Pārdomas

Grēku nožēlas nozīme 7

Lai atdzimtu no Svētā Gara indivīdam ir vajadzīgs apzināties, ka viņš ir grēcinieks. Un caur šo atziņu cilvēkam ir iespēja tuvoties Dievam un tikt sauktam par Viņa bērnu. 

Tas Kungs runājot caur pravieti Joelu teica: “…griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!” Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ.” Joela 2:12,13

Caur piemēru ar to, ko izdarīja ar Israēla tautu, Dievs sauc visus cilvēkus uz patiesu atgriešanos. Vienīgo rīcību, kura ir spējīga vest cilvēku staigāt pareizo ceļu un pagriezt muguru grēkam. To darot cilvēks ir spējīgs staigāt Garā un dzīvot dzīves pilnībā. Ir ļoti ierasti redzēt mūsu draudzēs redzēt vecākus raudam par to, ka bērni ir neceļos. Tas nozīmē, ka dzīvo pēc miesas, lai gan viņi domāja, ka tas fakts, ka viņu bērni tika audzināti draudzē būs pietiekošs, lai viņu dzīves būtu Svētā Gara pārvērstas. Ir svarīgi, ka vecāki apzinās risku, kuru tie nes. Ir viņu pienākums mācīt bērniem Tā Kunga ceļus un ar steigu parādīt viņiem nepieciešamību atdzimt no jauna. Varbūt viņi paši nav izgājuši šo pieredzi un tāpēc nevar to nodot saviem bērniem.

No Bīskapa Masedo grāmatas – “Jaunpiedzimšana”