Pārdomas

Kāda ir jūsu pasaule šodien?

homem-706x432-1« Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele. Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? » (Mateja 16:26)

Rūpes par visas pasaules iekarošanu traucē cilvēkam zināt par dvēseli.

Dvēsele ir tik vērtīga, ka tās dēļ notiek nepārtraukta cīņa starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu.

Vēlēšanās iemantot visu pasauli parādas, kad vienīgais, ko cilvēks grib — tas ir apmierināt savas fiziskās, finansiālas un personīgās vajadzības šajā dzīvē.

Jūs neesat iekarojuši visu pasauli un neiekarosiet, bet ja jums pat izdotos to izdarīt, jūsu dvēseles izglābšana paliek par vissvarīgāko.

Vienmēr ir tas, kas pārstāv jūsu pasauli. Kādu pasauli jūs esat gatavi upurēt tieši tagad, nekāvējoties, savas dvēseles izglābšanas dēļ?

Ir nepieciešams upuris — tas ir ne tikai lietas un cilvēki.
Upuris priekš dvēseles izglābšanu — tas ir katru dienu, tas ir pastāvīgi.
Tā ir upurēšana 24 stundas diennaktī, pilnā atdeve un paklausība Dieva Vārdam.

Citiem vārdiem, ja ir «pasaule, kuru jūs ļoti vēlāties», bet tā runā pretī Visaugstākā gribai, tad kāda ir jēga iemantot to pasauli un pazaudēt savu dvēseli?
Nekādas! Absolūti nekādas!

Mums VISIEM katru dienu ir pasaule, kura ir jāupurē.

Bet kāda pasaule jums būs šodien?

Каков ваш мир сегодня?

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Матфея 16:26)

Забота о завоевании всего мира мешает человеку знать о существовании души.

Душа настолько драгоценна, что из-за нее существует неутомимый спор между добром и злом, между светом и тьмой.

Желание завоевать весь мир возникает, когда единственное, чего хочет человек — это удовлетворить свои физические, финансовые и личные потребности в этой жизни.

Вы не завоевали весь мир и не завоюете, но даже если бы это и получилось сделать, спасение вашей души останется самым важным.

Всегда есть то, что представляет ваш мир. Каким миром вы готовы пожертвовать прямо сейчас, немедленно, ради спасения вашей души?

Необходимая жертва — это не только вещи и люди.
Жертва для спасения души — она ежедневная, постоянная.
Она приносится 24 часа в сутки, в полной отдаче и послушании Слову Божьему.

Другими словами, если есть «мир, который вы очень хотите», но он противоречит воле Всевышнего, какой смысл обрести этот мир и потерять свою душу?
Никакого! Абсолютно никакого!

У ВСЕХ нас ежедневно есть мир, которым нужно жертвовать.

А какой мир будет у вас сегодня?

Pievienot komentāru