я понимаю немного в духовной сфере.
Депрессия является строго духовной проблемой.

Какое лекарство, способно вылечить болезнь души?
Сколько людей заканчивают жизнь самоубийством после приступов депрессии?
Сможет ли философия Фрейда изменить эту ситуацию? Нет.
Почему?
Потому что, если проблема духовного происхождения, ее решение должно быть также духовным.
Kогда дело касается духовной проблемы, то невозможно избежать использования веры.

Обычно, когда речь идет о вере, несведущие в этом вопросе люди сразу думают о практике какой-то религии. В этом-то они не правы!
Библейская вера абсолютно не имеет ничего общего ни с какой религией, ни с чем-либо подобным.
Библия исключает любые религии.
В Библейской вере вы найдете дух и жизнь. Дух и жизнь, которые текут из Источника Жизни.

Человек состоит из духа души и тела.
Как организм нуждается в физической помощи, душа — в любви, а дух человеческий питается только Духом Слова Божьего — Библией.

Когда человеческий дух не питается, ТО ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВУЕТ ПУСТОТУ ВНУТРИ СЕБЯ.
Здесь речь идет не о религии или религиозности, но о Духе Жизни.
Хотите доказательств?
Прочтите любую книгу.

Будь то книга по философии, самопомощи, про романтику или про любую другую тему. Затем проанализируйте. Проверьте, что в вас изменилось.
Я полностью уверен, ничего. Вместо этого ваш разум стал более запутанным, вы сами поймете это.

Теперь сделайте еще один эксперимент. Прочитайте книгу жизни: Библию.
Читайте Бытие, происхождение добра и зла, размышляйте над каждым стихом. Затем читайте Псалтирь, Притчи, книгу Исайи, Евангелие от Луки …
Я сомневаюсь, что, когда вы закончите читать одну из этих книг, вы будете находиться в прежнем состоянии.
Вы знаете, почему?
Потому что Дух Слова Божьего коснется вас.

Будьте всегда сияющими во имя Господа Иисуса Христа!

Pievienot komentāru