Pārdomas

Jā no Dieva

prayer-706x432Jēzus — Āmen. Atklāsme 3:14

Tas nav lai izpildītu Viņa sekotāju kaprīzo gribu. Viņi nekad nedrīkst aizmirst, ka ir tikai kalpi.

Kamēr viņi ir miesā, viņi būs kalpi, tāpat ka Jēzus bija Kalps, kad Viņš bija miesā. Ebrejiem 5:8

Kristietis — ir kalps. Kunga Jēzus Kristus kalps.

Lūk kāpēc viņa gribai ir jāpakļaujas Kungam un tā nekad nedrīkst pārspēt Kunga gribu.

Dzīve ar pārpilnību nedod jums tiesības būt par kungu.

Ir tikai Viens Vienīgs Kungs.

Tāpēc kalpam ir jāpakļauj sava Kunga gribai.

Vai tad ne tā Jēzus rīkojās attiecībā pret Tēvu?

« Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm un, Dēls būdams, tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. » (Ebrejiem 5:7, 8)

Lai cik arī labi nebūtu kalpa apstākļi šajā pasaulē, viņš nekad nekļūs par kungu.

Ko tas nozīmē praksē?

Tas nozīme, ka neskatoties uz prinča, dēla un kalpa stāvokli, pat tā es gribu palikt par kalpu, un man jāpakļauj sava Kunga Jēzus Kristus gribai.

Lūgšana: «Ak, Dievs, Jēzus Vārdā, izdari to vai to …», neizpatīk Kungam, un tāda lūgšana nestrādā.

Bet lūgšana: « Ak, Dievs, Jēzus Vārdā, lūdzu Tev par to vai to. Bet lai piepildas Tava Griba»

Tāda lūgšana vienmēr sasniegs Troni un būs atbilde.

Var paiet daudz laika pirms atbilde atnāks, bet agri vai vēlu tā atnāks Dieva noteiktā laikā.

Да от Бога

Иисус — Аминь. Откровение 3:14.

Это не для исполнения капризной воли Его последователей. Они никогда не могут забывать, что они всего лишь слуги.

Пока они во плоти, они будут слугами так же, как Иисус был Слугой, когда был во плоти. Евреям 5:8

Христианин — слуга. Слуга Господа Иисуса Христа.

Вот почему его воля должна подчиняться Господу и никогда не может превзойти воли Господа.

Жизнь с избытком не дает вам права быть господином.

Есть только Один Единственный Господь.

Поэтому слуга должен подчинить свою волю воле своего Господа.

Разве не так Иисус поступал в отношении Отца?

«Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию» (Евреям 5:7, 8)

Какими бы хорошими ни были условия слуги в этом мире, он никогда не станет господином.

Что это означает на практике?

Это означает, что, несмотря на состояние принца, сына и слуги, даже так я хочу оставаться слугой и должен подчинить свою волю Господу Иисусу Христу.

Молитва: «О Боже, во Имя Иисуса, сделай то или это …», помимо того, что она не угождает Господу, она не работает.

Но молитва: «О Боже, во Имя Иисуса, я умоляю Тебя о том или ином. Но пусть исполнится воля Твоя».

Такая молитва всегда достигнет Трона и будет ответ.

Может потребоваться много времени на ответ, но рано или поздно он придет в определенное Богом время.

Pievienot komentāru