Pārdomas

Jērikas iekarošana

Завоевание Иерихона

„Bet Jērika aizslēdza savus vārtus un palika noslēgta Israēla bērniem; ne tur kāds iegāja, ne no turienes kāds iznāca.
Un Tas Kungs sacīja Jozuam: “Redzi, Es esmu nodevis Jēriku, tās ķēniņu un tās varonīgos karavīrus tavā rokā.
Aplenciet pilsētu, visi karavīri apejiet tai apkārt vienreiz dienā, un tā dariet sešas dienas.
Un septiņi priesteri lai nes septiņas āžu ragu taures šķirstam pa priekšu, bet septītajā dienā ejiet apkārt ap pilsētu septiņas reizes, un priesteri lai pūš taures.
Un, tiklīdz tie garāk pūtīs āža ragā un jūs sadzirdēsit taures skaņu, tad lai visa tauta saceļ varen lielu troksni; tad tūdaļ sagrūs pilsētas mūri paši no sevis, un tauta lai kāpj tiem pāri tur, kur ikviens stāv.”

(Jozuas 6:1-4)

Viss, kas Izraēlam bija nepieciešams, tas bija godināt VĀRDU, tas nozīmē būt PAKLAUSĪGAM un, tādā veidā, iekarot šo apsolījumu, ieiet apsolītajā zemē.

Izraēliešiem nevajadzēja ciest sakāvi, jo viņi nemeklēja tikai to, ko kāro viņu sirdis, bet tie meklēja DIEVA Vārda piepildījumu, meklēja Viņa apsolījuma piepildījumu.

Kā Dievs var NEpagodināt izlēmīgu attieksmi pret VIŅU?!

 

Kad mēs sekojam Viņa ceļam, kuru Viņš mums ir noteicis, TICĪBAS CEĻAM, nav iespējams, ka VIŅŠ nepagodinātu.

Ja tauta apietu mūri tikai piecas reizes , septiņu dienu laikā, tad mūris nesagrūtu.

Ja pūstu tikai sešas taures, tad noteikti nesagrūtu. Un bija nepieciešams ne tikai pūst taurēs, bet darīt to ilgstoši. Tām bija jābūt āža taurēm, tās nedrīkstēja būt no cita materiāla.

Un levīti nedrīkstēja nest derības šķirstu un pūst taures, to drīkstēja tikai priesteri. Un tautai vajadzēja sacelt TROKSNI noteiktajā dienā.

„Bet tautai Jozua bija stingri pavēlējis, teikdams: “Jūs nedrīkstat izkliegt kara saucienus, un lai jūsu balss nebūtu dzirdama un lai ne vārds neiziet no jūsu mutes līdz tai dienai, kad es jums sacīšu: saceliet troksni. Tad jums būs kliegt.”(Jozuas 6:10)

Es vēlos sacīt, ka tas nav mans ceļš un mani noteikumi!

Tas nav tā kā es to vēlos!

Tā nav mana griba!

Tas nav mans ceļš, bet gan Viņa!!!

Ja mēs atstāsim šo ceļu, pa kuru mums jāvirzās, ticības ceļu, tad ienaidnieki uzbruks mums un mēs būsim uzvarēti.

Jo mēs būsim atstājuši APSOLĪJUMU ceļu.

Būt PAKLAUSĪGAM – tas ir mūsu pienākums!!!

Sastādīja: Bīskaps Klodomir Santos

Bīskaps Edirs Masedo

 

Завоевание Иерихона

 

«вот, Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, [и находящихся в нем] людей сильных; пойдите вокруг города все способные к войне и обходите город однажды [в день]; и это делай шесть дней; и семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом; а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами; когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и [весь] народ пойдет [в город, устремившись] каждый с своей стороны».

ИисусНавин6:1-4

Все, что Израилю нужно было сделать, это почтить СЛОВО, то есть быть ПОСЛУШНЫМ и, таким образом, завладеть этим обетованием, войти в землю обетованную.

Израильтяне не должны были потерпеть поражение, потому что они не искали просто то, что хотело их сердце, но искали исполнения Слова БОЖЬЕГО, искали исполнения Его обетований!

Как Бог может НЕ почтить определенное отношение к НЕМУ?!
Когда мы следуем по пути, который Он определил, по Пути Веры, невозможно, чтобы Он не почтил.

Если бы народ обошел вокруг стен только 5 раз в течение семи дней, стены бы не упали.

Если бы играли только шесть труб, тем более, они бы не разрушились. И нужно было не просто трубить, но делать это продолжительно. Это должен был быть бараний рог, трубы не должны были быть из другого материала.

Левиты не могли нести ковчег и трубить в трубы, но только священники. И в определенный день народ должен был ВОСКЛИКНУТЬ!

Народ не мог молиться, тем более петь или плакать, но кричать, потому что так повелел Господь чрез раба Своего Иисуса Навина (Иисус Навин 6:7-9).

Я хочу сказать, что это не мой путь и не мои правила!
Это не так, как я хочу!
Это не моя воля!
Это не мой путь, но Его!!!!

Если мы оставим этот путь, по которому должны идти, путь веры, тогда враги нападут на нас и мы будем побеждены ими.
Потому что мы оставили путь ОБЕТОВАНИЯ.

Мы не принимаем его во владение, потому что наше обязательство — это быть ПОСЛУШНЫМ!!!!

Составил: Епископ Клодомир Сантос

Епископ Эдир Маседо