Pārdomas

Greizsirdība Tava Nama dēļ

bible-706x432Kad tuvojās Ebreju Lieldienas, Jēzus devās uz Jeruzālemi. Tur Viņš atrada Templī tos, kuri pārdeva vēršus, aitas un baložus, kā arī naudas mainītājus. Jēzus uztaisīja pātagu no auklām, izdzina no tempļa visus, pat aitas un vēršus; izkaisīja mijējiem naudu, un apgāza viņu galdus. Un sacīja baložu pārdevējiem: Nesiet to projām! Nepadarit Mana Tēva namu par tirgus namu!

« Tad Viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts: karstums Tava nama dēļ Mani aprij.- Bet jūdi uzstājās un sacīja: «Kādu zīmi Tu mums rādīsi, ka Tu to drīksti darīt?»Jēzus atbildēja: «Noplēsiet šo Templi, un Es to trijās dienās atkal uzcelšu.» Tad jūdi sacīja: «Četrdesmit sešus gadus šis Templis ir taisīts, un Tu to gribi uzcelt trijās dienās?» 

Bet Viņš runāja par Savas miesas templi. Kad nu Viņš bija uzcēlies no miroņiem, Viņa mācekļi atcerējās, ka Viņš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. » (Jāņa 2:13-22)

Tagad es jautāju: kāpēc mācekļi pieminēja šo fragmentu no Rakstiem? Un kāpēc Ebreji nepieminēja neko, kas bija rakstīts? Ja viņi visi bija Templī, tad viņi, protams, bija lasījuši un dzirdējuši Dieva Vārdu.

Ebreji vēl jautāja Jēzum, kādas zīmes Viņš parādīs viņiem, jo viņi bija šokēti par Jēzus rīcību. Tomēr Viņš atbildēja nesaprotami, vēl vairāk apmulsinot viņus un izraisot vēl vairāk šaubu.

Interesanti, ka mācekļi nezināja, ka citi mācekļi pieminēja vienu to pašo fragmentu no Bībeles!

Kas to izdarīja? Kas to dara?

Pats Svētais Gars — Viņš palīdz. Viņš atgādina Dieva mācības. Mācekļi saprata, ka Jēzus karsti attiecas pret Dieva lietām. Viņš nepiekrita tam, ka šiem cilvēkiem jāatnāk uz Templi, kur viss ir gatavs, lai viņi varētu upurēt (vērsi un aitas bija), bezrūpīgas sagatavošanās un upura izvēles priekš Dieva. Protams, viņi saprata, ka Jēzus, tuvojoties Lieldienām, gāja uz Jeruzālemi, lai parādītu, ka tā nedrīkst darīt.

Daudzi cilvēki grib, lai Dievs atbildētu uz viņu jautājumiem. Bet jo vairāk viņiem ir šaubu, jo mazāk atbildes. Kāpēc? Tāpēc kā viņiem nav karstuma pret Dieva lietām. Viņi grib tikai izpildīt rituālu, bet negrib atdot savu labāko Tam, kas glābj un rūpējas.

Jēzus nedeva skaidru atbildi Ebrejiem. Bībele teica, ka Ebreji jautāja Viņam, bet Viņš neko nepaskaidroja viņiem.

Svētajam Garam bija uzticēts paskaidrot to, ko Kungs Jēzus nebija paskaidrojis mācekļiem. Viņš ir Palīgs tiem, kas karsti seko Dieva lietām. Tiem, kas cītīgi upurē ar savu dzīvi.

Svētais Gars ne tikai virzīja viņus, kad Jēzus izdzina dzīvniekus, bet arī tad, kad Jēzus tika nogalināts un augšāmcēlās. Mācekļi atkal atcerējās Jēzus vārdus, ticēja Rakstiem un tam, ko Jēzus bija sacījis.

Tagad jūs saprotat, ar ko runā Svētais Gars. Viņš runā ar tiem, kas visu laiku rūpējas, kas ir cītīgi un uzmanīgi pret Dieva lietām, kas sagatavo sevi, kas upurē labāko.

Ревность о Доме Твоем

Когда приближалась иудейская Пасха, Иисус пошел в Иерусалим. Там Он нашел в храме тех, кто продавал быков, овец и голубей, а также меновщиков. Иисус сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, даже овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.

«При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня. На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?

А Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус» (Иоанна 2:13-22)

Теперь я спрошу: почему ученики вспомнили этот отрывок из писания? И почему евреи не вспомнили ничего, что было написано? Если они все были в Храме, они, конечно, читали и слышали Слово Божье.

Иудеи все еще спрашивали Иисуса, какое знамение Он покажет им, потому что они были потрясены поступком Иисуса. Однако Он ответил непонятно, еще больше запутав их и вызвав все больше сомнений.

Интересно, что ученики не знали, что другие ученики вспомнили один и тот же библейский отрывок!

Кто это сделал? Кто это делает?

Сам Святой Дух — Он помогает. Он напоминает учение Божье. Ученики понимали, что Иисус ревностно относится к Божьим вещам. Он не согласился с тем, что эти люди должны прийти в Храм, где все готово, чтобы они могли принести жертвы (быки и овцы были), без тщательной подготовки и выбора жертвы для Бога. Разумеется, они поняли, что Иисус, когда приближалась Пасха, пошел в Иерусалим, чтобы показать, что так нельзя поступать.

Многие люди хотят, чтобы Бог ответил на их вопросы. Но чем больше у них сомнений, тем меньше ответов. Почему? Потому что у них нет ревности к Божьим вещам. Они хотят лишь выполнить ритуал, но не хотят отдать лучшее Тому, кто спасает и заботится.

Иисус не дал ясного ответа евреям. Библия сообщает, что евреи спрашивали Его, но Он ничего не объяснил им.

Святому Духу было поручено объяснить то, что Господь Иисус не объяснил ученикам. Он Помощник для тех, кто ревностно следит за Божьими вещами. Кто ревностно делает пожертвование своей жизнью.

Святой Дух не только направлял их, когда Иисус разгонял животных, но также тогда, когда Иисус был убит и воскрес. Ученики снова вспомнили слова Иисуса, поверили Писанию и тому, что сказал Иисус.

Теперь вы понимаете, с кем говорит Святой Дух. Он говорит c теми, кто все время заботится, ревностен и внимателен к Божьим вещам, кто готовит себя, делает лучшие пожертвования.

Pievienot komentāru