Mīlestības Terapija

Mīlestības terapija — tas ir dievkalpojums cilvēkiem, kuri meklē laimi personīgā dzīvē.

Ir cilvēki, kuri cenšas atrast savu otro pusīti, bet, meklējot, ir vīlušies, tāpēc ka nevar atrast piemēroto cilvēku, kurš būtu vērts saņemt to mīlestību, kas viņam ir sirdī. Citi cilvēki nezin, kā uzvarēt domstarpības un nesaprašanas laulībā. Jo izskaidrojot attiecības, viņi lamājas, kaujas. Un kad abi divi ir noguruši, viņi padodas un notiek laulības šķīršanās.

Tāpēc šis dievkalpojums — « Mīlestības terapija» ir nepieciešams. «Palīdzības Centrs» visā pasaulē vada šo dievkalpojumu katru ceturtdienu.

Katru ceturtdienu 19:00 jūs saņemsiet padomus priekš personīgās dzīves, un pielietojot tos praksē, jūs varat ieraudzīt reālas izmaiņas savā personīgajā dzīvē.

Dievkalpojumi par Neiespējamā īstenošanu notiek katru nedēļu «Palīdzības Centros». Viņu mērķis ir parādīt cilvēkiem, ka visi šķēršļi, kuri sastopami dzīvē, ir pārvarējami.

Cilvēki pastāvīgi atrodas neatrisināmo problēmu apkārtnē: lielos zaudējumos, neārstējamās slimībās un liekas, ka viņu problēmas nevar atrisināt. Bet tā, kā iekš mūsos ir visi instrumenti, kuri nepieciešami bēdu pārvarēšanai, Dievkalpojumos par Neiespējamā īstenošanu dalībnieki mācas atklāt un izmantot tos.

Caur vadošiem principiem, kurus viņi saņem dievkalpojumos, dalībnieki sāk justies spējīgi atrisināt jebkuru jautājumu, kas liekas neatrisināms. Tas notiek tāpēc ka, pirmkārt, viņi iemācas, ka ir ļoti svarīgi ticēt Dievam un praktizēt savu ticību, un arī ticēt sev. Arī darbojas pašcieņa un pastāvība, kā noteicošais prasības likstu pārvarēšanai. Turklāt, ar liecību palīdzību, kas ir piemērs šķērsļu pārvarēšanai, kas liekas par neiespējamo, šis dievkalpojums stimulē cilvēkus meklēt spēkus iekš sevī un Dievā, lai vienmēr virzītos uz priekšu, cīnoties un ticot panākumam.

Dievkalpojums stimulē dalībniekus padomāt par problēmām un par spēku, kas katram ir iekšā, darot tā, lai viņi ne tikai saņemtu jaunu spēku, bet arī atrastu risinājumu, kas līdz šim bija neiespējams.

Dievkalpojumi par Neiespējamā īstenošanu notiek katru Ceturtdienu 19:00, palīdzot miljoniem cilvēku katru nedēļu un pierādot, ka nav nekā neiespējama šajā pasaulē.

Ceturtdiena_2

 

 

Терапия любви – это служение для людей,  кто ищет счастье в личной жизни.

Одни люди пытаются найти свою вторую половину, но, находясь в этом поиске, разочаровываются из-за того, что не могут найти подходящего человека, достойного той любви, которую они имеют в своем сердце. Другие люди не знают, как победить разногласия и непонимание, существующие между супругами. Выясняя отношения, они ругаются, дерутся. И, устав от этого, оба сдаются: подают на развод и расстаются.

Вот для чего необходимо это служение – «Терапия любви».  «Центр Помощи» по всему миру проводит это служение каждый четверг.

Каждый четверг в 19:00 вы будете получать советы для личной жизни, применяя которые на практике, вы сможете увидеть реальные изменения в своей личной жизни.

 

lubov-k-Bogu

Служения за осуществление Невозможного, проводятся каждую неделю в  «Центрах Помощи». Их цель заключается в том, чтобы показать людям, что все препятствия, которые встречаются в жизни можно преодолеть.

Люди постоянно находятся в окружении неразрешимых проблем: в сильных убытках, в неизлечимых болезнях и, кажется, что их проблемы невозможно решить. Однако так как мы носим внутри нас все инструменты, необходимые для преодоления бедствий, на Служениях за осуществление Невозможного участники, учатся обнаруживать и использовать их.

Через руководящие принципы, которые они получают в ходе служений, участники начинают чувствовать себя в состоянии решить любой вопрос, который кажется неразрешимым. Это происходит от того, что, во-первых, они учатся тому, что очень важно иметь и практиковать веру в Бога и в самого себя. Также работает чувство собственного достоинства и настойчивости, ключевых требований для  преодоления невзгод. Кроме этого, с помощью свидетельств, которые являются примером преодоления препятствий, что  считалось невозможным, это служение стимулирует людей искать силы внутри себя и в Боге, чтобы всегда двигаться вперед, борясь и веря в успех.

Служение стимулирует участников задуматься о проблемах, и о силах, которые есть внутри каждого, делая так, чтобы они не только получали новые силы, а так же чтобы нашли решение, которое до этого было невозможным.

Служение осуществления Невозможного проходит каждый Четверг в 19:00 помогая миллионам людей, каждую неделю и доказывая, что нет ничего невозможного на этом свете.

Pievienot komentāru