Pārdomas

Grēku nožēlas nozīme 6

Daudzi cilvēki diemžēl ir novērsti no Dieva klātbūtnes, bet iedomājas, ka dēļ tā, ka ir draudzē, viņi rīkojas pēc Dieva prāta. Tas ir līdzīgi kā ar apustuli Pēteri, kurš bija līdzās Jēzum visu Viņa kalpošanas laiku, bet nebija Svētā Gara pārveidots un turpināja būt velna dominēts.

Tādi cilvēki tic, ka ir kristīti ar Svēto Garu, tikai tāpēc, ka atrodas draudzē, runā dažādās mēlēs, un palīdz cilvēku atbrīvošanā. Tomēr apmāna mēles, kurās runā un viņu sagrautās dzīves rāda, ka neatdzima no Gara.

Patiesība ir tā, ka rīkojoties tādā veidā viņi apmāna ne tikai draudzes locekļus, bet galvenokārt sevi pašu un tā cer iemantot Debesu valstību. 

“Jēzus teica: Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.” Mateja 7:13,14

No Bīskapa Masedo grāmatas – “Jaunpiedzimšana”