Pārdomas

Galvenais palika malā

Главное осталось в стороне

Visam dzīvē ir sava nozīme.

Ir svarīgi sasniegt finansiālu stabilitāti, jo ir svarīgi liecināt par Dieva varenību. Svarīgi rūpēties par savu veselību, jo ir neiespējami darīt to, kas ir vajadzīgs, esot fiziski nepietiekamam. Ir liela nozīme stiprai ģimenei, jo priekš tā, lai būtu stingras attiecības ar ārpasauli, ir vajadzīgas stingras saites ģimenē.

“Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag.”

(Mateja 6:32)

Ir vēl citas ļoti svarīgas lietas Dieva kalpa dzīvē, bet diemžēl pati svarīgākā lieta bieži atrodas vienā līmenī vai pat mazsvarīgākā kā viss pārējais.

Gribat zināt, kad Dieva kalps atrodas bīstama zonā? Gribat zināt, kad Dieva vergs atrodas bīstamā stāvoklī? Gribat zināt, kad viņš ir tālu no Dieva?

Viss tas notiek, kad kalps neliek savu dvēseli kā prioritāti. Kad rūpes par paša dvēsli nav pats svarīgākais pārdzīvojums. Kad citas lietas aizņem pirmo vietu šī kalpa dzīvē.

Nerūpējoties pirmām kārtām par savu dvēseli, jūs pārstājat rūpēties par citu dvēselēm. Jau nav vairs pārdzīvojums iekarot pēc iespējas vairāk dvēseles priekš Dieva Valstības.

Paskatīsimies, kas ir aiz šī Bībeles panta:

“Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.”

(Mateja 6:33)

Daudzi cilvēki, kuri kādreiz bija starp mums dievkalpojumos priekš kalpotājiem, jau aizgāja no draudzes. Daudzi cilvēki, kuri izgāja ar mums ielās, šķērsielās un laukumos meklējot cilvēkus kuri cieš, šodien paši atrodas uz ielas, ciešanās, gaidot kad kāds atnāks, lai viņus glābtu.

Lai tas būtu priekš mums kā brīdinājums, ka mēs vienmēr skatītos uz Altāri, kurš svētī visu, ko uz to liek, un netērētu laiku pārdzīvojot par to, kas būs svētīts tikai pēc tam, kad Jūs būsiet uz Altāra.

Sastādīja: Bīskaps Roberto Mauzer

 

Главное осталось в стороне

Все в жизни имеет свое значение.

Важно иметь финансовую стабильность, потому что важно свидетельствовать о величии Бога. Важно заботиться о своем здоровье, потому что это невозможно делать то, что нужно, будучи физически ослабленным. Важно иметь крепкую семью, потому что чтобы иметь крепкую основу в отношениях с внешним миром, нужна крепкая связь с семьей.

«Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом».

(Матфея6:32)

Есть и другие очень важные вещи в жизни слуги Божьего, но, к сожалению, самая важная вещь часто находится в равной степени или даже менее важной чем все остальное.

Хотите знать, когда слуга Божий находится в зоне опасности? Хотите знать, когда раб Божий в плохом состоянии? Хотите знать, когда он далек от Бога?

Все это происходит, когда слуга не ставит свою душу в приоритет. Когда забота о его собственной душе не является самым главным его переживанием. Когда другие вещи занимают первое место в жизни этого слуги.

Не заботясь в первую очередь о своей душе, вы автоматически перестаете заботиться о душах других людей. Уже нет беспокойства о том, чтобы завоевать как можно больше душ для Царства Божьего.

Давайте посмотрим, что идет за этим стихом из Библии:

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».

(Матфея6:33)

Многие люди, которые когда-то были среди нас на служениях для служителей, уже ушли из Церкви. Многие люди, которые выходили с нами на улицы, переулки и площади в поисках страдающих людей, сегодня сами находятся на улице, в горечи, ожидая, когда кто-то придет и спасет их.

Пусть это будет предупреждением для нас, чтобы мы всегда смотрели на Алтарь, который освящает все, что кладут на него, и не тратили время, переживая о том, что будет благословлено только после того, как вы будете на Алтаре.

Составил: Епископ Роберто Maузер